Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 791510
Aprovació definitiva Pressupost General de l'entitat per a l'exercici 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes del que disposa l'art. 169 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la LRHL, i art. 20.3 del RD 500/1990, de 20 d'abril, es fa públic, per al seu coneixement general, que aquesta Corporació, en sessió plenària celebrada el dia 29 de novembre de 2022, va adoptar l'acord definitiu d'aprovar el Pressupost General d'aquesta Corporació per a l'exercici 2023, el resum per capítols és el següent:

PRESSUPOST D´INGRESSOS

CAPITOL

DENOMINACIÓ

IMPORT

1

IMPOSTOS DIRECTES

15.122.000,00 €

2

IMPOSTOS INDIRECTES

3.000.000,00 €

3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

11.673.378,76 €

4

TRANSFERENCIES CORRENTS

9.310.832,72 €

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

4.500.000,00 €

7

TRANSFERENCIES DE CAPITAL

4.316.578,41 €

 

TOTAL

47.922.789,89 €

 

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPITOL

DENOMINACIÓ

IMPORT

1

DESPESES DE PERSONAL

11.947.240,36 €

2

DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS

26.027.209,86 €

3

DESPESES FINANCERES

3.750,00 €

4

TRANSFERENCIES CORRENTS

3.674.385,99 €

5

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

200.000,00 €

6

INVERSIONS REALS

6.070.203,68 €

 

TOTAL

47.922.789,89 €

Així mateix, i conforme el que disposa l'art. 127 del Text Refós del Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, es publica la plantilla de personal de la Corporació aprovada conjuntament amb el Pressupost.

PLANTILLA DE PERSONAL

A) PERSONAL FUNCIONARI

 

GRUP

DOTAC.

VACANTS

1

Amb habilitació de caràcter nacional

1.1

Secretari/a

A1

1

0

1.2

Interventor/a

A1

1

1

1.3

Tresorer/a

A1

1

1

2

Escala d´Administració General

2.1

Tècnic/a Superior de Gestió Administrativa

A1

4

2

2.2

Administratiu/a de Gestió

C1

8

1

2.3

Auxiliar de Gestió Administrativa

C2

25

6

2.4

Auxiliar Atenció al ciutadà

C2

1

1

2.5

Escala Subalterna

 

 

 

2.5.1

Ordenança notificador/a

E

1

0

2.5.2

Zelador/a obres i platges

E

3

1

3

Escala d´Administració Especial

3.1

Subescala técnica

3.1.1

Arquitecte/a

A1

2

2

3.1.2

Arquitecte/a tècnic/a

A2

2

1

3.1.3

Delineant

C1

1

1

3.1.4

Enginyer/a tècnic/a

A2

2

1

3.1.5

Director/a Biblioteca i Arxiu Municipal

A2

1

1

3.1.6

Tècnic/a Biblioteca i Arxiu Municipal

C1

1

0

3.1.7

Tècnic/a de medi ambient

A1

2

1

3.1.8

Tècnic/a de Recursos Humans

A1

1

1

3.2

Subescala de serveis especials

3.2.1

Subinspector/a

A2

1

0

3.2.2

Oficial Policia Local

C1

7

2

3.2.3

Policia Local

C1

42

5

3.2.4

Agent Policia Local Retén

C1

6

0

3.2.5

Educador/a Social

A2

3

3

3.2.6

Treballador/a Social

A2

3

3

B) LLOCS DE FEINA RESERVATS A PERSONAL EVENTUAL

Secretaria Alcaldia i Comunicació                                                       1         0                                                          

Cap de Premsa                                                                                      1         0

Assessor de Patrimoni i Cultura de la Zona C Bou                              1         0                                                                         

Coordinadora d'Alcaldia i Protocol                                                      1         0    

Coordinador dels Serveis Municipals de Manteniment                       1         0

Adjunt de Premsa                                                                                 1         0

C) PERSONAL LABORAL

C.1. D´activitat permanent i dedicació completa

 

Responsable neteja

A.P.

1

1

 

Operari/a Neteja

A.P.

18

8

 

Ordenances instal·lacions escolars

A.P.

5

2

 

Ordenança

A.P.

1

1

 

Cap de la unitat de Benestar Social

A2

1

0

 

Treballador/a social

A2

2

0

 

Educador/a social

A2

2

0

 

Cap unitat d'esports

A1

1

1

 

Auxiliar d'atenció ciutadà

C2

3

2

 

Operari/a jardineria

A.P.

4

0

 

Encarregat manteniment instal·lacions esportives

A.P.

1

0

 

Oficial serveis múltiples

A.P.

1

0

 

Fosser/a

A.P.

1

0

 

Responsable piscina municipal

C1

1

0

 

Monitor/a activitat esportives

C2

4

1

 

Operari/a neteja instal·lacions esportives

A.P.

3

2

 

Operari serveis múltiples

A.P.

2

2

  

Auxiliar de Gestió Administrativa

C2

5

1

 

Operari/a manteniment Inst. Esportives

A.P.

4

0

 

Tècnic/a Normalització Lingüística i educació

A1

1

0

 

Recepcionista d'Instal·lacions esportives

C2

3

1

 

Responsable Instal·lacions Culturals

C1

1

0

 

Tècnic/a auxiliar biblioteca

C1

1

0

 

Tècnic/a auxiliar joventut

C1

1

0

 

Director/a Biblioteca

A2

1

0

 

Oficial conductor/a

C2

1

1

 

Director/a Escola de Música Municipal

A2

1

0

 

Cap d'estudis Escola de Música Municipal

A2

1

0

 

Administratiu/a Escola de Música Municipal

C1

1

0

C.2. De caràcter temporal

 

Secretari/a Escola de Música Municipal

A2

1

0

 

Professor/a Escola de Música Municipal

A2

1

0

 

Professor/a d'adults

A2

1

1

 

Operaris/a de Neteja

A.P.

2

2

C.3. De caràcter temporal I temps parcial

 

Professor/a Escola de Música Municipal

A2

1

0

De conformitat amb allò disposat a l'art. 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la LRLH, contra l'aprovació definitiva del Pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu.

 

Sant Josep de sa Talaia, (28 de desembre de 2022)

L'alcaldessa accidental Pilar Ribas Torres