Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 796127
Aprovació definitiva pressupost municipal ajuntament de sa pobla per l'any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Transcorreguts quinze dies hàbils d'exposició sense que s'hagin presentat reclamacions i al·legacions es procedeix a aprovar definitivament el Pressupost Municipal de l'Ajuntament pel 2023 i comprensiu del propi Ajuntament, del Consorci Local CAIB-Ajuntament de sa Pobla i de la Fundació Joan Soler; així com la plantilla de Personal funcionari i laboral i de conformitat amb l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, es publica el resum d'aquest per capítols.

AJUNTAMENT DE SA POBLA

RESUM PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

Capítol

Denominació

Import Euros

1

DESPESES DE PERSONAL

6.773.205,88

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

6.790.808,39

3

DESPESES FINANCERES

17.500,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

340.640,39

5

FONS DE CONTINGÈNCIA

5.000,00

6

INVERSIONS REALS

487.599,44

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

38.815,69

8

ACTIUS FINANCERS

0,00

9

PASSIUS FINANCERS

255.751,31

 

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

14.709.321,10

 

CONSORCI LOCAL CAIB - AJUNTAMENT DE SA POBLA

RESUM PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

Capítol

Denominació

Import Euros

3

DESPESES FINANCERES

6.000,00

9

PASSIUS FINANCERS

370.640,48

 

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

376.640,48

 

FUNDACIÓ JOAN SOLER

RESUM PRESSUPOST DESPESES PER CAPÍTOLS

Capítol

Denominació

Import Euros

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

1.000,00

 

TOTAL PRESUPOST DESPESES

1.000,00

 

AJUNTAMENT DE SA POBLA

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Capítol

Denominació

Import Euros

1

IMPOSTS DIRECTES

4.738.840,83

2

IMPOSTS INDIRECTES

400.000,00

3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

4.131.306,11

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4.993.296,96

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

60.938,96

6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

0,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

384.938,24

8

ACTIUS FINANCERS

0,00

9

PASSIUS FINANCERS

0,00

 

TOTAL PRESSUPOST INGRESOS

14.709.321,10

 

CONSORCI LOCAL CAIB - AJUNTAMENT DE SA POBLA

RESUM PRESSUPSOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Capítol

Denominació

Import Euros

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

6.000,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

370.640,48

 

TOTAL PRESUPUESTOS INGRESOS

376.640,48

 

FUNDACIÓ JOAN SOLER

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Capítol

Denominació

Import Euros

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.000,00

 

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

1.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL 2023

PERSONAL FUNCIONARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1

FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN ESTATAL

 

 

 

 

DENOMINACIÓN

RLT

NÚM.

GRUPO

NIVEL

 

SECRETARIO GENERAL

RLTF0002

1

A1

28

 

INTERVENTOR

RLTF0008

1

A1

28

 

TESORERO

RLTF0011

1

A1

28

 

 

 

 

 

 

A2

FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN

 

 

 

 

ÁREA SECRETARÍA

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN

RLT

NÚM.

GRUPO

NIVEL

Ad. General

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

RLTF0004

1

A1

26

Ad. General

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

RLTF0003

1

A1

26

Ad. General

TÉCNICA GESTIÓN RECURSOS HUMANOS

RLTF0090

1

A2

22

Ad. General

ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

RLTF0061

3

C1

16

RLTF0005

RLTF0006

Ad. General

ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

RLTF0007

1

C1

22

Ad. General

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

RLTF0014

1

C2

14

Ad. General

ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

RLTF0048

1

C1

18

Ad. General

ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

RLTF0089

2

C1

18

Ad. General

TÉCNICO DE  INFORMÁTICA

RLTF0058

1

C1

22

Ad. General

AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

RLTF0086

1

C2

14

ÁREA ECONÓMICA

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN

RLT

NÚM.

GRUPO

NIVEL

Ad. General

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

RLTF0009

1

A1

22

Ad. General

AUXILIAR TESORERÍA

RLTF0012

1

C2

14

Ad. General

ADMINISTRATIVO GESTIÓN TRIBUTARIA

RLTF0013

1

C1

16

Ad. General

AUXILIAR GESTIÓN TRIBUTARIA

RLTF0015

1

C2

14

Ad. General

ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD

RLTF0010

1

C1

16

Ad. Especial

ADMINISTRATIVO INTERVENCIÓN

RLTF0016

1

C1

22

POLICÍA LOCAL

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN

RLT

NÚM.

GRUPO

NIVEL

Ad. Especial

SUBINSPECTOR

RLTF0017

1

A2

22

Ad. Especial

OFICIAL

RLTF0018

5

C1

21

RLTF0019

RLTF0020

RLTF0045

RLTF0046

Ad. Especial

POLICIA LOCAL

RLTF0021

22

C1

16

RLTF0022

RLTF0023

RLTF0024

RLTF0025

RLTF0026

RLTF0027

RLTF0028

RLTF0029

RLTF0030

RLTF0031

RLTF0032

RLTF0033

RLTF0034

RLTF0036

RLTF0037

RLTF0038

RLTF0039

RLTF0040

RLTF0041

RLTF0043

RLTF0044

 

RLTF0042

1

C1

18

Ad.Especial

 

RLTF0035

1

C1

22

Ad.Especial

POLICIA LOCAL 2ª actividad

RLTF0050

1

C1

16

 

 

 

 

 

 

URBANISMO-OBRAS PÚBLICAS

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN

RLT

NÚM.

GRUPO

NIVEL

Ad. Especial

TÉCNICO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (Arquitecto superior)

RLTF0053

1

A1

26

Ad. Especial

TÉCNICO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (Arquitecto técnico)

RLTF0055

1

A2

20

Ad. Especial

TÉCNICO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (Ingeniero  técnico)

RLTF0054

1

A2

20

Ad. Especial

AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN  ESPECIAL (Celadores)

RLTF0056

2

C2

14

RLTF0057

 

 

 

 

 

 

AGUA Y ALCANTARILLADO

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN

RLT

NÚM.

GRUPO

NIVEL

Ad. Especial

TÉCNICO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (Ingeniero superior, servicios e infraestructuras)

RLTF0049

1

A1

26

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL EN RÉGIMEN LABORAL

 

 

 

 

 

LABORAL FIJO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS GENERALES

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN

RLT

NÚM.

GRUPO

NIVEL

 

BEDELES

RLTL0068

9

 

5

RLTL0069

RLTL0005

RLTL0006

RLTL0008

RLTL0045

RLTL0066

RLTL0125

RLTL0081

 

ADM. SERV.GENERALS

RLTL0067

1

 

3

 

AUXILIAR RR.HH

RLTL0002

1

 

4

 

PERSONAL LIMPIEZA

RLTL0072

1

 

5

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS ECONÓMICOS

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN

RLT

NÚM.

GRUPO

NIVEL

Catastro i Urbanismo

AUXILIAR CATASTRO

RLTL0003

1

 

4

 

 

 

 

 

 

 

URBANISMO-OBRAS PÚBLICAS

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN

RLT

NÚM.

GRUPO

NIVEL

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO URBANISMO

RLTL0004

1

 

4

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS SOCIALES

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN

RLT

NÚM.

GRUPO

NIVEL

SERVICIOS SOCIALES

TRABAJADOR/A SOCIAL

RLTL0038

4

 

2

RLTL0039

 

2

RLTL0041

 

2

RLTL0042

 

2

SERVICIOS SOCIALES

EDUCADOR/A SOCIAL

RLTL0040

4

 

2

RLTL0043

 

2

RLTL0044

 

2

 

RLTL0045

 

2

SERVICIOS SOCIALES

AUXILIAR INFORMACIÓN

RLTL0046

1

 

4

CENTRO DE DÍA

FISIOTERAPEUTA

RLTL0057

1

 

2

COORDINADOR/A CENTRO DE DIA - TRABAJADOR/A SOCIAL

RLTL0058

1

 

2

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN

RLT

NÚM.

GRUPO

NIVEL

INFANTIL

DIRECTORA

RLTL0009

1

 

3

JEFE/A DE ESTUDIOS

RLTL0011

1

 

3

TÉCNICO/A ED. INFANTIL

RLTL0010

10

 

3

RLTL0012

RLTL0013

RLTL0014

RLTL0015

RLTL0016

RLTL0017

RLTL0018

RLTL0019

RLTL0020

AUXILIARES ED. INFANTIL

RLTL0021

6

 

4

RLTL0022

RLTL0023

RLTL0024

RLTL0025

RLTL0026

PERSONAL DE COCINA

RLTL0028

2

 

5

RLTL0027

 

AGUA Y ALCANTARILLADO

 

DENOMINACIÓN

RLT

NÚM.

GRUPO

NIVEL

AGUA

FONTANERO

RLTL0083

2

 

4

RLTL0087

RESPONSABLE PARQUE CONTADORES Y RED FIJA DE LECTURA

RLTL0084

1

 

4

ALCANTARILLADO

SS. ALCANTARILLADO

RLTL0085

1

 

4

AGUA

TRATAMIENTO DE NITRATOS

RLTL0086

1

 

4

CEMENTERIO

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN

RLT

NÚM.

GRUPO

NIVEL

 

OFICIAL 1ª CEMENTERIO

RLTL0088

1

 

4

CULTURA

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

RLT

NÚM.

 

NIVELL RET.

 

NORMALITZADOR LINGÜÍSTICO

RLTL0029

1

 

1

 

ENCARGADO MUSEO CAN PLANES

RLTL0035

1

 

4

ARXIVO

ENCARGADO ARXIVO

RLTL0033

1

 

3

JUVENTUD

ACTIVIDADES JUVENTUD

RLTL0030

1

 

3

 

RESPONSABLE BIBLIOTECA

RLTL0032

1

 

2

 

INFORMACIÓN UIB

RLTL0031

1

 

3

 

DIRECTOR/A MUSEO

RLTL0034

1

 

1

 

ENCARGADO/DA CATALOGACIÓN

RLTL0036

1

 

3

 

AUXILIAR MUSEO

RLTL0037

1

 

4

 

MANTENIMIENTO MUSEO

RLTL0060

1

 

 

 

MONITORA/SOCORRISTA

RLTL0082

1

 

4

BRIGADA DE MANTENIMIENTO

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN

RLT

NÚM.

GRUPO

NIVEL

ELECTRICISTAS

ENCARGADO ELECTRICISTA

RLTL0090

2

 

3

RLTL0091

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA

RLTL0092

2

 

4

RLTL0093

SERVICIO MANTENIMIENTO

OFICIAL 1ª SERVICIO MANTENIMIENTO

RLTL0094

8

 

4

RLTL0095

RLTL0096

RLTL0097

RLTL0098

RLTL0099

RLTL0100

RLTL0102

OFICIAL 3ª SERVICIO MANTENIMIENTO

RLTL0103

6

 

5

RLTL0104

RLTL0105

RLTL0106

RLTL0108

RLTL0110

JARDINERÍA

OFICIAL 1ª JARDINERÍA

RLTL0101

1

 

4

OFICIAL 3ª JARDINERÍA

RLTL0107

4

 

5

RLTL0111

RLTL0109

RLTL0112

 

 

 

 

 

 

DEPORTES

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN

RLT

NÚM.

GRUPO

NIVEL

 

ENCARGADOS PABELLONES MUNICIPALES

RLTL0062

3

 

3

 

RLTL0063

 

3

 

RLTL0064

 

3

 

B. 2 LABORAL TEMPORAL

 

 

 

 

SERVICIOS GENERALES

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN

RLT

NÚM.

GRUPO

NIVEL

 

LIMPIEZA EDIFICIOS

RLTL0070

11

 

5

 

RLTL0071

 

5

 

RLTL0073

 

5

 

RLTL0074

 

5

 

RLTL0075

 

5

 

RLTL0076

 

5

 

RLTL0077

 

5

 

RLTL0078

 

5

 

RLTL0079

 

5

 

RLTL0080

 

5

 

RLTL0124

 

5

SERVICIOS SOCIALES

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN

RLT

NÚM.

GRUPO

NIVEL

SERVICIOS SOCIALES Y CENTRO DE DÍA

TÉCNICO/A SOCIOSANITARIO

RLTL0047

14

 

4

RLTL0048

 

4

RLTL0049

 

4

RLTL0050

 

4

RLTL0051

 

4

RLTL0052

 

4

RLTL0053

 

4

RLTL0054

 

4

RLTL0055

 

4

RLTL0056

 

4

RLTL0059

 

4

RLTL0060

 

4

RLTL0061

 

4

RLTL0062

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPORTES

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN

RLT

NÚM.

GRUPO

NIVEL

 

MONITORES DEPORTIVOS

RLTL0089

1

 

4

 

RLTL0113

1

 

4

 

RLTL0114

1

 

4

 

RLTL0115

1

 

4

 

RLTL0116

1

 

4

 

RLTL0117

1

 

4

 

RLTL0118

1

 

4

 

RLTL0119

1

 

4

 

RLTL0120

1

 

4

 

RLTL0121

1

 

4

 

RLTL0122

1

 

4

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

RLTL0123

1

 

4

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

 

(Signat electrònicament: 29 de desembre de 2022)

El batle - president Llorenç Gelabert Crepí