Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Extracte de la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a la contractació d'agents de corresponsabilitat i conciliació per a l'any 2021

    Número de registre 11244 - Pàgina 43748

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió parcials beneficiaris de les ajudes, R2 de data 14 de juliol de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 11260 - Pàgines 43749-43752

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de Desistiment i Revocació, exp. 308 de 5 d’octubre de 2021 a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries per als anys 2015-2019

    Número de registre 11261 - Pàgines 43753-43755

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als interessats de l’ajuda, RDS2 de data 19 d’octubre de 2021, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) , per la qual es convoquen les ajudes destinades al pagament compensatori en zones de muntanya a les Illes Balears, per a l'any 2021

    Número de registre 11272 - Pàgines 43756-43758

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als interessats de l’ajuda, RDS2 de data 20 de setembre de 2021, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) , per la qual es convoquen les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques i pagament compensatori en zones de muntanya a les Illes Balears, per a l'any 2021

    Número de registre 11273 - Pàgines 43759-43761

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 19 d’octubre de 2021, a l’empara de la Convocatòria d’ajudes per al desenvolupament rural de l’illa de Mallorca, relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i enmarcats en l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu de Mallorca, de data 13 de novembre de 2020. EDLNP32020_1, per l’ any 2020

    Número de registre 11274 - Pàgines 43762-43765

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 046 de data 4 d’octubre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 11275 - Pàgines 43766-43768

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, exps. 201 i 228 de data 13 d’octubre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 11276 - Pàgines 43769-43770

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, exps. 119,142 i 164 de data 13 d’octubre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 11277 - Pàgines 43771-43772

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació i citació a termini en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari 415/2021

    Número de registre 11246 - Pàgina 43773

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació i citació a termini en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari 484/2021

    Número de registre 11279 - Pàgina 43774

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 118/16 (expedient electrònic 2017/00001301W)

    Número de registre 10521 - Pàgina 43775

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2019/00014786V

    Número de registre 10609 - Pàgina 43776

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 023/18 (expedient electrònic 2018/00013469S)

    Número de registre 10616 - Pàgina 43777

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 003/18 (expedient electrònic 2018/00007678A)

    Número de registre 10617 - Pàgina 43778

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00003416D

    Número de registre 10857 - Pàgina 43779

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00006747M

    Número de registre 10946 - Pàgina 43780

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00008788E

    Número de registre 10949 - Pàgina 43781

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00014374B

    Número de registre 11088 - Pàgina 43782

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00020408T

    Número de registre 11089 - Pàgina 43783

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00013609D

    Número de registre 11092 - Pàgina 43784

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació inicial modificació pressupostària 04.2021

    Número de registre 11264 - Pàgina 43785

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. electrònic 2021/4590 (declaració d'interès general)

    Número de registre 11109 - Pàgina 43786

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Decret caducitat del expedient sancionador en matèria d’activitat PS ACT 6/2019

    Número de registre 11211 - Pàgina 43787

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Decret de caducitat de l’expedient sancionador en matèria d’activitats PS ACT 3/2020

    Número de registre 11212 - Pàgina 43788

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Decret de caducitat de l’expedient sancionador en matèria d’ocupació de via publica PS OVP 8/2019

    Número de registre 11213 - Pàgina 43789

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 43/2021 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2021, per crèdit extraordinari (CE06/2021)

    Número de registre 11219 - Pàgina 43790

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP13-2021-IG)

    Número de registre 11153 - Pàgina 43791

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm.13-2021-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 11202 - Pàgina 43792

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP14-2021-IG)

    Número de registre 11214 - Pàgina 43793

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació inicial de la modificació de la fitxa d’oferta d’allotjaments de Menorca marca Reserva de Biosfera (Exp. 0919-2021-000002)

    Número de registre 11223 - Pàgina 43794

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Exposició pública del projecte constructiu d'aparcament accesible a Sant Elm ANS/4ST

    Número de registre 11253 - Pàgina 43795

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial del Reglament d’ús social dels edificis i de les instal·lacions dels centres públics de segon cicle d’educació infantil i primària de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/010049)

    Número de registre 11222 - Pàgina 43796

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació inicial del Catàleg de camins públics del terme municipal des Castell

    Número de registre 11194 - Pàgina 43797

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació inicial del Reglament del Servei d'ajuda a domicili

    Número de registre 11199 - Pàgina 43798

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació ampliació quantitat económica convocatòria d’ajuts individuals, temporals i d’emergència social de l’Ajuntament des Mercadal

    Número de registre 11284 - Pàgina 43799

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial, amb caràcter definitiu si durant el tràmit d’informació pública no es formulen reclamacions

    Número de registre 11203 - Pàgina 43800

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial acords relatius a les següents ordenances fiscals

    Número de registre 11205 - Pàgina 43801

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Extracte de les bases de la convocatòria de subvencions destinades a persones emprenedores per al foment de l’ocupació al municipi de Felanitx

    Número de registre 11266 - Pàgines 43802-43805

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Aprovació projecte d'obres

    Número de registre 11293 - Pàgina 43806

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer. Aprovació inicial modificacions de crèdit en el Pressupost propi de 2021

    Número de registre 11198 - Pàgina 43807

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Planificació i Provisió. Notificació tercers interessats interposició recurs contenciós administratiu, Procediment Abreujat 461/2021 Jutjat contenciós administratiu núm. 1, contra el decret de data 18 d’abril de 2021 del regidor d’Hisenda, Innovació i Funció Pública referit a la desestimació de les al·legacions presentades y contra la qualificació de la prova de desenvolupament, referida al procés selectiu per a cobrir 101 places de policia local de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 11192 - Pàgina 43808

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Planificació i Provisió. Notificació tercers interessats interposició recurs contenciós administratiu, Procediment Abreujat 231/2021 Jutjat contenciós administratiu núm. 2 contra la resolució del tribunal qualificador de data 3 de desembre de 2020 del procés selectiu (prova d’aptitud psicològica i de personalitat) per a cobrir 22 places vacants de policia local de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 11193 - Pàgina 43809

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • PalmaActiva.- Anunci de l’augment de crèdit i l’ampliació de terminis per a presentar sol·licituds de subvencions a les pime, microempreses i autònoms per fer front a les conseqüències econòmiques de la Covid 19

    Número de registre 11238 - Pàgina 43810

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Modificació de crèdit extraordinari

    Número de registre 11263 - Pàgina 43811

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Extracte de l'aprovació de la convocatòria del Concurs de cartells de les festes de Sant Antoni 2022

    Número de registre 11288 - Pàgines 43812-43813

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Exp. Núm. 1537/2021: Acord del Ple de data 7 d'octubre de 2021 de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja pel qual s'aprova inicialment l’expedient de modificació del Reglament de la Comissió Municipal de Patrimoni i Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja

    Número de registre 11283 - Pàgina 43814

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació inicial de modificació de crèdit 19/2021, per crèdit extraordinari i suplement

    Número de registre 11197 - Pàgina 43815

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Modificació puntual núm. 26 de les normes subsidiàries d'actualització i adaptació cartogràfica dels sistemes generals d’infraestructures i equipament comunitari. regulació del subsol dels espais d’ús i domini públic. Expedient: 2017/892

    Número de registre 11209 - Pàgina 43816

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Traspàs provisional dels drets funeraris de la sepultura 168CV(Cementeri Municipal de Sóller)

    Número de registre 10620 - Pàgina 43817