Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Núm. 518583
Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm.13-2021-HLSR-XIG-CAT)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposen els articles 36.3 i 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, amb aquest anunci se sotmeten a informació pública, durant el termini de quinze dies, els següents expedients d'autorització d'activitats relacionades amb l'ús d'habitatge unifamiliar i per a la declaració d'interès general en sòl rústic:

BUNYOLA: Promogut per ISIDRO MATEU PONS al POLIGON 2, PARCEL·LA 343 (147/2021-HLSR)

CAMPOS: Promogut per JUAN ANTONIO al POLIGON 13, PARCEL·LA 373 (131/2020-XIG)

Promogut per ANGELIKA KERSTAN al POLIGON 21, PARCEL·LES 152-154-155-157-349 (208/20215-HLSR)

Promogut per ALDABA TOPE SL al POLIGON 18, PARCEL·LA 157 (116/2021-HLSR)

Promogut per MARTA UIJANO GARCÍA al POLIGON 16, PARCEL·LES 272-273-288-289 (actualment 632)(140/2021-HLSR)

CONSELL: Promogut per JAUME COLL BENNASAR al POLIGON 3, PARCEL·LA 22 (41/2021-HLSR)

Promogut per PER ERIKSSON al POLIGON 1, PARCEL·LA 390 (142/2021-HLSR)

Promogut per JUAN LEZA PIZA al POLIGON 5, PARCEL·LA 11 (149/2021-HLSR)

FELANITX: Promogut per FRANCISCO DANIEL BERMEJO MONSERRAT al POLIGON 8, PARCEL·LES 87-88 (87/2021-HLSR)

MANACOR: Promogut per MIGUEL ANGEL GELABERT GALMES al POLIGON 3, PARCEL·LA 367 (98/2020-HLSR)

MARRATXI: Promogut per RAFEL MUNAR CIFRE al POLIGON 2, PARCEL·LA 966 (163/2021-HLSR)

MURO: Promogut per MARIA DOLORES TORRES LUQUE al POLIGON 1, PARCEL·LA 74 (334/2020-HLSR)

Promogut per MARIA CERDO ENSENYAT al POLIGON 14, PARCEL·LES 53-54 (141/2021-HLSR)

PALMA: Promogut per EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU al POLIGON 34, PARCEL·LA 221 (66/2021-XIG)

PETRA: Promogut per MARGALIDA PERELLO ROSSELLO al POLIGON 7, PARCEL·LES 967-968 (152/2020-HLSR)

PORRERES: Promogut per INVERSIONES VEIET SL al POLIGON 4, PARCEL·LES 1077-1059-1060 (118/2021-HLSR)

SA POBLA: Promogut per MARIA A. COMAS MATEU al POLIGON 10, PARCEL·LA 98 (69/2021-HLSR)

SANTANYI: Promogut per EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU al POLIGON 10, PARCEL·LA 79 (18/2021-XIG)

Promogut per KARLHEINZ KRAEMER al POLIGON 3, PARCEL·LA 409 (92/2021-XIG)

Promogut per PROYECTO SIETE VIDAS SL al POLIGON 5, PARCEL·LES 602-603-604-606 (222/2019-HLSR)

Promogut per MARIA RIGO VIDAL al POLIGON 6, PART PARCEL·LA 112 (135/2020-HLSR)

Promogut per METTE KJOEBSTED al POLIGON 5, PARCEL·LES 657-658-659 (153/2020-HLSR)

SANT JOAN: Promogut per ANTONIO OLIVER GORNALS al POLIGON 2, PARCEL·LA 255 (164/2021-HLSR)

SANTA EUGENIA: Promogut per HELEN CLARE JURY al POLIGON 1, PARCEL·LA 956 (84/2021-XIG)

SANTA MARIA DEL CAMI: Promogut per LARS FREDERIKSEN al POLIGON 8, PARCEL·LES 151-153 (11/2021-HLSR)

SINEU: Promogut per ARTURO CARDELL DIAZ al POLIGON 6, PARCEL·LA 153 (21/2021-HLSR)

VILAFRANCA DE BONANY: Promogut per CLEMENTE DUCHNESNE al POLIGON 5, PARCEL·LA 103 (115/2021-HLSR)

esmentats expedients podran ésser examinats durant el termini de quinze dies hàbils, comptats des de l'endemà de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en hores d'oficina, a les dependències administratives del Departament de Territori, situades al carrer General Riera, 113 (Llar de la Infància) de Palma de Mallorca, i es podran fer les al·legacions que es considerin oportunes dins el mateix termini.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (29 d'octubre de 2021)

El secretari tècnic Eduardo Soriano Vives