Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 523886
Extracte de l'aprovació de la convocatòria del Concurs de cartells de les festes de Sant Antoni 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS (Identif.): 592810

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet el qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions.

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Finalitat

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de premis amb la finalitat d'implicar la població en general en el procés de confecció i de tria del cartell que anuncia l'arribada de les festes de Sant Antoni de cada any.

Segon: Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de la convocatòria totes les persones que compleixin amb els requisits de participació i que estiguin al corrent pel que fa a les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de sa Pobla i amb l'AEAT, així com a les obligacions amb la TGSS, i no estiguin sotmeses en cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.

Tercer. Bases reguladores:

Enllaç bases reguladores: https://sapobla.eadministracio.cat/transparency/b7c40180-588f-4312-8674-fdfd23f378e7/#

Quart. Import:

El treball guanyador rebrà els premis següents:

Una ximbomba i 500 € en efectiu. L'obra guanyadora esdevindrà el cartell oficial de les festes de Sant Antoni 2022.

El jurat, de manera excepcional, podrà establir un accèssit, al qual correspondrà, com a premi, una ximbomba i 250 € en efectiu.

Els premis es lliuraran a les persones que n'han manifestat l'autoria, el dia de la presentació oficial del cartell, dins els actes programats per a les festes de Sant Antoni corresponent. El jurat també podrà declarar desert el premi, si considera que els treballs presentats no reuneixen la qualitat suficient per als objectius que inspiren la convocatòria del concurs. En qualsevol cas, la decisió del jurat serà inapel·lable.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

a. Sol·licituds

L'Ajuntament de sa Pobla facilitarà un model únic de sol·licitud per participar en aquest concurs, que s'adjunta com Annex I de la present convocatòria. Per a qualsevol informació o suport en la tramitació i seguiment de les sol·licituds cal adreçar-se a les dependències de l'Ajuntament situades a la plaça de la Constitució, 1 CP 07420, sa Pobla (Illes Balears).

b. Presentació

Les sol·licituds han d'anar adreçades al batle-president de l'Ajuntament de sa Pobla i s'han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament: Ajuntament de sa Pobla, plaça de la Constitució, 1 CP 07420, sa Pobla (Illes Balears) o a través de l'administració electrònica.

Així mateix es poden presentar per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Un cop presentada al Concurs, no es podrà retirar cap obra per tal de fer-hi correccions, ampliacions o per renunciar a la participació.

c. Termini

El termini per presentar les sol·licituds comença el dia següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB i acaba el dia 10 de desembre de 2021.

Sext. Característiques de les obres presentades

Només es podrà presentar al concurs un treball per participant. Els treballs tindran un format vertical. Es presentaran sobre suport rígid, amb unes dimensions de 30 cm x 40 cm, sense marges i sense signar i hauran d'incloure els lemes “Sant Antoni 2022”; “Sa Pobla”; “16 i 17 de gener”. En el cas que el treball resulti guanyador, se'n facilitaran tots els fitxers, amb la resolució adequada per a la seva reproducció en paper amb un format, pel cap baix, DIN A2.

El tema serà representatiu de les festes de Sant Antoni i de la seva simbologia. A més, els treballs hauran de respectar les característiques pròpies de la tècnica del cartell. El jurat valorarà la qualitat gràfica i l'eficàcia anunciadora dels treballs presentats.

 

Sa Pobla, en el dia de la signatura electrònica (3 de novembre de 2021)

El batle-president Llorenç Gelabert Crespí