Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 789100
Aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El ple de l'Ajuntament, en sessió de sessió del dia 28 de novembre de 2022, va aprovar inicialment el Pressupost per a l'exercici 2.023. Havent finalitzat el termini d'exposició pública, el Pressupost es considera definitivament aprovat i d'acord amb l'establert a l'article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se'n publica el resum per capítols i la plantilla de personal.

A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT.

 

a1) Estat de despeses.

 

Capítol 

Import 2023

Capítol 1.  Personal

6.847.476,37

Capítol 2. Compres de bens i serveis

5.489.029,50

Capítol 3.  Despeses financeres

37.198,33

Capítol 4.  Transferències corrents

5.194.295,80

Capítol 5. Fons de contingència

0,00

Capítol 6.  Inversions

445.000,00

Capítol 7.  Transferències de Capital

0,00

capítol 8. Actius financers

10.000,00

Capítol 9. Passius financers

430.000,00

TOTAL DESPESES

18.453.000,00

a2) Estat d'ingressos.

 

Capítol

Import 2023

Capítol 1.  Imposts directes

9.285.000,00

Capítol 2.  Imposts indirectes

902.000,00

Capítol 3.  Taxes i altres ingressos

4.526.000,00

Capítol 4. Transferències corrents

3.022.000,00

Capítol 5.  Ingressos patrimonials

718.000,00

Capítol 6. Alienació inversions reals

0,00

Capítol 7. Transferències de capital

0,00

Capítol 8. Actius financers

0,00

Capítol 9. Passius financers

0,00

TOTAL INGRESSOS

18.453.000,00

B) ESTAT DE PREVISIÓ de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal Bellver S.A:

b1) Estat de despeses.

 

Capítol 

Import 2023

Capítol 1.  Personal

609.897,50

Capítol 2. Compres de bens i serveis

6.153.700,00

Capítol 3.  Despeses financeres

0,00

Capítol 4.  Transferències corrents

0,00

Capítol 5. Fons de contingència

 

Capítol 6.  Inversions

0,00

Capítol 7.  Transferències de Capital

0,00

capítol 8. Actius financers

0,00

Capítol 9. Passius financers

0,00

TOTAL DESPESES

6.763.597,50

b2) Estat d'ingressos.

 

Capítol

Import 2023

Capítol 1.  Imposts directes

0,00

Capítol 2.  Imposts indirectes

0,00

Capítol 3.  Taxes i altres ingressos

140.000,00

Capítol 4. Transferències corrents

6.623.597,50

Capítol 5.  Ingressos patrimonials

0,00

Capítol 6. Alienació inversions reals

0,00

Capítol 7. Transferències de capital

0,00

Capítol 8. Actius financers

0,00

Capítol 9. Passius financers

0,00

TOTAL INGRESSOS

6.763.597,50

C) ESTAT CONSOLIDAT de l'Ajuntament i Bellver SA:

c1) Estat de despeses.

 

Capítol 

Import 2023

Capítol 1.  Personal

7.457.373,87

Capítol 2. Compres de bens i serveis

11.642.729,50

Capítol 3.  Despeses financeres

37.198,33

Capítol 4.  Transferències corrents

460.500,00

Capítol 5. Fons de contingència

0,00

Capítol 6.  Inversions

445.000,00

Capítol 7.  Transferències de Capital

0,00

capítol 8. Actius financers

10.000,00

Capítol 9. Passius financers

430.000,00

TOTAL DESPESES

20.482.801,70

c2) Estat d'ingressos.

 

Capítol

Import 2023

Capítol 1.  Imposts directes

9.285.000,00

Capítol 2.  Imposts indirectes

902.000,00

Capítol 3.  Taxes i altres ingressos

4.666.000,00

Capítol 4. Transferències corrents

4.911.801,70

Capítol 5.  Ingressos patrimonials

718.000,00

Capítol 6. Alienació inversions reals

0,00

Capítol 7. Transferències de capital

0,00

Capítol 8. Actius financers

0,00

Capítol 9. Passius financers

0,00

TOTAL INGRESSOS

20.482.801,70

D) Consorci de Turisme

 

d1) Estat de despeses.

 

Capítol 

Import 2023

Capítol 1.  Personal

0,00

Capítol 2. Compres de bens i serveis

249.000,00

Capítol 3.  Despeses financeres

1.000,00

Capítol 4.  Transferències corrents

0,00

Capítol 5. Fons de contingència

0,00

Capítol 6.  Inversions

1.000,00

Capítol 7.  Transferències de Capital

50.000,00

capítol 8. Actius financers

0,00

Capítol 9. Passius financers

0,00

TOTAL DESPESES

301.000,00

d2) Estat d'ingressos.

 

Capítol

Import 2023

Capítol 1.  Imposts directes

0,00

Capítol 2.  Imposts indirectes

0,00

Capítol 3.  Taxes i altres ingressos

0,00

Capítol 4. Transferències corrents

301.000,00

Capítol 5.  Ingressos patrimonials

0,00

Capítol 6. Alienació inversions reals

0,00

Capítol 7. Transferències de capital

0,00

Capítol 8. Actius financers

0,00

Capítol 9. Passius financers

0,00

TOTAL INGRESSOS

301.000,00

 

PLANTILLA

 

 

 

 

 

Ajuntament

 

 

 

 

 

Funcionaris de carrera

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

PLACES

VACANTS

GRUP

ESCALA

SUBESCALA

Secretari/Secretària

1

 

A1

Habilitació nacional

Secretaria

Interventor/Interventora

1

 

A1

Habilitació nacional

Intervencio-tresoreria

Tresorer/a

1

 

A2

Administració especial

Intervencio-tresoreria

Tècnic/a d'Administració General

1

 

A1

Administració general

Tècnica

Administratiu/Administrativa

11

6

C1

Administració general

Administratius

Auxiliar administratiu/Administrativa

18

5

C2

Administració general

Auxiliars

Arquitecte/Arquitecta

2

1

A1

Administració especial

Arquitecte

Enginyer/a

1

1

A1

Administració especial

Enginyer/a

Lletrat assessor jurídic/Lletrada assessora jurídica

1

 

A1

Administració especial

Subescala: tècnica

Aparellador/Aparelladora

1

 

A2

Administració especial

Arquitecte tècnic

Tècnic informàtic/Tècnica informàtica

1

 

C1

Administració especial

Tècnic informàtic

Director/Directora de l'Auditòrium

1

 

A1

Serveis especials

Classe: comeses especials

Tècnic/Tècnica  de medi ambient

1

1

A1

Administració especial

Subescala: tècnica

Psicòleg/Psicòloga

2

 

A1

Administració especial

Subescala: tècnica

Dinamitzador-Administratiu/ Dinamitzadora-administrativa

1

 

A2

Administració especial

Subescala: tècnica

Arxiver/a

1

 

A2

Administració especial

Subescala: tècnica

Bibliotecari /Bibliotecària

3

1

A2

Administració especial

Subescala: tècnica

Tècnic cultural/Tècnica cultural

1

 

A2

Administració especial

Subescala: tècnica

Auxiliar esports

1

 

C2

Administració especial

Subescala: tècnica

Tècnic/Tècnica d'esports

1

1

C2

Administració especial

Subescala: tècnica

Treballador/Treballadora  social

3

1

A2

Administració especial

Subescala: tècnica

Educador/Educadora social

2

1

A2

Administració especial

Subescala: tècnica

Agent de desenvolupament local

1

1

A2

Administració especial

Subescala: tècnica

Inspector/Inspectora

1

 

A2

Administració especial

Serveis especials

Subinspector/Subinspectora

1

1

A2

Administració especial

Serveis especials

Oficial de la Policia Local

5

3

C1

Administració especial

Serveis especials

Agent de la Policia Local

34

5

C1

Administració especial

Serveis especials

Personal laboral fix

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

PLACES

VACANTS

TITULACIÓ

 

 

Administratiu/Administrativa laboral

1

 

C1

 

 

Coordinador/Coordinadora  cursos adults

1

 

A2

 

 

Tècnic/Tècnica del centre cultural

1

 

Certificat d'estudis

 

 

Operari/Operaria del centre cultural

1

 

Certificat d'estudis

 

 

Electricista del centre cultural

1

 

 C2

 

 

Cuiner/a

1

 

FP-1 o similar

 

 

Netejador/Netejadora domiciliària

2

2

Certificat d'estudis

 

 

Operari/Operaria de neteja d'instal·lacions

5

 

Certificat d'estudis /c2

 

 

Operari/Operaria neteja instal·lacions

1

1

Certificat d'estudis

 

 

Funcionaris eventuals

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

PLACES

SITUACIÓ

 

 

 

Secretari/Secretària  Òrgans de Govern

1

 

 

 

 

Empresa municipal Bellver S.A.

 

 

 

Personal laboral

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

PLACES

VACANTS

TITULACIÓ

 

 

Tècnic/Tècnica  Responsable EDAR

1

1

A1

 

 

Tècnic/Tècnica de turisme

1

1

 

 

 

Electricista de la brigada

3

 

Certificat d'estudis

 

 

Operari/Operaria brigada

9

3

Certificat d'estudis

 

 

La massa salarial del personal laboral, queda fixada en 1.233.880,15 euros, dels quals 627.293,75 euros corresponen a l'Ajuntament i 606.586,40 euros a l'empresa municipal Bellver SA.

 

Sant Llorenç des Cardassar, en la data de la signatura electrònica (27 de desembre de 2022)

El batle Pep Jaume Umbert