Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 787725
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 2022/16 per transferència de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d'exposició al públic de la modificació pressupostària 2022/16 per transferència de crèdit, aprovada pel Ple en sessió de 28 de novembre de 2022, i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu, i, en compliment del que disposa l'article 169 del R.D.2/2004 T.R. de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, es publica a continuació la modificació realitzada:

Partides que s'incrementen:

CP

CF

CONCEPTE

IMPORT

151

226805

DESP. FUNCIONAMENT URBANISME

5.000,00

336

226992

DESPESES TALAIOT S'ILLOT

5.000,00

450

221070

SUBMINISTRAMENTS

7.000,00

338

226702

FESTES SANT LLORENÇ

30.000,00

338

226703

FESTES SON CARRIÓ

20.000,00

338

226704

FESTES COSTA LLORENCINA

15.000,00

338

226710

FESTES POPULARS SON CARRIÓ

15.000,00

338

226711

FESTES POPULARS COSTA LLORENCINA

25.000,00

 

 

 

105.000,00

Partides que es redueixen:

CP

CF

CONCEPTE

IMPORT

151

120000

BÀSIQUES A1

43.000,00

151

121000

COMPLEMENT DE DESTI

12.000,00

151

150000

PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS

11.000,00

160

120000

BÀSIQUES A1

13.000,00

160

121000

COMPLEMENT DE DESTI

10.000,00

160

160000

SEGURETAT SOCIAL

16.000,00

 

 

 

105.000,00

 

Sant Llorenç des Cardassar, en la data de la signatura electrònica (27 de desembre de 2022)

El batle Pep Jaume Umbert