Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 518024
Aprovació inicial del Catàleg de camins públics del terme municipal des Castell

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament des Castell, en sessió ordinària celebrada el dia 28 d'octubre de 2021, va aprovar inicialment el Catàleg de camins públics del terme municipal des Castell.

En compliment del que preveu l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, l'expedient s'exposa al públic a les oficines municipals pel termini de trenta dies hàbils, a comptar des de la darrera publicació de l'anunci, durant el qual les persones interessades el podran examinar i presentar les reclamacions o suggeriments que estimin oportunes.

Si durant el termini indicat no es presenta cap reclamació, l'expedient es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat d'ulterior acord.

Transcorregut el termini d'exposició pública i esdevingut l'acord definitiu es publicarà el text íntegre d'aquest Catàleg en el BOIB, web de l'Ajuntament i al Tauler d'anuncis de la Corporació.

  

Es Castell, en la data de la signatura electrònica (29 d'octubre de 2021)

La batllessa

Juana Escandell Salom