Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Núm. 790529
Aprovació definitiva del pressupost general per a 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Transcorregut el termini de quinze dies d'exposició pública del pressupost general de l'entitat per a 2023 sense que s'hagi presentat cap reclamació, el mateix ha esdevingut definitiu en aplicació del previst a l'art. 169.1 del RD Legislatiu 2/2004 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

En compliment del previst a l'art. 169.3 de l'esmentat Reial Decret, es publica a continuació el seu resum per capítols, així com la plantilla de personal:

Ingressos

 

 

Capítols

Denominació

Euros

1

Imposts directes

4.948.199,06

2

Imposts indirectes

601.500,00

3

Taxes i altres ingressos

4.675.204,37

4

Transferències corrents

2.827.463,55

5

Ingressos patrimonials

46.901,00

6

Alienació d'inversions reals

0,00

7

Transferències de capital

670.732,02

8

Actius financers

0,00

9

Passius financers

0,00

 

Total ingressos

13.770.000,00

 

Despeses

 

 

Capítols

Denominació

Euros

1

Despeses de personal

5.781.461,85

2

Despeses en béns i serveis

5.531.542,93

3

Despeses financeres

7.501,00

4

Transferències corrents

   456.970,20

5

Contingències

224.543,95

6

Inversions reals

1.767.979,07

7

Transferències de capital

1,00

8

Actius financers

0,00

9

Passius financers

0,00

 

Total ingressos

13.770.000,00

 

PLANTILLA DE PERSONAL PER A 2023

A) PERSONAL FUNCIONARI

Denominació

Número

Vacants

Grup

NCD

I. Amb habilitació de caràcter nacional

 

 

 

 

I.1. Secretari/ària interventor/ora

1

0

A1

29

II. Escala d'administració general

 

 

 

 

II.1. Subescala tècnica

 

 

 

 

Tècnic d'Administració General

1

1

A1

24

II.2. Subescala d'administratius

 

 

 

 

Cap de la Unitat Administrativa

1

0

C1

19

Responsable administratiu de gestió econòmica i tributària i tresoreria

1

0

C1

18

Administratiu/iva

1

0

C1

18

II.3 Subescala auxiliar

 

 

 

 

Auxiliar administratiu/iva

17

10

C2

16

II.4. Subescala subalterna

 

 

 

 

Ordenança

1

0

AP

14

III. Escala d'administració especial

 

 

 

 

III.1 Subescala tècnica

 

 

 

 

Responsable tècnic/a d'urbanisme i obres

1

1

A1

29

TAE - Assessor/ra jurídica - lletrat/ada

1

0

A1

28

Enginyer/a d'urbanisme i obres

1

1

A1

22

Tècnic de Medi ambient

1

1

A1

22

Tècnic d'esports

1

1

A1

22

III.2 Subescala de serveis especials

 

 

 

 

III.2.1 Policia Local

 

 

 

 

III.2.1.1 Oficials

 

 

 

 

Oficial de la Policia Local

3

1

C1

18

Cap del cos de Policia Local

1

1

A2

22

III.2.1.2 Policies

 

 

 

 

Agent policia

15

1

C1

17

III.2.2 Comeses especials

 

 

 

 

Zelador/a d'obres

1

1

C2

16

Agent cívic

1

1

C2

16

Denominació

Número

Vacants

Grup

NCD

Adjunt/a cap de gestió interna

1

0

A1

26

Responsable d'innovació i processos

1

0

C1

18

Administratiu/va Laboral

1

0

C1

18

Ajudant de cuina

2

2

AP

14

Auxiliar administratiu/iva

1

0

C2

16

Auxiliar de biblioteca

1

1

C1

18

Auxiliar de clínica de la Residència **

13

6

C2

14

Auxiliar de clínica al Centre de Dia i SAD

1

0

C2

14

Auxiliar informador/ora

1

1

C2

14

Cambrer/era de pisos

5

3

AP

14

Cap de la Biblioteca

1

0

A2

24

Cap d'estudis de l'Escola de Música

1

1

C1

18

Cap de gestió interna

1

0

A1

28

Director/ora artístic/a del Teatre Municipal

1

1

C1

18

Cuiner/a

2

2

C2

14

Dinamitzador/ora sociocultural

1

1

A2

19

Director/ora de l'Escola de Música

1

0

C1

18

Director/ora de la Residència de Persones Majors

1

1

A2

24

Director/ora d'activitats de temps lliure – Tècnic/a del Centre Jove

1

1

C2

16

Documentalista

1

1

A2

19

Diplomat/ada universitari/ària en infermeria

1

1

A2

19

Educador/ora social *

2

1

A2

19

Fisioterapeuta

1

1

A2

19

Monitor de temps lliure

2

2

AP

14

Netejador/ora

7

3

AP

14

Oficial 1a cap de la brigada

1

0

C2

15

Oficial 1a adjunt a cap de brigada

1

0

C2

14

Oficial 1a de la brigada especialista en fontaneria

1

0

C2

14

Oficial 1a electricista

1

1

C2

14

Oficial 1a de la Brigada *

5

1

C2

14

Oficial 2a de la Brigada. Parc Verd

3

3

AP

14

Oficial 2a brigada

2

0

AP

14

Oficial 2a manteniment residència

1

0

AP

14

Oficial 2a Agent Rural

1

0

AP

14

Oficial 2a Jardiner/a

1

0

AP

14

Ordenança

1

1

AP

14

Ordenança Teatre

2

2

AP

14

Professor/ora de l'Escola de Música, especialitat de flauta

1

1

C1

18

Professor/ora de l'Escola de Música, especialitat de clarinet

1

1

C1

18

Professor/ora de l'Escola de Música, especialitat de saxofon

1

1

C1

18

Professor/ora de l'Escola de Música, especialitat de piano

1

1

C1

18

Professor/ora de l'Escola de Música, especialitat de cant

1

1

C1

18

Professor/ora de l'Escola de Música, especialitat de vent metall

1

1

C1

18

Professor/ora de l'Escola de Música, especialitat de percussió

1

1

C1

18

Professor/ora de l'Escola de Música, especialitat de guitarra

1

1

C1

18

Responsable de comunicació

1

0

A2

19

Responsable de neteja

1

1

AP

15

Responsable SAD i Centre de Dia

1

0

A2

19

Secretàri/àri de l'Escola de música

1

1

C1

18

Tècnic/a auxiliar de llum, so i sistemes informàtics

1

1

C2

16

Tècnic en Planificació i Promoció Econòmica

1

1

A1

22

Tècnic/a en Relacions laborals

1

1

A2

19

Tècnic/a de projectes socials

1

1

A2

21

Tècnic/a superior assessor/a lingüístic/a

1

0

A1

24

Tècnic auxiliar de llum, so i imatge

1

1

C2

16

Treballador/a familiar

5

3

C2

14

Treballador/a social *

2

1

A2

19

Denominació

Número

Vacants

 

 

Càrrec de confiança

1

1

 

 

Aquesta aprovació pot ser impugnada davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades als articles 170 i 171 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la forma i terminis que estableixen les normes de la jurisdicció citada.

Artà, data de la signatura electrònica (28 de desembre de 2022)

El batle Manuel Galán Massanet