Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 794960
Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit núm. 12 al Pressupost de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La batlessa de l'Ajuntament de Sant Lluís fa saber, de conformitat amb la legislació vigent en matèria d'hisendes locals, que contra l'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 12 al Pressupost de 2022, en la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, per un import 38.543,50 euros, adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de dia 30 de novembre de 2022, no s'ha presentat cap reclamació, per la qual cosa queda aprovat definitivament, d'acord amb el següent detall:

ALTA EN EL PRESSUPOST DE DESPESES  

Org

Pr.

Ec.

Descripció

Import

2

9200

22100

SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA

8.650,00

2

9200

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES

20.000,00

7

1623

22799

SERVEI RECOLLIDA SEPARADA MATÈRIA ORGÀNICA CONSORCI

2.893,50

2

1320

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES

5.000,00

6

3200

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES

1.000,00

5

4312

22699

ALTRES DESPESES DIVERSES

1.000,00

 

 

 

TOTAL

38.543,50

ALTA EN EL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

Econòmica

Descripció

Import

87000

ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

38.543,50

                               TOTAL

38.543,50

Contra l'aprovació definitiva es podrà interposar directament recurs contenciós – administratiu, en la forma i termini que estableixen les normes de dita jurisdicció, de conformitat amb el disposat a l'article 171.1 del Text refós de la Llei 39/88, de 28 de desembre i 23.1 del RD 500/90, de 20 d'abril.

 

Sant Lluís, en la data que consta en la signatura electrònica (29 de desembre de 2022)

La batlessa de l'Ajuntament de Sant Lluís  M. Carolina Marquès Portella