Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 796073
Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis relatius a la recollida i el tractament dels residus sòlids urbans de l'Ajuntament Llucmajor

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Una vegada resoltes les reclamacions i aprovada definitivament l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis relatius a la recollida i el tractament dels residus sòlids urbans en sessió plenaria de data 28 de desembre de 2022 i en virtut de l'article 17.4 del Reial Decret legislatiu, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica el text integra de l'ordenança.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS RELATIUS A LA RECOLLIDA I EL TRACTAMENT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS

Article 1. Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i d'acord amb el que disposen els articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis relatius a la recollida i el tractament dels residus sòlids urbans, que s'ha de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual acompleixen el que preveu l'article 57 del Reial decret legislatiu 2/2004 esmentat.

Article 2. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recollida, el transport, l'emmagatzemament, la valorització o la disposició i el tractament dels residus.

2. A aquest efecte, es consideren residus domèstics i residus sòlids urbans les restes i deixalles d'alimentació o detrits procedents de la neteja normal de locals o habitatges, i s'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes d'obres, els detrits humans, les matèries i els materials contaminants, corrosius o perillosos, o la recollida o l'abocament dels quals exigeixi adoptar mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat especials.

3. Així mateix, constitueix el fet imposable la prestació del servei, de caràcter voluntari i amb la sol·licitud prèvia de les persones interessades, de recollida i transport de matalassos, electrodomèstics, mobles o altres objectes voluminosos, ferralla o similar, i restes de jardineria i poda procedents d'habitatges particulars.

4. No estaran subjectes a la taxa:

a. Els béns immobles de naturalesa urbana declarats finques ruïnoses, solar o terreny.

b. No està subjecta a la taxa la prestació voluntària o a instància de part, dels serveis següents:

 

i. Recollida de fems i residus no qualificats de domèstics i urbans d'indústries, hospitals i laboratoris.

ii. Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.

iii. Recollida de runes d'obres.

5. Els serveis que són competència municipal i que tenen caràcter obligatori, basant-se en els preceptes generals o per disposició dels reglaments, bans o ordenances de policia d'aquest Ajuntament, meriten la taxa, encara que les persones interessades no els facin servir. L'existència d'aquest tipus de serveis permet a l'Ajuntament percebre'n la taxa, independentment de la utilització, ja que és obligatòria.

6. La liquidació i el pagament de la taxa no implica cap tipus de legalització de les edificacions ni de les activitats, sinó el simple fet de contribuir amb les despeses del servei de recepció obligatòria.

Article 3. Subjectes passius

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi, ja sigui com a persona propietària o usufructuària, com rellogada, arrendatària o, fins i tot, en precari.

2. Té la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent la persona propietària dels habitatges o locals, que pot repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre les persones usuàries del servei.

Article 4. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 35 a 43 de la Llei general tributària.

2. Són responsables subsidiàries les persones responsables de l'administració de les societats, la sindicatura, la intervenció o liquidació de fallides, els concursos, les societats i les entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

3. Han d'actuar com a obligades tributàries, atès que són les deutores principals, les persones usuàries del servei.

Article 5. Exempcions i bonificacions

1. El servei de recollida, transport i tractament per a la seva transformació de matalassos, electrodomèstics, mobles o altres objectes voluminosos, ferralla o similar, i restes de jardineria i poda procedents d'habitatges urbans particulars, serà gratuït, amb la sol·licitud prèvia de les persones interessades, sempre que no sobrepassin els límits següents:

 • Matalassos com a màxim 1 unitat
 • Electrodomèstics com a màxim 1 unitat
 • Mobles o altres objectes voluminosos com a màxim 3 unitats
 • Ferralla o similar com a màxim 1 m3
 • Restes de jardineria i poda com a màxim 1 m3

2. A l'empara del que disposa l'art. 9 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'estableix la bonificació sobre la quota resultant d'aplicar, si s'escau, les bonificacions dels apartats anteriors d'aquest article, per l'import que es dirà, a favor dels subjectes passius que s'acullin al sistema especial de pagament, que s'aplicarà d'acord amb les condicions següents:

a. El sistema especial de pagament és d'aplicació als contribuents i d'altres obligats que en sol·licitin l'aplicació al conjunt de tots els seus rebuts del padró de la taxa per la prestació de serveis relatius a la recollida i el tractament dels residus sòlids urbans.

b. Els requisits que han de concórrer en la persona o entitat sol·licitant per poder-se acollir al sistema especial de pagament són:

b.1. Emplenar el formulari dissenyat a aquest efecte per l'Ajuntament, abans del 25 de gener de l'any de què es tracti.

b.2. No mantenir cap tipus de deutes en període executiu.

b.3. Efectuar els següents pagaments en qualsevol de les següents tres modalitats:

 

b.3.1. En nou mensualitats (de febrer a octubre), la quantitat que figuri en el formulari de sol·licitud, fixada pels serveis de l'Ajuntament, equivalent al resultat de dividir per deu l'import del conjunt de rebuts de la taxa per la prestació de serveis relatius a la recollida i el tractament dels residus sòlids urbans a la persona o entitat sol·licitant en l'exercici immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantitat resultant de deduir, a l'import dels rebuts del Padró a nom de la persona o entitat sol·licitant, les quantitats ja pagades, aplicant-hi una bonificació, del 5 %. L'import d'aquesta bonificació per cada contribuent és, com a màxim, de 50 euros i, en aquest cas, la bonificació es distribuirà proporcionalment a l'import dels rebuts. En el supòsit que el deute de la persona o entitat sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d'ofici a la devolució.

b.3.2. En tres pagaments trimestrals (febrer, maig, agost) la quantitat que figuri en el formulari de sol·licitud, fixada pels serveis de l'Ajuntament, equivalent al resultat de dividir per quatre l'import del conjunt de rebuts de la taxa per la prestació de serveis relatius a la recollida i el tractament de residus sòlids urbans liquidats a la persona o entitat sol·licitant en l'exercici immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantitat resultant de deduir, a l'import dels rebuts del Padró a nom de la persona o entitat sol·licitant, les quantitats ja pagades, aplicant-hi una bonificació del 5 %. L'import d'aquesta bonificació per a cada contribuent és, com a màxim, de 50 euros i, en aquest cas, la bonificació es distribuirà proporcionalment a l'import dels rebuts. En el supòsit que el deute de la persona o entitat sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d'ofici a la devolució.

b.3.3. En un sol pagament únic (de febrer a juliol) la quantitat que figuri en el formulari de sol·licitud, fixada pels serveis de l'Ajuntament, i el mes de novembre, la quantitat resultant de deduir, a l'import dels rebuts del Padró a nom de la persona o entitat sol·licitant, la quantitat ja pagada, aplicant-hi una bonificació del 5 %, si es paga el mes de febrer, del 4,5 % si es paga el mes de març, del 4 % si es paga el mes d'abril, del 3,5 % si es paga el mes de maig, del 3 % si es paga el mes de juny o del 2,5 % si es paga el mes de juliol. L'import d'aquesta bonificació per a cada contribuent és, com a màxim, de 50 euros i, en aquest cas, la bonificació es distribuirà proporcionalment a l'import dels rebuts. En el supòsit que el deute de la persona o entitat sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d'ofici a la devolució.

b.4. Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària.

c. L'acolliment al sistema especial de pagament es prorrogarà automàticament per a l'exercici següent sempre que les persones interessades no manifestin la seva renúncia expressa i no tenguin deutes pendents de pagament en període executiu.

d. Si la persona o entitat sol·licitant incorregués en l'impagament de qualsevol càrrec del sistema especial de pagament, aquest restarà sense cap efecte, es perdrà el dret a la bonificació i s'haurà de pagar el deute total segons les normes del sistema normal de pagament. No obstant això, es podrà sol·licitar la devolució de les quantitats ja pagades.

e. El sistema especial de pagament no suposa cap alteració dels terminis per exercir els recursos ni qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que se seguirà regint per la seva normativa específica.

Article 6. Quota tributària

1. El cost real o presumible del servei, considerat en la seva globalitat, constituirà com a màxim la base imposable.

2. La quota tributària consisteix en una quantitat fixa, per unitat d'immoble, que s'ha de determinar d'acord amb la naturalesa i la destinació dels immobles i la categoria del lloc, plaça, carrer o via pública on estan ubicats.

3. A aquest efecte, s'han d'aplicar les tarifes següents:

Tarifes

Servei de recollida

Servei de tractament

Total serveis de recollida i tractament

 

Epígraf

Descripció

Amb adhesió al programa ITR            (€)

Sense adhesió al programa ITR              (€)

Amb adhesió al programa ITR            (€)

Sense adhesió al programa ITR              (€)

Amb adhesió al programa ITR            (€)

Sense adhesió al programa ITR              (€)

Notes

1. Habitatges

Habitatge en sól urbà

132,10

132,10

28,50

114,60

160,60

246,70

 

Habitatge en sól rústic

57,50

114,90

28.50

114,60

86,00

229,50

2. Allotjaments

a) Hotels, motels, hotels apartament, hotels rurals, agroturismes:

Per cada plaça amb menjador

53,80

53,80

17,80

35,60

71,60

89,40

S'entén com a allotjaments els locals de convivència col·lectiva no familiar, entre els quals s'inclouen els hotels, les pensions, les residències, els centres hospitalaris, els col·legis i altres centres de naturalesa anàloga,.

Per cada plaça sense menjador

37,70

37,70

12,50

24,90

50,20

62,60

b) Pensions i cases d'hostes, centres hospitalaris, col·legis i altres centres de naturalesa anàloga:

Per cada plaça amb menjador

53,80

53,80

17,80

35,60

71,60

89,40

Per cada plaça sense menjador

37,70

37,70

12,50

24,90

50,20

62,60

3. Establiments d'alimentació i altres

a) Forns, confiteries, ultramarins, botigues de queviures, carnisseries, peixateries, botelleries, botigues de roba i confeccions, fusteries, bugaderies, llibreries, quioscs de premsa, botigues d'articles de pell, sabateries, drogueries, papereries, botigues de bijuteria, gasolineres, farmàcies, fontaneries, botigues de pintures, botigues de ceràmica i porcellana, joieries, ferreteries, rellotgeries, garatges i establiments de reparació de vehicles, botigues de material elèctric i electrodomèstics, botigues de material fotogràfic, estancs, botigues de records, botigues d'artesania i objectes de regal, perruqueries per a homes i per a dones, guarderies infantils, centres d'assistència sanitària, clíniques veterinàries, oficines bancàries i d'estalvi, establiments de jocs recreatius, clubs i societats recreatives, i qualssevol altres establiments de característiques anàlogues

256,90

256,90

165,20

295,00

422,10

551,90

 

b)Locals comercials no classificats

Fins a 100 m2

256,90

256,90

165,20

295,00

422,10

551,90

 

De 101 a 150 m2

508,70

508,70

327,60

585,00

836,30

1.093,70

De 151 a 200 m2

764,50

764,50

494,60

883,10

1.259,10

1.647,60

De 201 a 250 m2

1.628,50

1.628,50

1.203,20

1.880,00

2.831,70

3.508,50

De 251 a 300 m2

3.567,30

3.567,30

2.634,00

4.115,60

6.201,30

7.682,90

De més de 300 m2

8.009,40

8.009,40

6.012,00

9.393,80

14.021,40

17.403,20

c) Supermercats, economats, cooperatives i altres:

Fins a 100 m2

256,90

256,90

165,20

295,00

422,10

551,90

 

De 101 a 150 m2

508,70

508,70

327,60

585,00

836,30

1.093,70

De 151 a 200 m2

764,50

764,50

494,60

883,10

1.259,10

1.647,60

De 201 a 250 m2

1.628,50

1.628,50

1.203,20

1.880,00

2.831,70

3.508,50

De 251 a 300 m2

3.567,30

3.567,30

2.634,00

4.115,60

6.201,30

7.682,90

De més de 300 m2

8.009,40

8.009,40

6.012,00

9.393,80

14.021,40

17.403,20

4. Establiments de restauració

a) Restaurants

887,90

887,90

575,40

1.027,50

1.463,30

1.915,40

 

b) Cafeteries

592,00

592,00

382,60

683,10

974,60

1.275,10

c) Pubs i altres establiments on se serveixen begudes alcohòliques:

592,00

592,00

437,20

683,10

1.029,20

1.275,10

d) Bars

592,00

592,00

382,60

683,10

974,60

1.275,10

e) Tavernes i similars

592,00

592,00

382,60

683,10

974,60

1.275,10

5. Establiments d'espectacles

a) Cinemes i teatres

250,50

250,50

162,80

290,60

413,30

541,10

 

b) Sales de festes i discoteques

887,90

887,90

657,60

1.027,50

1.545,50

1.915,40

c) Sales de bingo

887,90

887,90

657,60

1.027,50

1.545,50

1.915,40

6. Llocs d'amarrament

Llocs d'amarrament fins a 12 metres

17,50

17,50

11,20

20,00

28,70

37,50

Per amarratge.

Llocs d'amarrament a partir de 12 metres

41,80

41,80

15,40

27,60

57,20

69,40

7. Parcs aquàtics

 

37.333,00

37.333,00

27.576,80

43.088,80

64.909,80

80.421,80

 

8

Activitats de caràcter temporal regulades en la Llei 8/1995, de 30 de març, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de les infraccions i sancions, i desplegada pel Decret 18/1996, de 8 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'activitats classificades, i que es troben en terrenys que no són d'ús públic.

1,25

1,25

0,85

1,30

2,10

2,55

Per m2 d'ocupació.

9

Oficines i despatxos professionals

131,90

131,90

85,80

153,10

217,70

285,00

 

10

Locals i establiments sense activitat

131,90

131,90

85,80

153,10

217,70

285,00

 

11

Gandules i hamaques

4,80

4,80

3,10

3,10

7,90

7,90

 Per unitat de Gandula o Hamaca

12

Passatge i charters

504,80

504,80

333,40

333,40

838,20

838,20

 

13

Habitatge vacacional de més de 3 places

31,20

31,20

20,60

20,60

51,80

51,80

Tarifa per plaça que excedeix de tres. A aquesta tarifa s'addicionarà la contemplada a l'epígraf 1 (habitatge en sól urbà o rústic segons correspongui).

14

Llocs de mercats i mercadillos

27,40

27,40

18,10

18,10

45,50

45,50

 

15

Ocupació de la via pública, excepte mercats i mercadillos.

8,80

8,80

9,70

9,70

18,50

18,50

Tarifa per metre quadrat.

16

Serveis de mudances i diposit de mercaderies de més de 150 m2

3.350,10

3.350,10

442,50

442,50

3.792,60

3.792,60

 

17

Comerç Majoriste, comercialitzadores i Industria tèxtil

1.794,70

1.794,70

118,50

118,50

1.913,20

1.913,20

 

4. Quan en un mateix local concorren dues o més activitats diferents és aplicable, únicament, la tarifa de major quantia.

5. Les quotes que s'assenyalen en la tarifa tenen caràcter irreductible i corresponen a un any, llevat de la quota que s'estableix en l'epígraf 8, que correspon al període de l'activitat.

6. El servei de recollida, transport i tractament per a la seva transformació de matalassos, electrodomèstics, mobles o altres objectes voluminosos, ferralla o similar, i restes de jardineria i poda, procedents d'habitatges particulars, amb la sol·licitud prèvia de les persones interessades, quedarà determinat en les tarifes següents:

 • Matalassos, amb un màxim de 4 unitats: 14,70 €/u. Queda exempta de pagament conforme a l'article 5.1 de la present ordenança 1 unitat.
 • Electrodomèstics, amb un màxim de 4 unitats: 24,00 €/u. Queda exempta de pagament conforme a l'article 5.1 de la present ordenança 1 unitat.
 • Mobles o altres objectes voluminosos, amb un màxim de 6 unitats: 24,00 €/unitat. Queden exemptes de pagament conforme a l'article 5.1 de la present ordenança 3 unitats.
 • Ferralla o similar, amb un màxim de 4 m3: 24,00 €/m3. Queda exempt de pagament conforme a l'article 5.1 de la present ordenança 1 m3.
 • Restes de jardineria i poda (sense palmera), amb un màxim de 4 m3: 10,80 €/m3. Queda exempt de pagament conforme a l'article 5.1 de la present ordenança 1 m3.
 • Adquisició de recipient per a la recollida de poda (saca): 5 €/unitat. Aquesta saca serà restituïda gratuïtament a les persones usuàries cada vegada que aquestes la dipositin perquè els serveis municipals la retirin. Les persones usuàries únicament hauran d'abonar de nou l'import de la saca quan l'hagin extraviada o quan hi hagin provocat un deteriorament que obligui a substituir-la.

Els metres cúbics o unitats assenyalats anteriorment tenen caràcter limitatiu. Els serveis de recollida i transport no assumiran altres “materials de rebuig” diferents dels esmentats en aquest apartat.

Article 7. Programa d'Inspecció Tècnica de Residus (ITR). Normes de gestió.

Primera.- Amb la finalitat d'incentivar econòmicament el reciclatge per fraccions, s'estableix una quota diferenciada de les tarifes fixades a l'article 6 per totes les persones físiques o jurídiques usuàries que s'adhereixin al programa ITR.

Segona.- Per a l'admisió al programa ITR les persones interessades hauran de presentar la seva adhesió a l'esmentat programa i acceptar les seves condicions. Els subjectes passius que vulguin adherir-se presentaran l'imprès de compromís abans del dia 28 de febrer de l'any corresponent a la meritació de la taxa. Durant la resta d'any només es podran adherir al programa els contribuents que formalitzin alta nova o canvi de titular.

Per a l'admisió al programa ITR les persones interessades hauran d'acceptar les següents condicions:

 • Compromís de complir amb la separació dels residus en el seu domicili o establiment comercial i aportar aquest residus correctament a les àrees d'aportació i contenidors ubicats en el municipi o al servei de recollida.
 • Consentir l'accés a l'habitatge o establiment, amb la persona propietària o arrendatària, de les persones autoritzades per l'Ajuntament de Llucmajor per controlar que es separin efectivament les cinc fraccions de residus (paper, vidre, envasos, rebuig i orgànica), sempre que estigui establert el sistema de recollida, i sense presentar impropis en cada una de les fraccions.
 • Consentir el control dels residus que es dipositin a les àrees d'aportació i al parc verd.

Tercera.- En el cas de no complir les condicions establertes a la norma segona d'aquest article es perdrà el dret de gaudir de la tarifa diferenciada ITR i s'haurà d'abonar la tarifa ordinària de tota l'anualitat. Per tornar a gaudir de la tarifa ITR durant el següent any s'haurà de tornar a presentar la sol·licitud pel següent exercici en el termini establert a l'esmentada norma segona.

Quarta.- Les persones físiques o jurídiques contribuents adherides al programa ITR a 31 de desembre conservaran per a l'exercici següent l'adscripció a la tarifa corresponent llevat de renúncia expressa sempre que s'hagin complert les condicions anteriors.

Article 8. Meritació

1. Es merita la taxa i hi ha l'obligació de contribuir des del moment que comença la prestació del servei, la qual, atesa la naturalesa de recepció obligatòria d'aquest servei, es considera iniciada quan el servei està establert i en funcionament.

2. Una vegada establert i en funcionament el servei esmentat, les quotes s'han de meritar l'1 de gener de cada any, de manera que el període impositiu coincideix amb l'any natural, llevat dels casos següents:

a. Quan la prestació del servei comença el primer semestre de l'exercici, en concepte de la taxa s'ha d'abonar la quota anual íntegra. Si el començament de la prestació té lloc el segon semestre de l'exercici, s'ha de liquidar la meitat de la quota anual.

b. En el cas de cessament definitiu de les activitats compreses en els epígrafs 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 de l'article 6.3 d'aquesta Ordenança, quan aquest cessament es produeixi el primer semestre de l'exercici s'ha d'efectuar la devolució del 50 % de la quota anual. Si el cessament definitiu té lloc el segon semestre, no és procedent la devolució de cap quantitat.

Les devolucions s'han de tramitar amb la sol·licitud expressa prèvia dels contribuents i, si escau, dels substituts d'aquests contribuents. S'ha d'adjuntar a la sol·licitud el rebut abonat original i s'ha d'acreditar que s'ha cessat definitivament l'activitat mitjançant l'aportació d'una fotocòpia de la baixa censal per cessament definitiu de l'activitat respecte de l'impost d'activitats econòmiques. Així mateix, s'hi ha d'adjuntar una fotocòpia de la sol·licitud adreçada al departament de llicències d'obertura d'establiments de l'Ajuntament en què se sol·licita l'anul·lació consegüent de la llicència esmentada.

3. Les modificacions de caràcter físic (superfície, enfonsament de l'edificació, etc.), jurídic (canvi de la titularitat, etc.) o econòmic (canvi de l'ús o de la destinació, canvi de classe o de categoria, etc.) que es coneguin d'ofici o per la comunicació de les persones interessades tenen efecte a partir de l'exercici següent al de la comunicació o el coneixement d'aquestes modificacions.

4. En el cas de les activitats de caràcter temporal que es consideren en l'epígraf 8 de l'article 6.3 d'aquesta Ordenança, es merita la taxa i hi ha l'obligació de contribuir des del moment que se sol·licita l'activitat.

5. Les quotes establertes en l'article 6 apartat 3 es meritaran en el moment en què s'iniciï la prestació del servei. A aquest efecte s'entén que la dita iniciació es produeix amb la sol·licitud per part de les persones interessades de la prestació del servei a l'Administració municipal.

Article 9. Declaració i ingrés

1. Dins els trenta dies hàbils següents a la data que la taxa merita per primer cop, els subjectes passius han de formalitzar la inscripció en matrícula i, a aquest efecte, han de presentar la declaració d'alta corresponent i, simultàniament, han d'ingressar la quota corresponent.

La taxa s'ha d'exigir en règim d'autoliquidació. Una vegada comprovada l'autoliquidació, l'Administració n'ha d'efectuar una liquidació provisional.

El termini d'ingrés de les quanties que s'esmenten és de trenta dies naturals des que es notifica la liquidació provisional.

Per obtenir el certificat de final d'obra, és necessari acreditar que s'ha efectuat el pagament de l'autoliquidació de l'alta de la taxa per la recollida i el tractament de residus.

Transcorregut el període voluntari d'ingrés de la taxa, s'han de meritar els recàrrecs que s'assenyalen en l'article 27 de la Llei general tributària. (Si l'ingrés o la presentació de la declaració es fa dins els tres, sis o dotze mesos següents a l'acabament del termini voluntari de presentació i d'ingrés, s'ha d'aplicar un recàrrec únic del 5 %, del 10 % o del 15 % respectivament, i se n'han d'excloure l'interès de demora i les sancions que, en un altre cas, s'haurien pogut exigir. En cas que transcorri un període superior a dotze mesos, el recàrrec aplicable és del 20 %, i s'hi han d'incloure els interessos de demora. Aquests recàrrecs són compatibles amb el recàrrec de constrenyiment que es preveu en l'article 28 de la Llei general tributària.) Així mateix, es podran dur a terme les actuacions administratives en matèria d'inspecció tributària que corresponguin.

El lloc d'ingrés en el període voluntari és el compte corrent de l'entitat bancària que s'esmenta a continuació i que és obert a nom de l'Ajuntament de Llucmajor:

(Les entitats bancàries que subscriguin el conveni Quadern 60)

En cas que hagi transcorregut el període voluntari, l'ingrés s'ha de fer a la Tresoreria de l'Ajuntament de Llucmajor, al carrer de la Constitució, número 6, del nucli urbà de Llucmajor.

2. El cobrament de les quotes establertes en l'article 6 apartat 3 s'efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de la matrícula.

3. En el supòsit de les activitats de caràcter temporal previstes en l'epígraf 8è de l'article 6.3 de la present ordenança, el pagament s'efectuarà en el moment de la sol·licitud de la preceptiva llicència d'obertura.

4. Les persones interessades en la prestació del servei regulat en l'article 6 apartat 5, hauran d'abonar l'import a què s'eleva la prestació del dit servei en el mateix moment de la seva sol·licitud.

Article 10. Infraccions i sancions

En tot allò que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries, i també de les sancions que hi corresponen en cada cas, s'ajustarà segons el que estableix la Llei 58/2003, general tributària.

Disposició addicional

Les referències a l'articulat d'aquesta Ordenança s'han d'entendre sense perjudici que hagin pogut ser modificades per una normativa posterior a la seva aprovació.

Disposició derogatòria

La present ordenança fiscal deroga l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei relatius a la recollida i tractament dels residus urbans publicada en el BOIB número 166 de 22 de desembre de 2022

Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia que es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, és aplicable a partir de l'1 de gener de 2023 i continuarà vigent fins que es modifiqui o es derogui de manera expressa.

 

Llucmajor, 29 de desembre de 2022

El batle Éric Jareño Cifuentes