Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 794407
Aprovació definitiva pressupost 2023. Exp. 6972/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament de Capdepera per l'exercici de 2023, que comprèn el de la pròpia entitat i el de l'Organisme Autònom Es Castell.

Finalitzat el termini d'exposició pública de dia 03.12.22 al 28.12.22 del pressupost municipal de l'exercici 2023, (anunci d'aprovació inicial, BOIB núm. 157 de 03 de desembre de 2022) ha quedat aprovat de forma definitiva el pressupost general de l'Ajuntament de Capdepera per l'exercici de 2023, que comprèn el de la pròpia entitat, i el de l'Organisme Autònom Es Castell.

El resum per capítols dels diferents pressupostos és el següent:

A) ESTAT D'INGRESSOS

AJUNTAMENT:

Capítol

Import

Capítol 1.  Imposts directes

10.500.000,00

Capítol 2.  Imposts indirectes

700.000,00

Capítol 3.  Taxes i altres ingressos

6.203.200,00

Capítol 4. Transferències corrents

3.411.000,00

Capítol 5.  Ingressos patrimonials

1.439.800,02

TOTAL INGRESSOS CORRENTS

22.254.000,02

Capítol 6. Alienació inversions reals

0

Capítol 7. Transferències de capital

0

Capítol 8. Actius financers

0

Capítol 9. Passius financers

0

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL

0

TOTAL INGRESSOS

22.254.000,02

OOAA ES CASTELL:

Capítol

Import

Capítol 1.  Imposts directes

0

Capítol 2.  Imposts indirectes

0

Capítol 3.  Taxes i altres ingressos

181.000,00

Capítol 4. Transferències corrents

1.000,00

Capítol 5.  Ingressos patrimonials

0

TOTAL INGRESSOS CORRENTS

182.000,00

Capítol 6. Alienació inversions reals

0

Capítol 7. Transferències de capital

0

Capítol 8. Actius financers

0

Capítol 9. Passius financers

0

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL

0

TOTAL INGRESSOS

182.000,00

 

B)    ESTAT DE DESPESES

Capítol  

Import

Capítol 1.  Personal

8.591.015,28

Capítol 2. Compres de bens i serveis

11.719.681,15

Capítol 3.  Despeses financeres

28.000,00

Capítol 4.  Transferències corrents

361.501,00

Capítol 5. Fons de contingència

0

TOTAL DESPESES CORRENTS

20.700.197,43

Capítol 6.  Inversions

1.553.802,59

Capítol 7.  Transferències de Capital

0

capítol 8. Actius financers

0

Capítol 9. Passius financers

0

TOTAL DESPESES DE  CAPITAL

1.553.802,59

TOTAL DESPESES

22.254.000,02

 

Capítol  

Import

Capítol 1.  Personal

87.934,89

Capítol 2. Compres de bens i serveis

77.000,00

Capítol 3.  Despeses financeres

7.000,00

Capítol 4.  Transferències corrents

0

Capítol 5. Fons de contingència

0

TOTAL DESPESES CORRENTS

171.934,89

Capítol 6.  Inversions

10.000,00

Capítol 7.  Transferències de Capital

0

capítol 8. Actius financers

0

Capítol 9. Passius financers

0

TOTAL DESPESES DE  CAPITAL

10.000,00

TOTAL DESPESES

181.934,89

La qual cosa es publica, en compliment del que disposa l'article 169.3, del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Així mateix, d'acord amb el que estableix l'article 127, del RDL 781/86 de 18.04, es publiquen les plantilles de personal corresponents a l'exercici de 2023.

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA:

A) PERSONAL FUNCIONARI

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

PLACES

GRUP

NIVELL C.D.

ESCALA

Secretari/a

1

A1

30

Habilitació nacional

Interventor/a

1

A1

30

Habilitació nacional

Tresorer/a

1

A1

27

Habilitació nacional

Tècnic/a Administració General 

4

A1

25

Administració general

Tècnic Jurídic

1

A1

25

Administració especial

Tècnic Econòmic

1

A1

25

Administració especial

Tècnic Informàtic

1

A2

20

Administració especial

Administratiu/Administrativa

8

C1

18

Administració general

Administratiu-va/Coordinador-a OAC 

1

C1

18

Administració general

Auxiliar administratiu/Administrativa

22

C2

15

Administració general

Auxiliar administratiu Turisme

3

C2

13

Administració especial

Arxiver/a

1

A1

25

Administració especial

Tècnic/a auxiliar d'arxiu

1

C1

18

Administració especial

Arquitecte/a

2

A1

27

Administració especial

Enginyer/a

1

A1

25

Administració especial

Arquitecte Tècnic

2

A2

20

Administració especial

Tècnic/a Promoció Cultura

1

A2

20

Administració especial

Tècnic/a Turisme

1

A2

16

Administració especial

treballador/a social

3

A2

20

Administració especial

Educador social

3

A2

16

Administració especial

Psicòleg/a

1

A2

20

Administració especial

Integradors/es socials

4

C1

18

Administració especial

Treballador-a Social/Coordinador-a de S. Socials Comunitaris Bàsics

1

A2

20

Administració especial

Tècnic/a de Medi Ambient

1

A2

20

Administració especial

Tècnic/a Esports

1

A2

20

Administració especial

Inspector/a 

1

A2

22

Administració especial

Subinspector/a

2

A2

21

Administració especial

Oficial

6

C1

17

Administració especial

Policia 

40

C1

16

Administració especial

Zelador/a Obres

2

C2

14

Administració especial

Treballadora familiar

1

C2

10

Administració especial

Personal subaltern

2

E

5

Certificat escolaritat

Zelador/a Medi ambient

1

C2

14

Administració especial

B) PERSONAL LABORAL

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

PLACES

GRUP EQUIVALENT

NIVELL C.D. 

TITULACIÓ

Assessor lingüístic

1

A1

16

Llicenciatura

Auxiliar biblioteca 

1

C1

15

Batxiller

Bibliotecari/a

1

A2

16

Diplomatura

Monitor/a esports

1

C2

14

Graduat Escolar

Monitor/a de turisme

3

C2

13

Graduat Escolar

Tècnic/a joventut

1

A2

16

Diplomatura

Monitor/a joventut

1

C2

14

Graduat Escolar

Cap brigada

1

C2

11

Graduat Escolar

Oficial 1º

1

C2

18

Graduat Escolar

Oficial 1º especialista

1

C2

13

Graduat Escolar

Oficial 2º

3

C2

11

Graduat Escolar

Oficial 2º ordenança

1

C2

11

Graduat Escolar

Peó

3

E

5

Certificat escolaritat

Peó especialista

1

E

7

Certificat escolaritat

Operari/a de neteja

2

E

9

Certificat escolaritat

Ordenança 

2

E

12

Certificat escolaritat

Tècnica d'Educació 

1

A2

14

Diplomatura

Recepcionista

2

C2

15

Graduat Escolar

Personal tècnic de Medi Ambient

1

C1

18

Batxiller

Treballador/a familiar

3

C2

10

Graduat Escolar

FIXOS DISCONTINUS EDUCACIÓ

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

PLACES

GRUP EQUIVALENT

NIVELL C.D. 

TITULACIÓ

PROFESSORS ESCOLA ADULTS

3

-

-

Diplomatura

DENOMINACIÓ

PLACES

GRUP EQUIVALENT

NIVELL C.D. 

TITULACIÓ

Psicòleg/a per programa

1

A2

20

Diplomatura

OOAA ES CASTELL:

 

 

 

 

PERSONAL LABORAL

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

PLACES

GRUP EQUIVALENT

NIVELL C.D. 

TITULACIÓ

Personal OOAA Castell 

3

E

12

Certificat escolaritat

 

Capdepera, a data de la signatura electrònica (29 de desembre de 2022)

El batle Rafel Fernández Mallol