Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 518814
Decret caducitat del expedient sancionador en matèria d’activitat PS ACT 6/2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Presidenta del Consell Insular de Formentera va iniciar, mitjançant decret de 25 de setembre de 2019, expedient sancionador en matèria d'activitats PS ACT 6/2019, contra la persona que s'esmenta a continuació per la presumpte comissió d'una infracció greu del article 103.1.b de la Llei 7/2013, de Regim jurídic de la instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

No havent estat possible la notificació a la persona  interessada i d'acord amb l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, es procedeix a la publicació d'aquest anunci.

Claus d'identificació:

Núm. Expedient.

Identitat

Data de Decret Inici

Assumpte

PS OVP 6/2019

SR. DAVID VICENTE COSTA FERRER

10/09/2021

Decret caducitat del expedient en matèria d'activitats.

Quedant a disposició de l' interessat, l'expedient a la seu del Consell Insular de Formentera, àrea d'Activitats, situada al C/Pius Tur 14 de Sant Francesc, Formentera (Illes Balears). Així mateix, informar que pot formular  recurs de reposició davant el mateix òrgan en el termini d'un mes, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma (Mallorca) en el termini de dos mesos.

 

Formentera, 26 d'octubre de 2021

La presidenta Ana Juan Torres