Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 518816
Decret de caducitat de l’expedient sancionador en matèria d’activitats PS ACT 3/2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Presidenta del Consell Insular de Formentera va iniciar, mitjançant decret de 3 de setembre de 2020, expedient sancionador en matèria d'activitats PS ACT 3/2020, contra las persones que s'esmenten a continuació per la presumpta comissió d'una infracció lleu tipificada en l'article 103.1.b, de la Llei 7/2013, de Regim jurídic de la instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

No havent estat possible la notificació a la persona  interessada i d'acord amb l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, es procedeix a la publicació d'aquest anunci.

Claus d'identificació:

Núm. Expedient.

Identitat

Data de la Proposta

Assumpte

PS ACT 03/2020

SR. CARLO DI PIETRO I 33 LIBRO'S ESPJ

10/09/2021

Decret Caducitat de l'expedient sancionador en matèria d'activitat

Quedant a disposició de l' interessat, l'expedient a la seu del Consell Insular de Formentera, àrea d'Activitats, situada al C/ Pius Tur 14 de Sant Francesc, Formentera (Illes Balears). Així mateix, informar que pot formular  recurs de reposició davant el mateix òrgan en el termini d'un mes, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma (Mallorca) en el termini de dos mesos.

 

Formentera, 26 d'octubre de 2021

La presidenta Ana Juan Torres