Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 522069
Aprovació inicial modificació pressupostària 04.2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la Intervenció d'aquesta Entitat i d'acord amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic, la modificació de crèdits 04.2021 en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, aprovat inicialment pel Ple del Consell Insular de Formentera en sessió plenària de 29 d'octubre de 2021.

Els interessats que es considerin legitimats, segons el que disposa l'article 170.1 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu i pels motius taxativament assenyalats en el número 2 d'aquest mateix Reial Decret Legislatiu, al qual s'ha fet referència, podran presentar reclamacions, amb subjecció als següents tràmits:

a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions:

Quinze dies hàbils comptadors a partir del següent a la publicació d'aquest anunci en el B.O.I.B.

b) Oficina de presentació: Registre General.

c)  Òrgan davant el qual es reclama: Ple del Consell Insular de Formentera.

  

Formentera, 2 de novembre de 2021

La presidenta

Ana Juan Torres