Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 522132
Extracte de les bases de la convocatòria de subvencions destinades a persones emprenedores per al foment de l’ocupació al municipi de Felanitx

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/589171)

1. Objecte i finalitat

1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria és atorgar diverses ajudes destinades a incentivar les persones emprenedores, fomentar l'autoocupació i la creació de nous llocs de treball per tal de dinamitzar l'activitat econòmica i la millora d'ocupació del municipi de Felanitx amb l'objectiu de pal·liar el efectes adversos que hagi pogut originar la situació derivada de les mesures adoptades per contenir la difusió de la COVID-19 en el mercat laboral d'aquesta tipologia de treballadors i treballadores.

És per això que l'Ajuntament de Felanitx, en aquest context, té com a prioritat absoluta en matèria econòmica minimitzar l'impacte i aconseguir que, ja finalitzada l'alarma sanitària, es produeixi al més aviat possible una normalització a l'activitat econòmica local. Es vol focalitzar l'objectiu, en aquest cas, en la difícil situació que han passat i estan passant els treballadors i treballadores autònoms en particular.

2. Persones beneficiàries i requisits

2.1. Poden ser persones beneficiàries:

• Les persones físiques desocupades que s'incorporen al món laboral com a persones autònomes individuals o autònomes integrades en una societat civil, mercantil, cooperativa o comunitat de béns o qualsevol altra persona jurídica o associació amb la finalitat de dur a terme una activitat empresarial o laboral de manera estable, de nova creació, i que hagin causat alta inicial en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social, o règim especial equivalent, a partir de l'1 d'octubre de 2020.

• Les persones físiques desocupades que s'incorporin a una activitat econòmica existent, en qualitat de soci d'una societat civil, mercantil, cooperativa o comunitat de béns o qualsevol altra persona jurídica o associació amb la finalitat de dur a terme una activitat empresarial o laboral de manera estable, i que hagin causat alta inicial en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social, o règim especial equivalent, a partir de l'1 d'octubre de 2020.

Queden excloses d'aquestes ajudes les persones següents:

• Els treballadors i treballadores que hagin exercit la mateixa activitat o similar com a persones treballadores d'alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social o per compte propi durant l'any anterior a la data de l'inici de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció.

• Les administracions públiques, les societats públiques i les entitats vinculades o dependents de les administracions i societats públiques.

• Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que no tenguin la finalitat de dur a terme una activitat empresarial o laboral de manera estable.

• Projectes empresarials que resultin incongruents amb les finalitats dels ajuts, o desenvolupin activitats il·lícites.

• Empreses i entitats que pertanyin al sector públic instrumental.

• Persones que hagin estat sancionades o condemnades en els últims tres (3) anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma.

2.2. Són requisits de les persones beneficiàries:

  • Estar d'alta en el règim especial de treballadors autònoms o règim especial per compte propi de la Seguretat Social que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent prèviament a la sol·licitud de la subvenció.
  • Les persones jurídiques privades, estar legalment constituïdes, gaudir de capacitat jurídica i d'obrar i estar inscrites en el Registre que els correspongui.
  • Tenir activitat empresarial al municipi de Felanitx, i constar a l'alta de l'IAE corresponent.
  • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb l'Ajuntament de Felanitx i no trobar-se inclòs en cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o en cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.
  • No concórrer en cap supòsit previst en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Disposar d'una memòria descriptiva del seu projecte d'acord amb el model contemplat a l'annex IV.

3. Línies d'ajudes

Amb la finalitat exposada anteriorment, l'Ajuntament de Felanitx crea la següent línia d'ajudes:

Línia 1: Autoocupació

L'objectiu és incentivar el foment de l'autoocupació de les persones autònomes que tenguin l'activitat empresarial en el municipi. És condició que les persones sol·licitants es trobin desocupades i inscrites en l'oficina corresponent del servei públic d'ocupació almenys des del dia abans de l'inici d'activitat i han d'estar donades d'alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social o en el règim especial per compte propi que correspongui, o mutualitat del col·legi professional pertinent, per a desenvolupar una activitat empresarial o professional.

4. Dotació pressupostària i quantia de la subvenció

4.1. Dotació pressupostària

Existeix un crèdit pressupostat per l'Ajuntament de Felanitx per a l'exercici 2021, en la partida pressupostària 2021/0/4310/470000, per un import de cinquanta mil (20.000,00) euros, per aquesta línia de subvencions.

4.2. Quantia de la subvenció

Individualment, per a cada sol·licitud relativa a una persona beneficiària, segons la línia, l'import màxim de la subvenció és igual o inferior a:

4.2.1. Línia 1: 1.000,00 €, destinada a cobrir les despeses d'inici de l'activitat.

5. Termini i presentació de sol·licituds

5.1. El termini per a la presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria a la BDNS i d'aquestes bases i convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les bases també estaran publicades íntegrament en la BDNS. Es mantindrà obert fins que s'esgoti el crèdit disponible o, com a màxim, fins dia 30 de novembre de 2021.

Atesa l'especificitat de la subvenció, s'opta per aprovar conjuntament les bases i la convocatòria.

Els models normalitzats, així com les bases i la resta de documentació associada a l'expedient, està disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament de Felanitx.

La simple presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació de les bases que regeixen la convocatòria i el compromís de la persona sol·licitant de complir amb les obligacions i deures que en deriven.

5.2. Les sol·licituds s'han de formalitzar per escrit segons el model normalitzat de sol·licitud que s'adjunta com a annex 1. Han d'anar adreçades a la Batlia-Presidència i acompanyades de la documentació indicada en l'article 6.

De conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds poden presentar-se de manera telemàtica a la seu electrònica de l'Ajuntament de Felanitx (https:/ajfelanitx.eadministracio.cat) a l'apartat de catàleg – tràmits.

Les sol·licituds també poden presentar-se de manera presencial en el Registre General de l'Ajuntament de Felanitx, o bé utilitzant qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5.3. Les sol·licituds poden ser presentades per un representant mitjançant la corresponent acreditació d'aquesta persona.

6. Documentació a aportar amb la sol·licitud

6.1. Línia 1: Autoocupació

• Sol·licitud (annex I)

• DNI/NIE de la persona sol·licitant

• Fotocòpia del DNI/NIE de la persona signant

• Certificat d'alta d'autònom

• Fotocòpia del CIF de l'empresa (si escau)

• Fotocòpia de l'escriptura de constitució (si escau)

• Fotocòpia del document que acredita la representació de la persona que actua en nom de l'empresa sol·licitant (si escau)

• Certificat de l'IAE de l'Agència Tributària

• Declaració responsable del compliment dels requisits establerts en les Bases Reguladores de la Convocatòria de Subvencions per al Foment de l'Ocupació a realitzar per l'Àrea de Departament de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Felanitx per a l'any 2021. Cal indicar quins requisits es compleixen i que no s'incorre en cap prohibició per a obtenir la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex II).

• Certificat bancari de titularitat del compte en el qual es vol que s'ingressi la subvenció (annex III)

• Memòria descriptiva d'acord amb el model contemplat a l'annex IV.

6.3. L'Ajuntament de Felanitx pot sol·licitar qualsevol altra documentació complementària a la prevista en aquestes bases, per completar o aclarir el dret a subvenció o la documentació presentada. En el cas que no s'aporti la documentació establerta o la sol·licitada posteriorment, s'entén que la persona sol·licitant desisteix del procediment, amb l'obligació de reintegrar la subvenció percebuda, si escau.

7. Procediment, resolució i pagament de la subvenció

7.1. El procediment de concessió

El procediment de concessió es tramita en règim de concessió directa, segons el que estableix l'article 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, atenent raons d'interès públic, econòmic i social donades les circumstàncies actuals que dificulten la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva.

La gestió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria se subjecta als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com d'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

7.2. Òrgan competent

L' òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment de concessió de l'ajuda prevista en aquesta convocatòria és el departament de Desenvolupament Local.

Rebudes les sol·licituds, l'òrgan competent ha d'instruir els procediments, comprovar el compliment dels requisits exigits en aquestes bases i en la convocatòria corresponent i, si és necessari, requerir a les persones sol·licitants que aportin tota la documentació que s'estimi oportuna per a fonamentar la sol·licitud, o que esmenin els defectes apreciats en la sol·licitud, en el termini de deu dies hàbils.

A més, aquest òrgan pot realitzar d'ofici totes les actuacions que estimi necessàries i convenients per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades que figurin en les sol·licituds, en virtut de les quals han de valorar-se les sol·licituds per a la resolució de l'expedient de concessió d'ajuda.

Atès que estam davant un procediment de concessió directa, no resulta necessari realitzar una comparació i prelació de sol·licituds presentades en un moment concret i únic del procediment. D'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 39/2015, en la tramitació de sol·licituds s'ha de guardar l'ordre estricte de presentació.

La persona tècnica instructora designada ha d'emetre un informe proposta de resolució respecte a la totalitat o a un nombre determinat de sol·licituds, indicant les persones beneficiàries i les quantitats de les subvencions corresponents a cadascuna, així com aquelles que hagin estat desestimades.

7.3. Resolució de la convocatòria i òrgan competent per resoldre

L'òrgan competent per a resoldre i concedir la subvenció és la Junta de Govern Local. La resolució de concessió ha de determinar la quantitat concedida i ha d'incorporar, si és el cas, les condicions i obligacions a les quals està subjecta la persona beneficiària.

La resolució també ha de donar per justificada la subvenció, reconèixer l'obligació (import justificat) a favor de les persones beneficiàries i ordenar el pagament de les obligacions reconegudes mitjançant transferència bancària, en el compte corrent que hagi indicat la persona beneficiària.

7.4. El pagament

No pot realitzar-se el pagament de la subvenció si la persona beneficiària no està al corrent de les obligacions tributàries (AEAT, Agència Tributària de les Illes Balears i Hisenda Local) i de la Seguretat Social, o si és deutora per resolució de procedència de reintegrament.

El pagament d'aquestes subvencions s'ha de fer en un pagament únic a cada persona beneficiària per la totalitat de l'import concedit, mitjançant transferència bancària, a partir de la data de la resolució de la concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties.

En cas que la persona beneficiària tengui deutes pendents amb la hisenda municipal, l'Ajuntament pot saldar prèviament d'ofici els deutes pendents de cobrament, per compensació amb el total o part de la subvenció reconeguda.

La persona sol·licitant pot desistir de la sol·licitud, o renunciar al dret a l'ajuda, en qualsevol moment i mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de Felanitx.

L'Ajuntament de Felanitx ha de dictar una resolució on expressi les circumstàncies que concorren, amb indicació dels fets produïts i les normes legals, així com, si escau, la concessió de la subvenció a la persona o persones sol·licitants en l'ordre del registre d'entrada.

8. Obligacions de les persones beneficiàries

8.1. Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fomenta la concessió de les subvencions.

8.2. Desenvolupar l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajuda i l'alta en la Seguretat Social o equivalent durant almenys un any comptadors a partir de la data de l'alta en la Seguretat Social o equivalent.

8.3. Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció i mantenir-los durant tot el temps exigit a les bases per a cada una de les línies.

8.4. Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, amb l'aportació de tota la informació que li sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.

8.5. Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió, que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la seguretat social.

8.6. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a les persones beneficiàries.

8.7. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en la mesura en què puguin ser objecte de comprovació i control (vida laboral).

8.8. Adoptar les mesures de difusió fixades a les bases reguladores del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció.

8.9. Reintegrar els fons rebuts en els casos en què sigui procedent per concórrer causa de reintegrament.

9. Compatibilitat amb altres subvencions

Aquesta ajuda és compatible amb les ajudes, subvencions, ingressos o recursos que altres administracions o ens, públics o privats, puguin posar en marxa. En aquest cas, ha d'iniciar-se un procediment per reintegrar l'excés subvencionat, segons el procediment establert en la Llei general de subvencions

La persona sol·licitant de la subvenció ha de declarar en la memòria justificativa tots els ajuts que hagi sol·licitat o obtingut d'acord amb el que disposen els arts. 33 i 34 del Reglament general de subvencions.

 

Felanitx, 11 d'octubre de 2021

El batle Jaume Monserrat Vaquer