Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D'INCA

Núm. 797270
Aprovació definitiva del Pressupost per l'any 2023 de la Fundació Teatre Principal d'Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Finalitzat el termini d'exposició pública de quinze dies hàbils, al no haver-se presentat cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial del Pressupost per l'any 2023, aprovat a la sessió ordinària del Patronat de la Fundació Teatre Principal d'Inca de data 25 de novembre de 2022 i publicat al BOIB amb data 3 de desembre del 2022, es considera definitivament aprovat. Aprovat definitivament el Pressupost General per l'any 2023, d'acord amb el que estableix l'article 169.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es publica el resum per capítols.

Contra l'aprovació definitiva del Pressupost de la Fundació Teatre Principal d'Inca per a l'any 2023 es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de l'endemà a la publicació d'aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, amb els requisits, formalitats i causes senyalades als articles 170 i 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

PRESSUPOST FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D'INCA

Ingressos Fundació

CAPÍTOL

IMPORT INGRESSOS 2023

CAP I

-

CAP II

-

CAP III

-

CAP IV

450.000,00

CAP V

124.520,50

CAP VI

-

CAP VII

39.479,50

CAP VIII

-

CAP IX

-

TOTAL

614.000,00

 

Despeses Fundació

CAPÍTOL

IMPORT DESPESES 2023

CAP I

55.256,31

CAP II

529.743,69

CAP III

-

CAP IV

-

CAP V

-

CAP VI

29.000,00

CAP VII

-

CAP VIII

-

CAP IX

-

TOTAL

614.000,00

 

(Signat electrònicament: 29 de desembre de 2022)

 

El president de la Fundació Virgilio Moreno Sarrió