Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Núm. 794175
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm 14/2022 amb la modalitat de crèdit extraordinari finançat mitjançant amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm 14/2022 amb la modalitat de crèdit extraordinari finançat mitjançant amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.

Havent finalitzat el termini d'exposició pública de l'expedient amb la modalitat de crèdit extraordinari finançat mitjançant amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals expte. 14/2022, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària del dia 30 de novembre de 2022, i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu i en compliment del que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refòs de la llei reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d'aplicació pressupostària.

Altes en el Pressupost de Despeses

Aplicació Pressupostària

Descripció

Crèdit inicial

Import modificació

Crèdit definitiu

132 12003

Sous del Grup C1 Seguretat

22.080,76 €

326,90 €

22.407,66 €

132 12006

Antiguitat Funcionaris. Seguretat

5.066,83 €

74,51 €

5.141,34 €

132 12100

Complement de destí Funcionaris Seguretat

10.889,21 €

160,14 €

11.049,35 €

132 12101

Complement Específic Funcionaris Seguretat

15.626,89 €

229,81 €

15.856,70 €

132 12103

Complement Residència Funcionaris Seguretat

1.725,23 €

28,54 €

1.753,77 €

3232 13000

Personal Laboral Fix. Retribucions Bàsiques Escola

53.842,88 €

791,81 €

54.634,69 €

3232 13003

Complement Residència Personal Laboral Fix

2.212,14 €

32,53 €

2.244,67 €

3232 13006

Antiguitat Personal Laboral Escoleta

9.345,55 €

137,43 €

9.482,98 €

3232 13007

Complement Insularitat Personal Laboral Escoleta

2.212,14 €

32,53 €

2.244,67 €

3321 12004

Sou Grup C2 Biblioteca

9.358,05 €

137,62 €

9.495,67 €

3321 12006

Antiguitat Funcionaris Biblioteca

2.798,59 €

41,16 €

2.839,75 €

3321 12100

Complement de destí Funcionaris Biblioteca

4.355,26 €

64,05 €

4.419,31 €

3321 12101

Complement Específic Funcionaris Biblioteca

3.653,25 €

53,72 €

3.706,97 €

3321 12103

Complement Residència Funcionaris Biblioteca

482,13 €

7,09 €

489,22 €

450 12003

Sou C1 Brigada

11.040,38 €

162,36 €

11.202,74 €

450 12004

Sou C2 Brigada

9.358,05 €

137,62 €

9.495,67 €

450 12006

Antiguitat Brigada

3.912,01 €

57,53 €

3.969,54 €

450 12100

Complement Destí Brigada

10.942,19 €

160,91 €

11.103,10 €

450 12101

Complement Específic Brigada

6.158,39 €

90,56 €

6.248,95 €

450 12103

Complement Residència Brigada

482,13 €

22,85 €

504,98 €

450 13100

Laboral Temporal Brigada

49.167,71 €

737,52 €

49.905,23 €

912 10000

Sou Batle

40.799,96 €

820,85 €

41.620,81 €

920 12003

Sous del Grup C1 Admin.Gral.

22.080,76 €

324,72 €

22.405,48 €

920 12004

Sous del Grup C2 Admin.Gral.

9.358,05 €

137,62 €

9.495,67 €

920 12005

Sous Grup AP Neteja

8.576,28 €

126,12 €

8.702,40 €

920 12006

Antiguitat Funcionaris Admin.Gral.

11.179,81 €

164,41 €

11.344,22 €

920 12100

Complement Destí funcionaris Admin.Gral.

20.829,52 €

306,32 €

21.135,84 €

920 12101

Complement Específic funcionaris Admin.Gral.

29.054,80 €

427,28 €

29.482,08 €

920 12103

Complement Residència funcionaris Admin.Gral.

2.818,87 €

45,26 €

2.864,13 €

920 13000

Personal Laboral fix Admin.Gral.

65.241,61 €

958,14 €

66.199,75 €

920 13006

Antiguitat Personal Laboral Fix

1.473,84 €

21,67 €

1.495,51 €

920 13007

Complement Insularitat Personal Laboral Admin.Gral.

2.292,06 €

16,88 €

2.308,94 €

920 13100

Personal Laboral Temporal Admin.Gral.

6.209,18 €

143,58 €

6.352,76 €

920 15100

Gratificació Admin.Gral. Secretari

22.662,52 €

282,27 €

22.944,79 €

132 16000

Seguretat Social. Seguretat

25384,04 €

380,76 €

25.764,80 €

3232 16000

Seguretat Social. Escoleta

32568,46 €

488,53 €

33.056,99 €

3321 16000

Seguretat Social. Biblioteca

8.754,58 €

131,32 €

8.885,90 €

450 16000

Seguretat Social. Brigada

8.708,53 €

130,63 €

8.839,16 €

912 16000

Seguretat Social. Govern

15.956,39 €

239,35 €

16.195,74 €

920 16000

Seguretat Social. Admin Gral

108.760,58 €

1.631,41 €

110.391,99 €

            Total

 

677.419,61 €

10.264,29 €

687.683,90 €

Altes en el Pressupost d'Ingressos

Aplicació Pressupostària

Descripció

Crèdit inicial

Import modificació

Crèdit definitiu

01.87000.01

Per a despeses generals

0,00 €

10.264,29 €

10.264,29 €

Total

 

0,00 €

10.264,29 €

10.264,29 €

Contra el present acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els/les interessats/des podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

 

Santa Eugènia a la data de la signatura electrònica (29 de desembre de 2022)

El  batle – president

Joan Riutort Crespí