Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 517921
Departament de Personal. Servei de Planificació i Provisió. Notificació tercers interessats interposició recurs contenciós administratiu, Procediment Abreujat 461/2021 Jutjat contenciós administratiu núm. 1, contra el decret de data 18 d’abril de 2021 del regidor d’Hisenda, Innovació i Funció Pública referit a la desestimació de les al·legacions presentades y contra la qualificació de la prova de desenvolupament, referida al procés selectiu per a cobrir 101 places de policia local de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, el dia 8 d'octubre de 2021 va adoptar el següent:

Mitjançant Ofici dels Serveis Jurídics de data 30 de setembre de 2021 es remet decret del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 pel qual comunica que per part de la Sra. MARÍA ESMERALDA FERRER GONZÁLEZ, s'ha interposat recurs contenciós administratiu, procediment Abreujat núm. 461/21, contra el Decret de dia 18 d'abril de 2021, del Regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, pel qual es desestima el recurs de reposició interposat contra la resolució de data 11 de novembre de 2020, per la qual es desestimen les al·legacions presentades per la recurrent contra la qualificació de la seva prova de desenvolupament i es proclama la llista definitiva, dictada pel Tribunal Qualificador per a cobrir 101 places de Policia Local de l'Ajuntament de Palma

Conforme al que es disposa en l'article 49 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, el regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Pública dicta al següent

 PROVIDENCIA

PRIMER.- Notificar a totes les persones que puguin estar interessades, que per part de la Sra. María Esmeralda Ferrer González s'ha interposat recurs contenciós administratiu, contra el Decret de dia 18 d'abril de 2021, del Regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, pel qual es desestima el recurs de reposició interposat contra la resolució de data 11 de novembre de 2020, per la qual es desestimen les al·legacions presentades per la recurrent contra la qualificació de la seva prova de desenvolupament i es proclama la llista definitiva, dictada pel Tribunal Qualificador per a cobrir 101 places de Policia Local de l'Ajuntament de Palma i que se segueix en el Procediment Abreujat 461/21 davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma i de conformitat amb l'article 49 de la Llei 29/98; de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, emplaçar-los perquè, si ho consideren oportú, puguin comparèixer i personar-se com a demandats, en el termini de 9 dies; fent-li saber que si es personen davant el jutjat contenciós administratiu núm. 1 amb posterioritat al termini indicat, seran tingut com a part per als tràmits no preclosos sense necessitat de retrotreure ni interrompre el curs del procediment, i que si no es personen, el procediment continuarà amb els tràmits sense la necessitat de practicar les notificacions, tal com resulta en el que es disposa en l'article 50 de l'esmentada llei.

SEGON.- Una vegada notificat es procedirà a remetre el justificant al jutjat contenciós administratiu núm. 1.

   

Palma,  en el dia de la signatura electrònica (27 d'octubre de 2021)

El cap del Departament adjunt del Departament de Personal

Miguel Ramón Picó Enseñat