Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 521593
Exposició pública del projecte constructiu d'aparcament accesible a Sant Elm ANS/4ST

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Resolució de la regidora delegada de Contractació núm. 3331/2021, de data 26 d'octubre de 2021, es va aprovar el “PROJECTE CONSTRUCTIU D'APARCAMENT ACCESSIBLE A SANT ELM ANS/4ST”, redactat pel tècnic municipal Sr. Álvaro Homar Hortigüela.

En compliment del que disposa l'art. 149.1 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les Illes Balears, es sotmet dit projecte a exposició pública per un termini de 15 dies hàbils, comptadors des de el dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el BOIB, per a que els interessats puguin examinar el projecte i presentar les reclamacions que estimin pertinents.

 

Andratx, en el dia de la signatura electrònica (2 de novembre de 2021)

El batle

Antonio Mir Salvà