Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

Núm. 521042
PalmaActiva.- Anunci de l’augment de crèdit i l’ampliació de terminis per a presentar sol·licituds de subvencions a les pime, microempreses i autònoms per fer front a les conseqüències econòmiques de la Covid 19

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma, en sessió de dia 27 d'octubre de 2021, va aprovar el següent acord:

“1. Aprovar l'augment del crèdit pressupostari per un import total de 373.500,00 €, dels quals es destinaran 189.500,00 € a la línea 1 amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 40.43330.470.00/00 i 184.000,00 € a la línea 2 amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 10.24110.470.00/00 convocatòria de subvencions aprovada per la Junta de Govern en data 21 de juliol de 2021 i publicada al BOIB número 100 de data 27 de juliol, per pal·liar els efectes negatius que ha provocat el COVID 19 en les microempreses, petites empreses i autònoms, i donar-los liquiditat de forma immediata.

2. Aprovar l'ampliació del termini per presentació de sol·licituds per un període de cinc dies naturals des de el 29 d'octubre i fins a les 24:00h del dia 2 de novembre.

3. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, donar difusió de l'ampliació del termini, com a mínim, a la pàgina web de PalmaActiva.”

Es  publica el present anunci per a general coneixement.

 

Palma, 28 d'octubre de 2021

La gerent Susana Rincón Otero