Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 777563
Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei de clavegueram

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que en data 29 de setembre de 2022 s'aprovà inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei de clavegueram.

Atès que en data 4 d'octubre de 2022 en el BOIB núm. 129 es publicà l'edicte d'aprovació inicial.

Atès que no s'han produït al·legacions en el termini d'exposició pública es considera definitivament aprovada dita modificació, segons el següent:

«Es modifica l'art. 6 afegint el següent:

«La sol·licitud segons el model normalitzat s'haurà de realitzar durant el primer trimestre de l'exercici corresponent.»»

 

Andratx, document signat electrònicament (20 de desembre de 2022

La batlessa - presidenta Estefania Gonzalvo Guirado)