Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 777559
Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per per recollida i tractament de residus sòlids urbans

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que en data 29 de setembre de 2022 s'aprovà inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida i tractament de residus sòlids urbans.

Atès que en data 4 d'octubre de 2022 en el BOIB núm. 129 es publicà l'edicte d'aprovació inicial.

Atès que no s'han produït al·legacions en el termini d'exposició pública es considera definitivament aprovada dita modificació, segons el següent:

«Es modifica l'art. 5 afegint el següent:

«La sol·licitud segons el model normalitzat s'haurà de realitzar durant el primer trimestre de l'exercici corresponent.

D'altra banda, per tal de clarificar les conseqüències derivades d'un procediment sancionador derivada d'Inspeccions Tècniques de Residus desfavorables mitjançant la incorporació a l'art. 9 del següent paràgraf:

En el cas que l'establiment cometi una infracció en matèria de residus s'entendrà que no es compleix amb el regulat a l'Ordenança en matèria de residus, i consegüentment no serà necessari realitzar la ITR a l'establiment. Aquesta s'entendrà com a desfavorable, és a dir, que no s'han donat els requisits per aplicar la tarifa diferenciada.”»

 

Andratx, document signat electrònicament (20 de desembre de 2022

La alcaldesa - presidenta Estefanía Gonzalvo Guirado)