Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Núm. 796015
Pressupost 2023 i Plantilla personal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El senyor Antoni Bennàsar Pol, Batle-President de l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre, fa públic que contra l'acord adoptat en sessió del Ple de l'Ajuntament de data 5 de desembre de 2022, d'aprovació inicial del Pressupost General i Plantilla per a l'exercici de 2023 no s'han presentat al·legacions considerant-se, per tant, definitivament aprovat. De conformitat amb el disposat a l'art. 169.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, R.D.L. 2/2004 de 5 de març, es transcriu el resum per capítols del pressupost i la plantilla de personal:

PRESSUPOST 2023

INGRESSOS

Capítol I.-

Imposts Directes

395.500,00

Capítol II.-

Imposts Indirectes

65.100,00

Capítol III.-

Taxes i altres Ingressos

93.792,62

Capítol IV.-

Transferències Corrents

694.419,54

Capítol V.-

Ingressos Patrimonials

5.849,00

Capítol VII.- Transferències de Capital

147.338,84

Capítol VIII.- Actius Financers

0,00

Capítol IX.-

Passius Financers

0,00

 

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

1.402.000,00

DESPESES

Capítol I.-

Despeses de Personal

653.900,00

Capítol II.-

Despeses béns corrents i serveis

579.991,08

Capítol III.-

Despeses Financeres

4.000,00

Capítol IV.-

Transferències Corrents

28.775,00

Capítol VI.-

Inversions Reals

135.333,92

Capítol VII.- Transferències de Capital

0,00

Capítol IX.-

Passius Financers

0,00

 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

1.402.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

PLANTILLA

NUM. PLACES

GRUP

C.DESTI NIVELL

A) PERSONAL FUNCIONARI

 

 

 

1.1.-Secretari-Interventor

1

A1

26

2.1.-Subescala Administratiu

1

C1

22

2.2.-Subescala Auxiliar

1

C2

18

3.2.- Policia Local

1

C1

16

3.2.- Policia Local

1 (vacant)

C1

14

B) PERSONAL LABORAL

 

 

 

1.- Peó

3 (2 vacants)

 

 

2.- Neteja

2 (1 vacant)

 

 

4.- Auxiliar de Biblioteca (a temps parcial)

1 (1 vacant)

 

 

5.- Auxiliar Escoleta

2 (2 vacants)

 

 

6.- Auxiliar administratiu

1 (1 vacant)

 

 

7.- Directora Escoleta

1 (1 vacant)

 

 

Contra l'aprovació definitiva del Pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós-administratiu, en la forma i termini que estableixen les normes de dita jurisdicció, de conformitat amb el disposat en a l'art. 171 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, R.D.L. 2/2004 de 5 de març.

 

Lloret de Vistalegre, (29 de desembre de 2022)

El batle-president Antoni Bennàsar Pol