Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 522415
Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, exps. 119,142 i 164 de data 13 d’octubre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 13 d'octubre de 2021, va signar la següent resolució,

“Informe proposta de resolució/Resolució de desistiment d'ajudes a les inversions agràries

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.1. Ajuda a les inversions a les explotacions agràries (INEA)

Convocatòria: INEA 2020_1

Codi DIR3: A04026954

Codi SIA: 2278185

Codi BDNS: 497983

Antecedents

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de dia 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, modificada mitjançant les resolucions de 17 de desembre de 2015, 22 de juny de 2016, 26 de juny de 2018, 2 de març de 2020 i 6 de maig de 2020.

2. De conformitat amb l'apartat sisè de l'esmentada Resolució, el termini de presentació de sol·licituds va acabar el dia 11/05/2020.

3. Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

4 . Els interessats assenyalats a l' annex adjunt, han presentat una sol·licitud de desistiment de l'ajuda.

Fonaments de dret

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de dia 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, modificada mitjançant les resolucions de 17 de desembre de 2015, 22 de juny de 2016, 26 de juny de 2018, 2 de març de 2020 i 6 de maig de 2020.

2.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3.Llei 39/2015 de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució de desistiment

Per tot això, s'informa favorablement i es proposa al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1. Donar per desistides les sol·licituds presentades pels interessats relacionats a l'annex adjunt, que són un total de 3 expedients i que comença amb CHRISTOS MICHAELS i acaba amb GASPAR SEGUÍ MIRÓ, pels motius descrits a l'esmentat annex, de la línia d'ajudes “ Inversions a les explotacions agràries ”.

2. Declarar conclòs el procediment i procedir a l'arxiu dels expedients relacionats a l' annex adjunt.

3. Notificar aquesta resolució a les persones interessades mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/16, d' 1 de octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.

Palma, 13 de octubre de 2021

La gestora de la línia 

La cap de la secció XVI

El cap del servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Mª Isabel Jiménez Vidal

Lidia Álvarez Álvarez

Isidre Cañellas Simonet

 

 

Conforme amb la proposta, en dict resolució

 

Palma, 13 d'octubre de 2021

 

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

 

Fernando Fernández Such

 

ANNEX 1. RELACIÓ DE BENEFICIARIS QUE ES DECLAREN DESISTITS

Sol·licitant

NIF

Núm. exp.

Motiu del desistiment

CHRISTOS MICHAELS

***2057**

INEA2020_1/119

L'interessat presenta sol·licitud de desistiment amb registre d'entrada L95E462302 el dia 06/10/2021

PIEMA S.A.U.

A07016991

INEA2020_1/164

L'interessat presenta sol·licitud de desistiment amb registre d'entrada RGE 471989 el dia 11/10/2021.

GASPAR SEGUÍ MIRÓ

***1579**

INEA2020_1/142

L'interessat presenta sol·licitud de desistiment amb registre d'entrada REG 468878 el dia 08/10/2021

 

Palma, 15 d'octubre de 2021

El director gerent del FOGAIBA Mateu Morro Marcé