Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 792444
Aprovació definitiva Modificació de Crèdit 10/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que en data 18 de novembre de 2022 s'aprovà inicialment la modificació de crèdit 10/2022.

Atès que en data 29 de novembre de 2022 en el BOIB núm. 155 es publicà l'edicte d'aprovació inicial amb el contingut íntegre de la modificació.

Atès que no s'han produit al·legacions en el termini d'exposició pública es considera definitivament aprovada dita modificació.

Contra el present Acord, segons el que es disposa a l'article 171 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

Andratx, document signat electrònicament: ( 27 de desembre de 2022 )

La batlessa

Estefanía Gonzalvo Guirado