Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Núm. 796580
Aprovació definitiva de les tarifes per a l’ús de les instal·lacions del Centre d’Informació i Educació Ambiental i del Pla d’Usos i Gestió del Centre d’Informació i Educació Ambiental

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 14 de juliol de 2022, el Ple del Consell de Mallorca, va aprovar inicialment les tarifes per a l'ús de les instal·lacions del Centre d'Informació i Educació Ambiental  i del Pla d'Usos i Gestió del Centre d'Informació i Educació Ambiental.

Al BOIB núm. 109 de (18/08/2022), es va publicar  l'aprovació inicial pel Ple del Consell de Mallorca de les tarifes per a l'ús de les instal·lacions del Centre d'Informació i Educació Ambiental  i del Pla d'Usos i Gestió del Centre d'Informació i Educació Ambiental, per tal que les entitats o persones interessades poguessin presentar reclamacions o suggeriments.

Es va donar trasllat a l'Institut Balear de    la Dona, als ajuntaments de Mallorca i a l'empresa concessionària del servei de gestió dels residus sòlids urbans de Mallorca l'acord d'aprovació inicial de les tarifes per a l'ús de les instal·lacions del Centre d'Informació i Educació Ambiental  i del Pla d'Usos i Gestió del Centre d'Informació i Educació Ambiental.

El 19 d'agost de 2022, l'Institut Balear de Dona,  remet a la Direcció insular de Residus informe d'Impacte de gènere de la proposta d'aprovació inicial per a l'aprovació inicial de les tarifes per a l'ús de les instal·lacions del Centre d'Informació i Educació Ambiental  i del Pla d'Usos i Gestió del Centre d'Informació i Educació Ambiental, considerant que no produeix efectes diferenciadors sobre les dones i homes.

En data 28 de setembre de 2022 amb registre d'entrada nº 51901/2022 el Consell de Mallorca va rebre el document amb les al·legacions de TIRME a la proposta d'acord relatiu a l'aprovació inicial de les tarifes per a l'ús de les instal·lacions del Centre d'Informació i Educació Ambiental i del Pla d'usos i gestió del Centre d'Informació i Educació.

En data 27 d'octubre de 2022,el cap de servei de gestió i execució i el cap de servei jurídic de la DIR han emès informe donant resposta a les al·legacions presentades.

El 15 de desembre de 2022, el Ple del Consell de Mallorca, va aprovar definitivament les tarifes per a l'ús de les instal·lacions del Centre d'Informació i Educació Ambiental  i del Pla d'Usos i Gestió del Centre d'Informació i Educació Ambiental, tot d'acord amb la següent redacció:

“Tarifes aprovades definitivament per a l'ús de les instal·lacions del Centre d'Informació i Educació Ambiental:

Sala

Cap.

Jornada

Hores

Preu

Saló d'actes

250

Mitja

(4 h matí)

535 €

Completa

9 h*

1.970 €

Hora extra

1 h

213 €

Sala formació

60

Mitja

(4 h matí)

222 €

Completa

9 h*

501 €

Hora extra

1 h

59 €

*9 hores entre 8-18 h

Aquests imports cobreixen les despeses directes de personal, neteja i subministraments i els indirectes.

Les tarifes inclouen els equipaments tècnics i serveis inclosos que s'esmenten en el punt 1.5, no inclouen cap dels serveis que recull el punt 1.6.

Al imports esmentats s'han d'afegir els imposts que els siguin aplicables, com l'IVA.

I, segons el caràcter de l'activitat, poden esser:

 

Caràcter

Activitat

Actes

privats

Actes de

l'Administració pública

Ordinari

En el marc del programa educatiu de conscienciació ambiental, principalment a centres educatius, agrupacions, empreses, ciutadania, amb la finalitat de millorar la consciència social sobre la gestió dels residus no perillosos

De franc*

De franc*

Extraordinari

Celebració d'actes institucionals, culturals, activitats divulgatives com conferències, jornades, ponències, etc.

Tarifa

De franc*

PLA D'USOS I GESTIÓ DEL CENTRE D'INFORMACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL (CIEA).

1. Introducció

1.1 Antecedents

1.2 Ubicació

1.3 Característiques del edifici (CIEA)

 

1.3.1 Accessos

1.3.2. Aparcament (AP) i planta baixa (PB)

1.3.3. Planta soterrani (PS)

1.3.4. Planta primera (P1)

1.3.5. Planta segona (P2)

1.3.6. Planta tercera (P3)

1.3.7. Planta quarta (P4)

 

1.4. Tren de visites a les instal·lacions

1.5. Equipament tècnic i serveis inclosos

1.6.. Serveis opcionals, amb demanda prèvia

1.7. Tarifes per a ús extern de l'edifici

1.8. Condicions de pagament

2. Condicions generals d'ús

2.1. Ús dels espais

2.2. Horari

2.3. Senyalització i imatge corporativa

2.4. Manteniment de les instal·lacions

2.5. Mesures de seguretat

2.6. Restriccions

2.7. Accessibilitat

 3. Organització

3.1. Servei tècnic auditori

3.2. Persona responsable

3.3. Recepció de materials

4. Prestacions addicionals

4.1. Càtering i restauració

4.2. Servei de seguretat, neteja i manteniment

5. Dades de caràcter personal

6. Independència de les parts, normes laborals i prevenció de riscs laborals

 

ANNEX I Informació i reserves

1. Introducció

1.1. Antecedents

El Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca (PDSRNPMA, d'ara endavant), BOIB núm. 81, de 18 de juny de 2019, en l'article 22.3. diu: «Per al foment de la prevenció i la correcta gestió dels residus es disposa del Centre d'informació i educació ambiental (CIEA, d'ara endavant) de la Zona 1 de tractament de residus com una eina estructural de formació, divulgació i suport de les activitats i iniciatives ambientals segons un pla d'usos i gestió que és aprovat i revisat periòdicament pel Consell de Mallorca».

Les línies estratègiques de gestió de residus no perillosos de Mallorca, en el punt E.1.5 del Programa d'educació ambiental diuen:

- Potenciar les activitats del CIEA

- Fomentar la inclusió en els diferents nivells de la formació reglada de continguts ambientals relacionats amb els residus

Al contracte entre el Consell de Mallorca i TIRME, l'empresa concessionària del servei de tractament de residus urbans, en el punt 9.4.q diu: «Encarregar-se de la gestió del Centre de l'Àrea de Can Canut i del tren de visites. En qualsevol cas, la utilització de les infraestructures per a actes resultants de campanyes de conscienciació ciutadana o programes d'educació ambiental serà gratuït per als usuaris. Per a la resta d'actuacions que no tenguin aquest caire, el Consell de Mallorca establirà un pla d'usos i gestió que regularà, entre d'altres, la tarifa a pagar pels usuaris».

El concessionari està autoritzat per difondre en la forma que consideri més convenient el Pla d'Usos del CIEA aprovat definitivament.

El CIEA és una eina estructural que ha de:

 1. Fomentar la visibilitat de l'edifici de cara al exterior.
 2. Potenciar les activitat de formació, divulgació i suport a les activitats i iniciatives ambientals amb especial atenció a les relacionades amb els aspectes i les problemàtiques ambientals de la nostra societat. Així, mitjançant la formació i la informació, es fonamenta el coneixement i la implicació de la ciutadania en la resolució d'aquestes problemàtiques.
 3. Facilitar les relacions entre la ciutadania, les administracions, les institucions culturals, científiques i educatives, les tecnologies i els i les professionals tant en l'àmbit local com nacional i internacional.

1.2. Ubicació

El CIEA és un edifici en forma de cub que s'ubica a la Zona 1 de tractament de residus, en l'entorn del Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca (PTAM, d'ara endavant), on se situen algunes de les diferents instal·lacions per tractar els residus urbans de l'illa.

Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca (PTAM)

Centre d'Informació i Educació Ambiental (CIEA)

Carretera de Sóller, km 8.2

Camí de Sa Fita, s/n

07141 Marratxí

Tel.+34971435050

info@tirme.com

1.3. Característiques de l'edifici

Aquest edifici consta d'una estructura metàl·lica de secció exterior de 340 x 340 mm, a la qual se li afegeixen tancaments i cobertes constituïts per panells de vidre de 16 mm d'espessor, panells de material reciclats de fusta, suro, PVC, llaunes metàl·liques de begudes i d'altres.

Està distribuït en quatre plantes:

Al manual d'autoprotecció i pla d'emergències del CIEA es defineixen les característiques i els usos als quals es destina cada planta i es concreten de la manera següent:

1.3.1. Accessos

L'accés a les instal·lacions es pot fer per la planta baixa, per les entrades de les cares est i oest indistintament.

L'accés al saló d'actes és exclusivament per les escales i ascensors situats al vestíbul de l'edifici.

1.3.2. Aparcament (AP) i planta baixa (PB)

Plantes

Abrev.

m2

Tipus

Ocupació màxima

Equipat:

Recorregut visitants*

S/N/DF

Planta baixa

PB

370

Hall /entrada

240 pers.

Equipament tècnic punt 1.5

S

APARCAMENT

AP

 

A una distància entre 20-50 m

110 vehicles

 

DF**

La disponibilitat d'aparcament és de 110 vehicles a una distància entre 20 i 50 m.

**DF (disponibilitat flexible) segons l'acte que s'hi vol organitzar. Possibilitat d'aparcar-hi camions i autocars.

El vestíbul pot tenir diferents usos:

- Sala d'espera o recepció de participants

- Ampliació de l'espai per seguir els esdeveniments del saló d'actes en directe mitjançant pantalles

- Punt d'acreditació

- Sala d'exposicions

- Sala condicionada per a pauses amb refrigeri/dinars/sopars

1.3.3. Planta soterrani (PS)

Plantes

Núm.

Abrev

m2

Tipus

Ocupació màxima

Equipat:

Recorregut visitants*

S/N

Planta soterrani

PS

370

Sala d'actes

250 pers.

Equipada amb banys+ equipament tècnic punt 1.5

S

Planta soterrani

 

-

Vestíbul

 

 

 

Planta soterrani

 

215

Dependències auxiliars

10 pers.

Office amb cuina, sala personal, magatzem, sala màquines

 

El vestíbul del saló d'actes pot tenir diferents usos:

- Sala d'espera o recepció de participants

- Ampliació de l'espai per seguir els esdeveniments de la sala d'actes en directe mitjançant pantalles

- Punt d'acreditació

- Sala d'exposicions

- Sala condicionada per a pauses amb refrigeri/dinars/sopars

- Potencial guarda-roba

1.3.4. Planta primera (P1)

Planta Núm.

Abrev.

m2

Tipus

Ocupació màxima

Equipat:

Recorregut visitants*

S/N

Planta 1a

 

P1

183

 

 

Banys

Equipament tècnic punt 1.5

S

Planta 1a

 

 

75

Sala d'exposicions

Museu

 

 

 

 

 

75

Sala d'exposicions

Aula educació ambiental

 

 

 

 

 

33

Vestíbul

 

 

 

 

 

-

Accés al tren de visites

61 pers.

5 vagons

S

Les plantes que descrivim a continuació (P2, P3 i P4) no són accessibles a persones no autoritzades i no formen part dels recorreguts dels visitants.

1.3.5. Planta segona (P2)

Planta Núm.

Abrev.

m2

Tipus

Ocupació màxima

Equipat:

Recorregut visitants*

S/N

Planta 2a

P2

183

 

 

Banys

N

Planta 2a

 

75

Oficina dels serveis administratius

7 pers.

 

 

Planta 2a

 

75

Sala de formació

60 pers.

Equipament tècnic punt 1.4

 

Planta 2a

 

33

Recepció o vestíbul

 

 

 

1.3.6. Planta tercera (P3)

Planta

Núm.

Abrev.

m2

Tipus

Ocupació màxima

Equipat:

Recorregut visitants*

S/N

Planta 3a

P3

141

 

 

Banys

N

Planta 3a

 

75

Sala de juntes

7 pers.

 

 

Planta 3a

 

66

Sala de reunions

24 pers.

 

 

 

 

10

Office

 

 

 

 

1.3.7. Planta quarta (P4)

Plantes

P4

m2

Tipus

Ocupació màxima

Equipat:

Recorregut visitants*

S/N

Planta 4a

P4

150

 

 

Banys

N

Planta 4a

 

75

Oficina

7 pers.

 

 

Planta 4a

 

75

Sala de reunions

20 pers.

 

 

Es destina a activitats formatives en general, sempre i quan existeixi una prèvia autorització de la Direcció Insular de Residus.

1.4. Tren de visites a les instal·lacions

S'accedeix al tren des de la primera planta. Es fa un recorregut amb el tren que circula a través de la planta de selecció d'envasos, la planta de metanització i la de compostatge. Des del tren es divisa una panoràmica de tot el PTAM, així com de la planta d'assecat solar i la planta de valorització energètica de Son Reus.

Són 5 vagons amb una capacitat total de 61 persones. Els vagons, totalment estancs, protegeixen els visitants de les inclemències del temps, tenen aire condicionat i sistema de comunicació i megafonia per presentar les instal·lacions.

1.5. Equipament tècnic  i serveis inclosos

A totes les plantes PS, PB, P1  hi ha els equipaments següents i els serveis inclosos en horari laboral (de dilluns a divendres de 7.00 a 15.00 hores), que s'han de sol·licitar emplenant el formulari de la reserva:

 

Equipament tècnic i serveis inclosos

PLANTA

PS/PB/P1

Se

sol·licita:

S/N

Mobiliari: taules de reunions, cadires, taula presidencial adaptable i desmuntable tipus escenari

 

 

Climatització de l'espai

 

 

Il·luminació

 

 

Connexió wifi, xarxa ràpida de transferència de dades

 

 

Pantalles de projecció i/o projector: televisors amb connexió HDMI, projectors HD

 

 

Equip de so: micròfons, equips d'altaveus, equips estèreo...

 

 

Sistema de control i videoconferències, audioconferències, transmissió en viu i directe, enregistrament dels actes (*)

 

 

Tècnics d'àudio i vídeo

 

 

Servei de neteja

 

 

1.6. Serveis opcionals, amb la demanda prèvia 

Serveis opcionals

PLANTA

PS/PB/P1

Se

sol·licita:

S/N

Servei de traductors simultanis

 

N

Servei de vigilància

 

N

Servei d'atenció i recepció de les persones assistents

 

N

Servei d'organització d'actes

 

N

Expositors de panells informatius de l'activitat

 

N

Servei de càtering

 

N

Receptors per aparells de traducció simultània

 

N

Guarda-roba

 

N

Qualsevol altre no especificat en el punt 1.4.

 

N

Els serveis opcionals es poden sol·licitar en emplenar el formulari de la reserva, el personal del CIEA informarà si pot oferir-los en horari laboral o, si no pot, facilitarà els contactes d'empreses que ofereixin aquests  serveis.

1.7. Tarifes per ús extern de l'edifici

El concessionari (Tirme) ha d'organitzar i gestionar el CIEA d'acord amb aquest pla d'usos que regula, entre d'altres, les tarifes que han de pagar les entitats que volen llogar els espais.

El concessionari del servei ha de notificar al Consell de Mallorca amb suficient antelació el programa de cadascun dels actes que s'hi duguin a terme al correu electrònic residus@conselldemallorca.net

El CIEA està a disposició de les activitats pròpies en el marc del programa educatiu de conscienciació ambiental, sempre que no interfereixi en l'activitat anterior, el saló d'actes i la sala de formació es pot posar a disposició d'altres entitats que hi vulguin desenvolupar activitats.

El Consell de Mallorca avaluarà la idoneïtat i la viabilitat de les sol·licituds presentades, de caràcter extraordinari, considerant l'objecte de l'acte o esdeveniment i el nombre d'assistents que es preveu.

Segons la vessant de les activitats i l'organització de l'acte, es diferencia entre:

Caràcter

Activitat

Actes

privats

Actes de

l'Administració pública

Ordinari

En el marc del programa educatiu de conscienciació ambiental, principalment a centres educatius, agrupacions, empreses, ciutadania, amb la finalitat de millorar la consciència social sobre la gestió dels residus no perillosos

De franc*

De franc*

Extraordinari

Celebració d'actes institucionals, culturals, activitats divulgatives com conferències, jornades, ponències, etc.

Tarifa

De franc*

Les tarifes són:

Sala

Cap.

Jornada

Hores

Preu

Saló d'actes

250

Mitja

(4 h matí)

535 €

Completa

9 h*

1.970 €

Hora extra

1 h

213 €

Sala formació

60

Mitja

(4 h matí)

222 €

Completa

9 h*

501 €

Hora extra

1 h

59 €

*9 hores entre 8-18 h

Aquests imports cobreixen les despeses directes de personal, neteja i subministraments i els indirectes.

Les tarifes inclouen els equipaments tècnics i serveis inclosos que s'esmenten en el punt 1.5, no inclouen cap dels serveis que recull el punt 1.6.

Al imports esmentats s'han d'afegir els imposts que els siguin aplicables, com l'IVA.

1.8. Condicions de pagament

- 20 % en el moment de fer la reserva en ferm, que no es retornaran si s'anul·la la reserva.

- 80 % amb una setmana abans del dia en què s'han de fer servir les instal·lacions.

2. Condicions generals d'ús

2.1. Ús dels espais

L'espai i els equipaments del CIEA quedaran a disposició de les entitats que els lloguin en l'horari preestablert exclusivament.

2.2. Horari

L'horari establert per a l'ús de l'edifici, amb caràcter general, és de dilluns a divendres de 8.00 a 18.00 hores.

La prestació del saló d'actes es fa per jornada completa (9 hores) o mitja jornada (4 hores) en els horaris generals establerts.

Si l'activitat supera els horaris establerts amb caràcter general, o bé, si s'acaba més tard del que s'havia previst, les hores de més es facturaran a part segons les tarifes vigents (hora extra).

Si l'activitat excedeix l'horari de 8.00 a 18.00 h, es comptabilitzaran les hores que sobrepassin aquests límits com a hores extres i es facturaran a càrrec de l'organitzador quan es tracti d'una activitat tarifada.

Si cal utilitzar l'espai el dia abans per preparar l'activitat, el temps es facturarà per hores amb un mínim de dues.

Els serveis de seguretat, neteja i manteniment són exclusius del CIEA, mentre que els serveis addicionals es podran contractar a externs, que han de constar en el formulari de reserva. A més, s'han de confirmar per escrit amb un mínim de 48 h d'antelació.

2.3 Senyalització i imatge corporativa

La persona sol·licitant ha de seguir els criteris i normes del CIEA en relació amb la senyalització de la ubicació, suports i durada. El CIEA està autoritzat per retirar els elements que es col·loquin sense la seva autorització, que és preceptiva.

Només es poden col·locar elements que tapin totalment o parcialment els rètols del CIEA ─o la seva imatge corporativa─, tant a l'interior de l'auditori com a l'exterior, si s'han sol·licitant abans de l'esdeveniment o acte i quan tenguin l'autorització, en la qual s'ha d'indicar la col·locació dels rètols o elements, la ubicació i els suports prevists per a la senyalització

La utilització de la imatge gràfica del CIEA, dels seus logotips i fotografies interiors i exteriors de l'edifici o similars, ha de ser autoritzada prèviament i per escrit pel CIEA.

L'entitat que lloga l'espai ha de comunicar la presència extraordinària d'autoritats i de mitjans de comunicació dins el recinte.

 

2.4. Manteniment de les instal·lacions

L'entitat que lloga l'espai és responsable de mantenir les instal·lacions en el mateix estat en què les va trobar abans d'utilitzar-les. I ha d'assumir el cost de qualsevol desperfecte ocasionat en l'espai o en el material del saló d'actes i dels espais adjacents. A tal efecte, l'entitat que lloga haurà d'acreditar tenir en vigor una assegurança suficient que cobreixi les contingències que es poguessin derivar de l'activitat que es desenvoluparà en les instal·lacions.

2.5. Mesures de seguretat i prevenció  

No es pot col·locar cap element que impedeixi el pas de la sortida d'emergència o l'accés a la sala de màquines o pugui suposar un perill per a les persones.

No es poden ocupar els passadissos ni les vies d'evacuació.

S'han de respectar els límits d'aforament establerts per a cadascuna de les sales.

2.6. Restriccions

No està permès:

 • Emmagatzemar objectes o matèries susceptibles de produir qualsevol tipus de combustió o explosió.
 • Posar cartells, excepte els informatius de l'activitat que s'han de col·locar en el  vestíbul i en els llocs destinats amb aquesta finalitat: accés escala i davant les portes d'accés a les sales.
 • Posar estands i/o suports per a pòsters.
 • Servir menjar i beguda dins les sales.
 • Clavar, penjar ni aferrar materials sense l'autorització expressa del CIEA.
 • Muntar carpes o altre tipus de tancaments ─temporals o no─ en la zona exterior.
 • Fer renous que dificultin l'activitat a la resta del centre.

L'entitat que lloga l'espai ha de facilitar la informació relativa a l'activitat en el formulari de sol·licitud.

2.7 Accessibilitat 

D'acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós  de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social i la resta de normativa vigent, totes les instal·lacions del CIEA, inclòs el tren de visites, han de ser accessibles per a totes les persones usuàries.

3. Organització

3.1. Servei tècnic saló d'actes

El CIEA disposa del seu propi servei tècnic de sala per als serveis de projecció, vídeo, so, etc., que està inclòs en les tarifes establertes i dins l'horari laboral especificat.

3.2. Persona responsable

L'entitat que lloga l'espai ha de nomenar una persona que s'ha d'encarregar de l'acte: acollir el públic, controlar l'aforament de l'espai i mantenir l'ordre i el control durant la celebració de l'acte, entre d'altres.

Aquesta persona també serà la interlocutora amb la persona responsable del CIEA. Una vegada conclòs l'acte, la representant de l'entitat es compromet i es fa responsable de retirar qualsevol element que formi part de l'activitat que han organitzat.

3.3. Recepció de materials

Es pot rebre el material el dia abans de l'activitat sempre que ho permeti la disponibilitat de la sala. En aquest cas,  s'ha d'acordar amb antelació, especificant el volum, nombre de paquets, contingut i condicions d'emmagatzematge. El material, l'ha de dipositar el propi transportista en el lloc que se li indiqui.

3.4. Visites a altres espais

Per poder visitar i entrar en altres espais del CIEA, cal una autorització per part del responsable del CIEA.

4. Prestacions addicionals

Les tarifes inclouen el lloguer de les sales i el servei tècnic ordinari.

Si l'entitat que lloga l'espai necessita afegir-hi equipaments o instal·lacions que es puguin considerar extraordinàries per raó del seu pes, quantitat, subministraments necessaris o altres condicions tècniques, ha de sol·licitar l'autorització prèvia a l'empresa concessionària del servei de tractament de residus urbans (empresa concessionària, d'ara en endavant), que valorarà individualment l'adequació i repercussió tècnica (assegurances, seguretat i altres).

4.1. Càtering i restauració

L'empresa concessionària  facilitarà, si cal, informació relativa a empreses de càtering.

L'entitat que lloga l'espai pot contractar un càtering pel seu compte, considerant la limitació d'espai pel que fa al nombre de participants.

 Així  i tot, s'han de comunicar les característiques del càtering per donar-li el vistiplau.

4.2. Servei de seguretat, neteja i manteniment 

Els serveis de seguretat, neteja i manteniment són exclusius de l'empresa concessionària i, sempre que calgui contractar-los de forma addicional a l'establerta en els serveis inclosos, els contractarà i se li facturaran directament a l'organitzador de l'activitat.

5. Dades de caràcter personal

Les parts se sotmeten als requisits, deures i obligacions que imposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

CLÀUSULA INFORMATIVA FORMULARI VISITES I ALTRES USOS DEL CIEA.

Les dades personals facilitades a través del present formulari seran tractades per TIRME amb la finalitat de gestionar i organitzar les visites i altres usos autoritzats a les nostres instal·lacions, legitimat en el consentiment mostrat amb la remissió de la seva petició i formulari. Les dades seran conservades mentre resultin necessàries per a la finalitat descrita, sense que siguin comunicades a tercers ni objecte de transferència internacional llevat d' obligació legal. Addicionalment, TIRME informa el sol·licitant de la possible presa d'imatges durant la visita per a la difusió i promoció de les activitats organitzades per TIRME a través de mitjans interns i/o externs; legitimat en el consentiment atorgat pels visitants mitjançant la signatura de l' autorització corresponent. El representant del Centre, com a sol·licitant de la visita, es compromet a informar sobre aquests aspectes i recaptar totes les autoritzacions que fossin necessàries de la resta de visitants per al tractament de les seves dades personals i possible presa d'imatges i/o vídeo per TIRME. En cas d'acompanyants menors d'edat, el sol·licitant es compromet i garanteix comptar amb la deguda autorització dels seus pares/mares/tutors.

En el supòsit que el Centre no informés degudament els visitants (o en el seu cas, els seus representants legals) i/o no recaptarà les autoritzacions necessàries per a totes o algunes de les finalitats indicades, haurà d'advertir d'aquesta/s circumstància/s per escrit a TIRME. S'eximeix TIRME de qualsevol responsabilitat o reclamació de tercers relativa al tractament de les seves dades personals derivada de la falta d'informació pel sol·licitant. El sol·licitant pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació, així com retirar el seu consentiment, dirigint-se a lopd@tirme.com, on també pot ser contacte el seu Delegat de Protecció de Dades. Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra Política de Privacitat.”

6. Independència de les parts, normes laborals i prevenció de riscs laborals

L'ús de les sales del CIEA no suposa que hi hagi ni que es creï cap relació associativa, d'agència o de dependència jurídica entre el CIEA i l'entitat que lloga les sales. S'entén també que el personal o els col·laboradors d'aquesta entitat, que participen en l'acte pel qual s'usen les sales, depenen jurídicament i a tots els efectes, de manera única i exclusiva, de l'entitat que lloga les sales i estan sotmesos a les seves directrius. És a càrrec exclusiu i directe de l'entitat el compliment de totes les obligacions de caràcter laboral, cap a aquestes persones, si pertoca.

En aquest sentit, l'entitat s'obliga, en el compliment de les seves responsabilitats, a adoptar totes les mesures necessàries per protegir la seguretat i la salut del seu personal, dels col·laboradors i dels convidats que participen a l'acte pel qual usen les sales, en matèria d'avaluació de riscs laborals, informació, dret a la consulta i a la participació, formació del personal, actuacions en cas d'emergència i de risc imminent i vigilància de la salut, segons estableix la normativa aplicable.

L'entitat que lloga l'espai haurà de complir amb la normativa aplicable en matèria de prevenció de riscs Laborals, així com amb tots els requisits, deures i obligacions (de cooperació, informació, establiment dels mitjans de coordinació i designació de la persona encarregada de la coordinació, avaluació i pla de prevenció dels possibles riscs laborals, etc.) que li imposi la normativa.

Per la seva banda, l'empresa concessionària del CIEA, es compromet a informar i donar les instruccions necessàries a l'entitat que lloga l'espai sobre els riscs generals de l'edifici que puguin afectar les activitats que hi vol desenvolupar, les normes generals de seguretat en l'ús de les instal·lacions i les mesures d'actuació en cas d'emergència que s'han d'aplicar, si pertoca.

 

Palma, a data de la signatura electrònica (29 de desembre de 2022

La vicepresidenta segona i consellera executiva del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient Aurora Ribot Lacosta)

 

ANNEX I Informació i reserves

Formulari per fer una reserva al CIEA (Centre d'informació i educació ambiental)

Empresa concessionària del Consell de Mallorca en el tractament de residus urbans de Mallorca

Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca (PTAM)

Carretera de Sóller, km 8.2 Camí de Sa Fita s/n

07141 Marratxí

Tel: 971 43 50 50

Enviar a: info@tirme.com / https://www.tirme.com

Tirme S.A. informa al sol·licitant de que els principis i valors que regeixen la seva activitat empresarial es recullen a la “Política integrada de gestión de TIRME S.A.”, publicada en la web corporativa. Així mateix, l'informa que té a la seva disposició el següent canal de consultes i denuncies en matèria de compliance canaletico@tirme.com

Promotor de l'esdeveniment :

 

 

Ens públic

 

Acte privat

 

Títol  de l'esdeveniment o acte

 

Tipus d'esdeveniment o acte

(conferència, jornada, ponència, congrés, reunió, visita tècnica,  producció audiovisual o fotogràfica...)

 

 

Data

 

Hora inici

 

Hora final

 

Nre. assistents

 

Domicili

 

CIF/NIF

 

Telèfon

 

Fax

 

Correu electrònic:  

 

Nom i llinatges persona responsable

 

Tel. contacte

 

Fax

 

Correu electrònic:

 

Acreditació assegurança per cobrir contingències derivades de l'activitat

S'Acredita: S/N

Altres:

 

 

 

Equipament tècnic i serveis inclosos

PLANTA

PB/P1

Se sol·licita:

S/N

Autorització

CIEA

Signatura

Mobiliari: taules de reunions, cadires, taula presidencial adaptable i desmuntable tipus escenari

 

 

 

Climatització de l'espai

 

 

 

Il·luminació

 

 

 

Connexió wifi, xarxa ràpida de transferència de dades

 

 

 

Pantalles de projecció i/o projector: televisors amb connexió HDMI, projectors HD

 

 

 

Equip de so: micròfons, equips d'altaveus, equips estèreo...

 

 

 

Sistema de control i videoconferències, audioconferències, transmissió en directe

 

 

 

Enregistrament de l'acte o esdeveniment

 

 

 

Tècnics d'àudio i vídeo

 

 

 

Servei de neteja en horari laboral

 

 

 

 

Serveis opcionals

El personal del CIEA informarà si poden oferir el servei o, si no ho pot fer, facilitarà contactes d'empreses que l'ofereixin.

Se

sol·licita:

S/N

Traductors simultanis

 

Seguretat

 

Atenció i recepció dels assistents

 

Organització d'actes

 

Expositors de panells informatius de l'activitat

 

Càtering

 

Receptors per aparells de traducció simultània

 

Guarda-roba

 

Neteja especial i/o fora del horari laboral

 

Qualsevol altre no especificat en el punt 1.4.

 

 

  Altres

Se

sol·licita:

S/N

Autorització

CIEA

Signatura

Assaig de l'esdeveniment. Si cal, indicau dia i durada. És aconsellable fer-lo per evitar possibles desajusts al darrer moment moment (incompatibilitat entre programes informàtics, problemes de so, etc.).

 

 

 

Recepció de materials. Especificau el volum, nombre de paquets, contingut i condicions d'emmagatzematge. El propi transportista ho ha de dipositar on se li inidiqui.

 

 

 

 

 

 

 

S'indicarà el lloc

 

 

(*)Autorització per filmar l'acte

Els ponents de l'acte accepten de forma expressa que s'enregistri l'acte i que les  imatges obtingudes es publiquin/pengin amb finalitat didàctica o de divulgació, sense perjudici que puguin exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d'aquestes dades, en compliment de la normativa relativa a protecció de dades de caràcter personal.

Si cal, descriviu les seqüències per filmar durant l'acte.

 

(*)

 

 

 

 

 

Està previst que hi hagi mitjans de comunicació?

 

 

 

 

CLÀUSULA INFORMATIVA FORMULARI VISITES I ALTRES USOS DEL CIEA.

Les dades personals facilitades a través del present formulari seran tractades per TIRME amb la finalitat de gestionar i organitzar les visites i altres usos autoritzats a les nostres instal·lacions, legitimat en el consentiment mostrat amb la remissió de la seva petició i formulari. Les dades seran conservades mentre resultin necessàries per a la finalitat descrita, sense que siguin comunicades a tercers ni objecte de transferència internacional llevat d' obligació legal. Addicionalment, TIRME informa el sol·licitant de la possible presa d'imatges durant la visita per a la difusió i promoció de les activitats organitzades per TIRME a través de mitjans interns i/o externs; legitimat en el consentiment atorgat pels visitants mitjançant la signatura de l' autorització corresponent. El representant del Centre, com a sol·licitant de la visita, es compromet a informar sobre aquests aspectes i recaptar totes les autoritzacions que fossin necessàries de la resta de visitants per al tractament de les seves dades personals i possible presa d'imatges i/o vídeo per TIRME. En cas d'acompanyants menors d'edat, el sol·licitant es compromet i garanteix comptar amb la deguda autorització dels seus pares/mares/tutors.

En el supòsit que el Centre no informés degudament els visitants (o en el seu cas, els seus representants legals) i/o no recaptarà les autoritzacions necessàries per a totes o algunes de les finalitats indicades, haurà d'advertir d'aquesta/s circumstància/s per escrit a TIRME. S'eximeix TIRME de qualsevol responsabilitat o reclamació de tercers relativa al tractament de les seves dades personals derivada de la falta d'informació pel sol·licitant. El sol·licitant pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació, així com retirar el seu consentiment, dirigint-se a lopd@tirme.com, on també pot ser contacte el seu Delegat de Protecció de Dades. Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra Política de Privacitat.”

 

Visita guiada per les instal·lacions

 

Se

sol·licita:

S/N

La visita inclou un recorregut en tren en grups de 61 persones màxim i dura aproximadament 20 minuts. Es fa un recorregut per la planta de selecció d'envasos, la planta de metanització i la planta de compostatge. Es veu una panoràmica de tot el PTAM i la planta d'assecat solar i la planta de valorització energètica de Son Reus.

En el supòsit de que a parer del concessionari les condicions meteorològiques i/o tècniques no aconsellin la realització del recorregut en tren, aquesta activitat serà cancel·lada a fi de garantir la seguretat dels visitants

 

 

 

Persones amb qualque tipus de discapacitat o malaltia rellevant?

Tipus:_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

No s'utilitzaran equipaments o materials pirotècnics, combustibles líquids o gasosos d'especial perillositat

 

Accept ?

Ho he llegit i accept,

 

 

SI

 

Requereix d'autorització signada

El CIEA ha d'autoritzar, prèviament i per escrit:

Se

sol·licita:

S/N

Autorització

CIEA

Signatura

La utilització de la imatge gràfica del parc, dels seus logotips i fotografies interiors i exteriors de l'edifici o similars.

 

 

 

La presència extraordinària d'autoritats i de miitjans de comunicació dins el CIEA

 

 

 

"Contra aquest Acord, es podrà posar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia competent, en el termini de dos meses a contar des de el dia següent a la publicació del present anunci, de conformitat amb l' article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.