Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 518113
Aprovació inicial de modificació de crèdit 19/2021, per crèdit extraordinari i suplement

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la Intervenció d'aquest Ajuntament, d'acord amb els articles 173.2 i 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic la modificació de crèdit 2021/19, per crèdit extraordinari i suplement, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple, en la sessió de data 26 d'octubre de 2021.

Les persones interessades, que estiguin legitimades segons el que disposa l'article 170.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i pels motius taxativament enumerats en el número 2 del mateix article, poden presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

1.Termini d'exposició de reclamacions: quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la data d'inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.

2.Oficina de presentació: registre general.

3.Òrgan davant el qual es reclama: Ajuntament en ple.

Si no es presenta cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne un altre.

 

Sant Llorenç des Cardassar, 29 d'octubre de 2021

El batle Mateu Puigròs Sureda