Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 518611
Aprovació inicial acords relatius a les següents ordenances fiscals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 28 d'octubre de 2021 va aprovar inicialment acords relatius a les següents ordenances fiscals:

- Modificació ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles.

- Modificació ordenança fiscal reguladora de les taxes per al servei de subministrament d'aigua potable.

- Aprovació ordenança reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas i aigua en alta.

- Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local amb parades, casetes per la venda, espectacles i atraccions, que no tinguin caràcter permanent, industries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

- Modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis realització d'activitats a les escoles d'Educació Infantil municipals.

- Modificació ordenança reguladora per la prestació de serveis esportius municipals.

- Modificació ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis de l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca.

De conformitat amb allò establert a l'article 17.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic l'acord esmentat per termini de 30 dies per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Durant aquest termini l'expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat al Departament de Gestió Tributària d'aquest Ajuntament situat a la Plaça Espanya, núm.1, de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 hores.

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament l'esmentat acord, sense que calgui un nou acord plenari.

 

Inca, 29 d'octubre de 201

El batle Virgilio Moreno Sarrió