Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Núm. 793802
Aprovació definitiva Pressupost municipal exercici 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exp. Núm.: 9261/2022

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 2023 DE L'AJUNTAMENT D'ALAIOR

Aprovat definitivament el Pressupost General de l'Ajuntament d'Alaior per l'any 2023 i comprensiu aquell del Pressupost General d'aquest Ajuntament, Bases d'Execució, plantilla de Personal funcionari i laboral, de conformitat amb l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, es publica el resum d'aquest per capítols:

INGRESSOS

2023

CAPITOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES

5.249.409,60

CAPÍTOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES

299.622,02

CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.453.559,70

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

3.916.766,57

CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS

845.998,40

CAPÍTOL 6 - ALIENACIÓ INVERSIONS REALS

0,00

CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

1.608.697,91

CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS

10.000,00

CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS

692.574,59

TOTAL INGRESSOS

14.076.628,79

 

DESPESES

2023

CAPÍTOL 1 - PERSONAL

5.415.145,42

CAPÍTOL 2 - BÉNS I SERVEIS

5.581.940,89

CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES

56.000,00

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

672.269,98

CAPÍTOL 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA

0,00

CAPÍTOL 6 - INVERSIONS

2.083.288,75

CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

257.983,75

CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS

10.000,00

CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS

0,00

TOTAL DESPESES

14.076.628,79

La documentació que conforma la totalitat del Pressupost per a l'exercici 2023 es pot consultar en el Portal de Transparència municipal a través del següent enllaç:   https://alaior.sedelectronica.es/transparency/bf5e8c26-19d1-43e0-8708-90f5e833f701/

Signat per mi,

( Signat electrònicament, 28 de desembre de 2022 )

El batle

José Luis Benejam Saura