Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 797428
Aprovació definitiva Pressupost 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist que en data 6 de desembre de 2022, al BOIB núm. 158 es publicà l'aprovació inicial del pressupost de l'exercici 2023 d'aquest Ajuntament.

Vist que durant el termini d'exposició pública no s'han presentat al·legacions.

Queda definitivament aprovat el Pressupost General de l'Ajuntament per l'exercici 2023 i comprensiu aquell del Pressupost General d'aquest Ajuntament, Bases d'Execució, plantilla de Personal funcionari i laboral, de conformitat amb l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, es publica el resum d'aquest per capítols:

ESTAT D'INGRESSOS

 

ESTAT DE DESPESES

 

1.- OPERACIONS NO FINANCERES

 

 

1.- OPERACIONS NO FINANCERES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

% s/total

A) OPERACIONS CORRENTS

 

% s/total

Capítol 1.- Imposts directes

12.022.462,00

49,27%

Capítol 1.-Despeses de Personal

10.837.913,73

44,42%

Capítol 2.- Imposts indirectes

2.600.000,00

10,66%

Capítol 2.- Despeses Béns corrents i serveis

11.849.752,27

48,57%

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

5.818.904,00

23,85%

Capítol 3.- Despeses Financeres

131.000,00

0,54%

Capítol 4.- Transferències corrents

3.489.000,00

14,30%

Capítol 4.- Transferències corrents

793.100,00

3,25%

Capítol 5.- Ingressos Patrimonials

469.000,00

1,92%

Capítol 5.- Fons contingència

100,00

0,00%

Suma Operacions corrents

24.399.366,00

100,00%

Suma Operacions corrents

23.611.866,00

96,77%

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 

Capítol 6.- Alienació d'inversions reals

0,00

0,00%

Capítol 6.- Inversions Reals

617.500,00

2,53%

Capítol 7.- Transferències de Capital

0,00

0,00%

Capítol 7.- Transferències de Capital

160.000,00

0,66%

Suma Operacions de Capital

0,00

0,00%

Suma operacions de Capital

777.500,00

3,19%

2.- OPERACIONS FINANCERES

 

 

2.- OPERACIONS FINANCERES

 

 

Capítol 8.- Actius financers

0,00

0,00%

Capítol 8.- Actius financers

10.000,00

0,04%

Capítol 9.- Passius financers

0,00

0,00%

Capítol 9.- Passius financers

0,00

0,00%

Suma operacions Financeres

0,00

0,00%

Suma operacions Financeres

10.000,00

0,04%

TOTAL INGRESSOS

24.399.366,00

 

TOTAL DESPESES

24.399.366,00

 

ESTABILITAT PRESSUPOSTARI

DIFERENCIES

INGRESSOS CAPITOLS 1 A 7

24.399.366,00

 

DESPESES CAPITOLS 1 A 7

24.389.366,00

10.000,00

INGRESSOS CAPITOLS 8 I 9

0,00

 

DESPESES CAPITOLS 8 I 9

10.000,00

10.000,00

 

 

 

 

 

 

TOTAL INGRESSOS

24.399.366,00

 

TOTAL DESPESES

24.399.366,00

0,00

 

PLANTILLA DE PERSONAL 

A.- PERSONAL FUNCIONARI

DENOMINACIÓ

GRUP

NIVELL

LLOCS

PROPIETAT

INTERINS

VACANTS

1.HABILITACIÓ DE CARÀCTER ESTATAL

- Secretaria

A1

30

1

1

0

0

- Interve nció

A1

30

1

0

1

0

- Tresoreria

A1

28

1

0

0

1

2.ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

- Assessor jurídic

A1

26

1

0

1

0

- TAG

A1

24

6

2

4

0

2.1 SUBESCALA ADMINISTRATIVA

- Adjunt tresoreria

A2

20

1

1

0

0

- Cap gestió tributària

C1

20

1

1

0

0

- Cap comptabilitat 

C1

20

1

0

1

0

- J. Unitat OAC

C1

20

1

0

1

0

- Administratius

C1

16

15

3

5

7

2.2 SUBESCALA AUXILIAR

- Auxiliar administratius

C2

15

25

5

18

2

- Telefonista

E

12

1

1

0

0

- Notificador

E

12

1

0

1

0

3.ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

3.1 SUBESCALA URBANISME, LLICÈNCIES I MEDI AMBIENT

- Cap jurídic

A1

28

1

0

1

0

- Cap tècnic

A1

28

1

0

0

1

- TAE

A1

24

2

1

1

0

- TAE assessor jurídic

A1

24

2

0

0

2

- TAE arquitecte

A1

24

6

0

3

3

- TAE enginyer de camins

A1

24

1

0

0

1

- TAE medi ambient

A1

24

1

0

1

0

- Enginyer/a

A1

26

1

0

0

1

- Arquitecte tècnic

A2

24

4

1

2

1

- Inspector medi ambient

C2

9

2

1

0

1

- Zelador

C1

16

3

0

2

1

- Cap cartografia

C1

20

1

1

0

0

- Cap llicències

C1

20

1

1

0

0

- Auxiliar delineant

C2

15

2

2

0

0

3.2 POLICIA LOCAL

- Cap policia local

A2

24

1

0

0

1

- Subinspector

A2

22

2

2

0

0

- Oficial

C1

18

7

3

0

4

- Policia local

C1

16

36

21

0

15

- Auxiliar administratius

C2

15

1

0

1

0

3.3 SERVEIS SOCIALS, EDUCACIÓ, PATRIMONI, CULTURA, ARXIU I BIBLIOTECA

 

 

 

 

 

 

 

- Cap arxiu i biblioteca

A1

24

2

0

1

1

- Tècnic patrimoni

A1

24

1

0

1

0

- Treballador social

A2

24

2

1

0

1

- Educador social

A2

20

2

0

2

0

- Auxiliar arxiu i biblioteca

C1

16

5

0

5

0

- Conserge escoles

E

8

1

0

1

0

 

3.4 INFORMÀTICA

- Cap secció informàtica de gestió

A2

20

1

0

0

1

- Tècnic de gestió informàtica

B

17

2

0

2

0

- Cap secció informàtica de gestió

C1

20

1

1

0

0

3.5 ESPORTS, JOVENTUT COMERÇ I TURISME

 

 

 

 

 

 

 

- TAE enginyer industrial

A1

24

1

0

1

0

- Tècnic esports

A1

24

1

1

0

0

- Tècnic joventut

A1

24

1

0

1

0

- Tècnic turisme

A2

20

1

0

1

0

 

LLOCS

PROPIETAT

INTERINS

VACANTS

TOTAL

152

50

58

44

B.- PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓ

LLOCS

FIX

NO FIX

VACANT

Psicòloga

1

0

1

0

Director escola de música

1

0

1

0

Director Escoleta Municipal

1

1

0

0

Instal·lador/ Enllumenat ( a extingir)

1

1

0

0

Professor Piano

1

1

0

0

Professor Guitarra

1

0

1

0

Professor Percusion

1

0

0

0

Professor E.Adultos

2

2

0

0

Professor Danza

1

0

1

0

Professor Danza

1

1

0

0

Oficial 1a

7

2

0

5

Treballadora familiar

11

4

4

3

Oficial 3a

9

6

1

2

Informadors turístics

4

3

0

1

Peó

6

2

4

0

Subaltern

1

1

0

0

TOTAL

49

24

13

11

C.- PERSONAL EVENTUAL

DENOMINACIÓ

LLOCS

FIX

EVENTUAL

VACANT

Personal eventual 1

1

0

1

0

Personal eventual 2

1

0

1

0

TOTAL

2

0

2

0

Dita aprovació podrà ser impugnada davant la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades en l'article 170 i 171 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la forma i terminis que estableixen les normes de dita Jurisdicció.

 

Andratx, document signat electrònicament (30 de desembre de 2022

La batlessa presidenta Estefanía Gonzalvo Guirado)