Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 790389
Acord de l'Ajuntament de data 14/11/2022 pel qual s'aprova l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari per a la prestació del servei de clavegueram i vigilància de clavegueres particulars

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari provisional d'aquest Ajuntament sobre  aprovació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari per a la prestació del servei de clavegueram i vigilància de clavegueres particulars, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del que es disposa en l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local:

“ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGARAM I VIGILÀNCIA DE LES CLAVEGUERES PARTICULARS

L'Ajuntament de Santa Margalida disposa de l'Ordenaça Fiscal l'Ordenança reguladora taxa per la prestació del servei de clavegueram i la vigilància especial de clavegueres particulars (BOIB Núm. 186 de 13 de desembre de 2011), la recaptació de la qual es realitza pel propi Ajuntament.

El passat día 26 de maig de l'any 2022, prèvia declaració de prestació del servei de forma indirecte, l'Ajuntament va adjudicar el contracte de concessió del servei públic municipal d'abastiment i distribució d'aigua potable, clavegueram i sanejament del municipi.

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals regula en el seu artícle 20.4 la taxa per la prestació dels serveis de clavegueram, així com de tractament i depuració d'aigües residuals, inclosa la vigilància especial de clavegueres particulars.

No obstant, en el seu apartat 6 disposa que:

“Les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que se perceben per la prestació dels serveis públics a que es refereix l'apartat 4 d'aquest article, realitzada de forma directe mitjançant personaficació privada o mitjançant gestió indirecta, tendran la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari d'acord amb el previst a l'article 31.1 de la Constitució.

En concret, tenen aquesta consideració les exigides per l'explotació d'obres o la prestació de serveis, en règim de concessió, societats d'economia mixta, entitats públiques empresarials, societats de capital íntegrament públic i altres fórmules de dret privat.

Sense perjudici del que estableix l'article 103 de la Llei de contractes del sector públic, les contraprestacions econòmiques a què fa referència aquest apartat es regularan mitjançant ordenança. Durant el procediment d'aprovació d'aquesta ordenança, les entitats locals sol·licitaran informe preceptiu d'aquelles administracions públiques a les quals l'ordenament jurídic els atribueixi alguna facultat d'intervenció sobre aquestes.”

En conseqüència, les contraprestacions que es percebin per la prestació d'aquest servei de clavegueram, tractament i depuració d'aigües residuals, inclosa la vigilància especial de clavegueres particulars, com que la presta per l'Ajuntament en règim de gestió indirecta tenen la condició de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari i s'ha de regular mitjançant Ordenança.

L'Ordenança respon als principis de bona regulació continguts a l'article 129 de laLlei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En virtut del principi de necessitat, la norma està justificada amb raons d'interès general, atès que és obligat adaptar-se a la nova configuració legal de les contraprestació per aquest servei quan es presta de forma indirecta.

D'acord amb el principi d'eficàcia, la norma pretén aconseguir la finalitat establerta a la Llei mitjançant l'instrument més adequat per aconseguir-lo, que és l'Ordenança.

En virtut del principi de proporcionalitat, l'Ordenança es limitar a regular allò que és imprescindible de les contraprestacions econòmiques no tributàries que s'han de satisfer per la prestació del corresponent servei.

En virtut del principi de seguretat jurídica, l'Ordenança s'ajusta i es desenvolupa dins l'àmbit de les competències municipals, respectant la Llei General Tributària i del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

D'acord amb el principi de transparència, s'ha utilitzat el tràmit de consulta pública prèvia a través del portal de transparència de l'Ajuntament.

Es respecte el principi d'eficiència, ja que no s'incrementen les càrregues administratives per a les persones, delegant-se la seva tramitació en el contractista, sense perjudici de la supervisió municipal.

La present iniciativa afecte a les despeses o ingressos públics presents o futurs, ja que es tracta d'una prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, però en favor del contractista del servei. La quantificació i valoració de les seves repercussions i efectes es conté a l'informe tècnic que va servir de base per a la licitació i s'ajusta a l'oferta del concessionari, de forma que es respecten els principis d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera aplicables a aquesta Administració.

Article 1 Fonament i naturalesa jurídica

En ús de les facultats legalment conferides pels articles 33.1 i 142 de la Constitució Española i, de conformitat amb allò que preveuen els articles 25.2, 26 i 49 de laLlei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim local, la disposició addicional primera de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i l'article 20.6 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'Ajuntament de Santa Margalida estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació del servei de clavegueram i vigilància de clavegueres particulars.

Article 2 Objecte

L'objecte de l'Ordenança és regular les tarifes corresponents a la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària per la prestació del servei d'evacuació d'excretes, aigua pluvial, negra i residual, mitjançant la xarxa de clavegueram municipal, així com la vigilància especial a les clavegueres particulars; servei que està regulat al Reglament Municipal publicat en el BOIB Núm 76 de 30 de maig de 2013.

Atès que es tracta d'un servei de recepció obligatòria, d'acord amb l'article 22 del Reglament Municipal regulador del servei de sanejament d'aigües residuals, estan obligats disposar de connexió cada un dels immobles que, jurídicament o físicament, constitueixin una unitat d'edificació amb accés, directe o indirecte, a través dels elements comuns, a la via pública, en els termes de l'indicat Reglament municipal.

Article 3 Obligats al pagament de la prestació

Estan obligats al pagament les persones les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix l'article 35.4 de la LGT, que siguin

a. Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari propietari, usufructari o titular del domini útil de la finca.

b. Qua es tracti de la prestació del servei, els ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d'aquests serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris fins i tot en precari.

2. Són subjectes passius d'aquesta taxa com a substituts del contribuent el propietari de les vivendes o locals que podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris de les vivendes o locals, beneficiaris dels serveis.

Article 4 Responsables

1. Respondran del deute, juntament amb els deutors principals, altres persones o entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l'apartat 2 de l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

2. Llevat de precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.

3. Pel que fa a la responsabilitat solidària y subsidiària del deute tributari s'estarà a l'establert als articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Article 5 Tarifes

Les tarifes a aplicar seran les següents:

 

 

Tarifa sense IVA

Plaça Hotelera

3,45

Vivendes

7,32

Local Comercial

3,49

Locals Bar cafeteria

4,36

Restaurant

6,10

Discoteques

6,10

Concessió de Llicencia D'acomeses

 

Concessió Llicencia Acom Petita

522,84

Concessió Llicencia Acom Grossa

784,26

 

 

Quota consum variable €/m3

0,16

Als imports indicats s'afegirà l'IVA que correspongui en cada moment

Article 6 Quotes

1. Les quotes regulades en la present ordenança tenen caràcter anual i son irreductibles i es faran efectives de conformitat amb el sistema general de recaptació establert en aquest municipi i conforme al Reglament General de  Recaptació.

Article 7 Obligació de contribuir

1. L'obligació de contribuir des del moment en que  s'inicia l'activitat municipal, i s'entén iniciada quan:

a. En la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència de presa, si el subjecte passiu les ha de formular expressament.

b. Des des que es dugi a terme l'efectiva presa a la xarxa de clavegueram municipal.

La meritació per aquesta modalitat de taxa es produirà amb independència que s'hagi obtingut o no la llicència de presa i sense perjudici de la iniciació de l'expedient administratiu que es pugui instruir per a la seva autorització.

2. No estan subjectes a la taxa les finques derruïdes, les declarades ruïnoses.

4. De conformitat amb l'establert en l'article 26.2 del RDL 2/2004, la meritació de la taxa tindrà lloc dia 1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els casos d'inici o finalització d'ús del servei, en els que el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància amb el corresponent prorrateig, que es realitzarà d'acord amb l'establert en les normes següents.

5. Quan s'iniciï l'ús en el primer semestre de l'any s'abonarà en concepte de taxa corresponent a aquell exercici la quota íntegra. En canvi, si l'inici es produeix en el segon semestre es liquidarà la meitat de la quota anual.

6. Si es produeix la finalització de l'ús durant el primer semestre de l'exercici procedirà la devolució de la meitat de la quota. En canvi, si la finalització es produeix durant el segon semestre no procedirà la devolució de cap quantitat.

7. S'entendrà que un habitatge inicia l'ús del servei quan adquireixi les condicions necessàries per ésser habitable. S'entendrà que finalitza l'ús del servei quan sigui declarada en situació de ruïna.

Article 8 Exempcions i Bonificacions

No es concediran cap tipus d'exempció ni bonificació en l'exacció d'aquesta prestació.

Article 9 Gestió, liquidació i recaptació

La gestió, liquidació i recaptació es realitzarà pel concessionari del servei municipal de clavegueram i sanejament, d'acord amb allò establert al Reglament Municipal.

 

Disposició derogatoria

Queda derogada l'Ordenaça Fiscal l'Ordenança reguladora taxa per la prestació del servei de clavegueram i la vigilància especial de clavegueres particulars (BOIB Núm. 186 de 13 de desembre de 2011)

Disposició final Entrada en vigor

La present Ordenança entrarà en vigor i serà serà d'aplicació a partir del moment de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, romanent en vigor fins que s'acordi la seva modificació o la seva derogació expressa.»

Contra el present Acordo, s'interposarà recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anuncio, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

 

Santa Margalida, a data de la signatura electrònica (28 de desembre de 2022)

El batle Joan Monjo Estelrich