Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Núm. 792733
Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per expedició de documents o d’actuacions municipals a instància de part

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment per l'Ajuntament Ple en sessió de dia 9 de novembre de 2022 la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per expedició de documents o d'actuacions municipals a instància de part, i atès que durant el termini d'exposició pública no s'hi ha presentat cap reclamació, i per tant, esdevé aprovada definitivament, es publica íntegrament en compliment del disposat a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i a la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Recursos

Contra l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança se pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptats des del dia de la present publicació, d'acord amb el disposat en els articles 10.1.b i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient se pot consultar en el departament d'Intervenció de l'Ajuntament d'Algaida, de dilluns a divendres, de les 9:00 h fins a les 14:00 h, excepte festius.

 

Algaida, a data de la signatura electrònica (28 de desembre de 2022)

La batlessa Maria Antònia Mulet Vich

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS O D'ACTUACIONS MUNICIPALS A INSTÀNCIA DE PART

FONAMENT I RÈGIM JURÍDIC

Article 1

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 10 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i d'acord amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual es regula el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i tenint en compte allò que estableixen els articles 57 i 20 a 27 de la mateixa llei, s'estableix la present taxa.

FET IMPOSABLE

Article 2

Constitueix el fet imposable l'activitat municipal desenvolupada com a conseqüència de la tramitació a instància de part de tota casta de documents que expedeixi o de que entengui l'Administració o les Autoritats Municipals.

SUBJECTES PASSIUS

Article 3

Son subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les herències jaients, comunitats de bens i restants entitats que, no tenint personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible de imposició, que sol·liciten, provoquen o resulten beneficiades per l'expedició o tramitació dels documents a que es refereix l'article 2.

MERITACIÓ

Article 4

La obligació de contribuir neix amb quan s'inicia l'activitat municipal que constitueix el fet imposable.

RESPONSABLES

Article 5

1. Seran responsables solidàriament de les obligacions tributàries establides en aquesta ordenança tota persona causant o col·laboradora a la realització de una infracció tributària. En els supòsits de declaració consolidada, totes les societats integrants del grup seran responsables solidaries de les infraccions comeses en aquest règim de tributació.

2. Els copartícips o cotitulars de les herències jaients, comunitats de bens i restants entitats que, no tenint personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible de imposició, respondran solidàriament i en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries de dites entitats.

3. Seran responsables subsidiaris de les infraccions tributàries simples i de la totalitat del deute tributari en cas de infraccions greus comeses per les persones jurídiques, els administradors d'aquelles que no realitzin els actes necessaris de la seva incumbència per el compliment de les obligacions tributàries infringides, consentissin en l'incompliment pels qui depenguin d'ells o adoptin acords que fessin possibles les infraccions. Així mateix els administradors respondran subsidiàriament de les obligacions tributàries que estiguin pendents de complimentar per les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

4. Seran responsables subsidiaris els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, que per negligència o mala fe no realitzin les gestions necessàries pel total compliment de les obligacions tributàries meritades amb anterioritat a les dites situacions i que siguin imputables als respectius subjectes passius.

BASE IMPOSABLE I LIQUIDABLE

Article 6

Estarà constituïda per la classe o naturalesa del document tramitat o expedit per l'Administració Municipal.

QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 7.1

EPÍGRAF

 

TARIFA

 

CERTIFICACIONS

 

1

Descripció

 

1.1

Certificat de convivència

1,70 €

1.2

Certificat d'empadronament

1,70 €

1.3

Certificat de distància

3,00 €

1.4

Certificat de reagrupament familiar

33,00 €

1.5

Certificat de residència per viatge

0,00 €

1.6

Certificat antigüitat edificis post. 1987

120,00 €

1.7

Certificat antigüitat edificis ant. 01/03/1987

120,00 €

1.8

Certificat antigüitat edificis ant. 1956

120,00 €

1.9

Certificat d'acords d'antigüitat

15,00 €

1.10

Certificat final d'obra per habitatge/local

50,00 €

1.11

Certificat d'inexistència d'exp. disciplina urbanística

33,00 €

1.12

Altres certificats urbanístics

10,00 €

 

EXPEDIENTS

 

2

Descripció

 

2.1

Instàncies

0,00 €

2.2

Bastenteix de poders

33,00 €

2.3.1

Compulsa 1r full

3,00 €

2.3.2

Compulsa següents fulls

1,00 €

2.4

Expedient declaració en runa d'edifici

100,00 €

2.5

Cèdula urbanística

33,00 €

2.6

Expedient restabliment voluntari de la realitat física alterada (art. 193 LUIB)

50,00 €

2.7

Informe d'atestat en accident de circulació

150,00 €

2.8

Altres informes policials

10,00 €

2.9

Participació en processos selectius grups A o laboral assimilable

20,00 €

2.10

Participació en processos selectius grups B i C o laboral assimilable

18,00 €

2.11

Participació en processos selectius grups D i E o laboral assimilable

15,00 €

 

LLICÈNCIES

 

3

Descripció

 

3.1

Llicència urbanística

0,2%*

3.2

Comunicació prèvia

0,2%*

3.3

Modificacions de projecte amb augment de pressupost inicial

0,2%*

3.4

Llicència segregació o agrupació de solars

45,00 €

3.5

Pròrroga de llicències urbanístiques

40,00 €

3.6

Llicència apertura major (permanents, no permanents o itinerants)

95,00 €

3.7

Llicència apertura menor (permanents, no permanents o itinerants)

85,00 €

3.8

Llicència apertura innòcua (permanents, no permanents o itinerants)

75,00 €

3.9

Llicència apertura de recorregut no permanent

75,00 €

3.10

Comunicació de transmissió d'activitat

50,00 €

3.11

Canvi de titularitat de l'activitat amb declaració responsable

85,00 €

 

REPROGRAFIA

 

4

Descripció

 

4.1

Per cada xerocòpia tamany DIN A-4

0,20 €

4.2

Per cada xerocòpia tamany DIN A-3

0,30 €

4.3

Per impressió a les impressores municipals per full

0,20 €

* La taxa per a l'obtenció de llicència urbanística o la presentació de la comunicació prèvia es calcularà aplicant un percentatge del 0,2% damunt la base imposable, la qual estarà constituïda pel cost real i efectiu de l'obra, construcció o instal·lació, en els mateixos termes que determina l'article 102 del TRLRHL per al càlcul de la base imposable de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

En el cas de modificacions de projectes aprovats d'edificació amb augment del pressupost inicial, el percentatge del 0,2% s'aplicarà damunt l'augment de pressupost derivat de l'ampliació.

En tot cas, la tarifa mínima a abonar serà de 50,00€, malgrat la quota resultant de l'aplicació del percentatge sigui inferior.

Article 7.2

S'estableix una bonificació del 50% de les quotes corresponents a l'epígraf 4, relatiu a la prestació del servei de reprografia, quan el mateix es presti a la biblioteca municipal, i sigui sol·licitat pels socis de la biblioteca.

NORMES DE GESTIÓ

Article 8

El funcionari encarregat del Registre d'entrada i sortida de l'Ajuntament practicarà les liquidacions corresponents a la taxa.

Les quotes es satisfaran a les arques de la Corporació en el moment de presentació dels documents amb expedició de l'oportú rebut o carta de pagament.

Article 9

La taxa es satisfà per l'activitat municipal desenvolupada per l'Ajuntament, tant tècnica com administrativa. Per tant, no es retornarà cap quantitat de la taxa si s'acredita que aquesta actuació administrativa s'ha produït, siguin quins siguin els resultats, favorables o desfavorables, que de la tramitació de l'expedient es derivi per als o les contribuents.

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 10

En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i sancions, a més del que preveu la present Ordenança, s'estarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributaria i restant normativa aplicable.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal entra en vigor i és aplicable l'endemà d'haver estat publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.