Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CONSELL

Núm. 791598
Aprovació definitiva del Pressupost General i la plantilla de personal de l’exercici de 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent resultat definitivament aprovat el Pressupost General i la plantilla de personal de l'exercici de 2023, per no haver-se presentat reclamacions, d'acord amb el què disposa l'article 169.3 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica el resum per capítols:

PRESSUPOST DE L'ENTITAT

INGRESSOS

Capítols

Denominació

euros

1

Impostos directes

1.193.993,20 €

2

Impostos indirectes

200.000'00 €

3

Taxes o altres ingressos

1.135.726,76 €

4

Transferències corrents

1.416.738,00 €

5

Ingressos patrimonials

41.299,16 €

7

Transferències de capital

261.200,00 €

 

TOTAL INGRESSOS

4.248.957,12 €

DESPESES

Capítols

Denominació

euros

1

Despeses de personal

1.437.804,17 €

2

Despeses en bens corrents i serveis

1.452.287,87 €

3

Despeses financeres

22.800,00 €

4

Transferències corrents

454.462,93 €

6

Inversions reals

881.602,15 €

 

TOTAL DESPESES

4.248.957,12 €

PLANTILLA PERSONAL

PLACES RESERVADES FUNCIONARIS DE CARRERA

 

NÚM

VACANTS

NIVELL

GRUP

1. Habilitació de caràcter nacional

 

 

 

 

1.1. Secretaria Intervenció

1

 

28

A1

2. Escala d'administració general

 

 

 

 

2.1. Subescala administrativa: Administratius

2

2

16

C1

2.2. Subescala Auxiliar: Auxiliar en funcions de tresoreria

1

 

12

C2

2.3. Subescala Auxiliar: Auxiliars

3

1

12

C2

2.4. Subescala subalterna: Subalterns

1

1

10

AP

3. Escala d'administració especial

 

 

 

 

3.2. Subescala serveis especials: Policia Local

 

 

 

 

- Oficial Policia Local

1

 

16

C1

- Policia Local

4

3

12

C1

PLACES DE PERSONAL LABORAL

 

NÚM

VACANTS

TITULACIÓ

D'activitat permanent

 

 

 

Conserge escola

1

 

Certificat escolar

Netejadora dependències municipals

6

2

Certificat escolar

Bibliotecària

1

 

Llicenciatura

Oficial de brigada

1

1

Certificat escolar

Peó serveis

3

2

Certificat escolar

Treballadora familiar

2

2

Graduat escolar

Treballadora social

2

1

Diplomatura

Educadora infantil

5

5

Cicle formatiu

Mestre d'educació infantil

1

 

Diplomatura

Encarregat mercat dels encants

1

 

Certificat escolar

Encarregat pavelló esportiu

1

1

Certificat escolar

Encarregat del punt verd

1

 

Certificat escolar

 

De duració determinada

 

 

 

Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local

1

 

Diplomatura-grau

Tècnica jove qualificada SOIB

1

 

Diplomatura-grau

D'acord al que disposa l'article 171.1 del Reial Decreto Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals contra el present acord es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de la publicació del present edicte al B.O.I.B.

 

Consell, 28 de desembre de 2022

El batle

Andreu Isern Pol