Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 522412
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 19 d’octubre de 2021, a l’empara de la Convocatòria d’ajudes per al desenvolupament rural de l’illa de Mallorca, relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i enmarcats en l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu de Mallorca, de data 13 de novembre de 2020. EDLNP32020_1, per l’ any 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Convocatòria d'ajudes per al desenvolupament rural de l'illa de Mallorca, relacionats directament o indirectament amb els àmbits agrari i/o ambiental, dins l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu de Mallorca, de data 13 de novembre de 2020 especifica que la resolució es publicarà amb caràcter informatiu a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en Matèria Agrària del FOGAIBA en data 19 d'octubre de 2021, va signar la següent resolució,

INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ / RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura: 19.2 Support a l'implementació a les operacions incloses els EDL No Programats MALLORCA

CODI BDNS: 587879

Convocatòria:

Convocatòria d'ajudes al desenvolupament rural de l'illa de Mallorca, vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i emmarcats en l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca. EDLNP32020_1 

GAL:

Grup d'Acció Local Associació Mallorca Rural 

Grup:

EDLNP32020_1-1-RES  

Antecedents

1. En data de 19 de novembre de 2020 es va publicar, en el BOIB núm. 197, l'anunci de la publicació de l'Acord de la Junta Directiva de l'Associació Mallorca Rural Grup d'Acció Local de Mallorca aprovant la Convocatòria, per a l'any 2020, d'ajudes al desenvolupament rural de l'illa de Mallorca, vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i emmarcats en l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca. 

2. De conformitat amb l'apartat sisè de l'esmentada Resolució, el termini de presentació de sol·licituds va acabar el dies 21 de desembre de 2020 , i varen tenir entrada en el Registre del Grup d'Acció Local, Associació Mallorca Rural un total de 71 sol·licituds d'ajuda.

3. Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda. Tots els expedients relacionats a l' Annex I compten amb el seu respectiu informe de subvencionabilitat positiu i han estat aprovats per l'Òrgan decissori del Grup d'Acció Local Mallorca Rural.

4. Els interessats assenyalats a l' Annex I adjunt han presentat, dins el termini establert i en la forma escaient, tota la documentació necessària prevista a la convocatòria, i s'ha comprovat que compleixen amb els requisits exigits per poder ser beneficiaris d'aquesta ajuda. 

5. Les actuacions sol·licitades pels interessats compleixen amb els requisits establerts a la convocatòria per tal de poder ser subvencionables.

 

​​​​​​​6. Tenint en compte que el crèdit existent cobreix la totalitat de les peticions d'aquesta convocatòria no hi ha cap impediment per resoldre aquests expedients sense afectar el que disposa els apartats setè i vuitè de la convocatòria.

Fonaments de dret

I. Acord pel qual s'aproven les Bases de la convocatòria, per a l'any 2020, d'ajudes al desenvolupament rural de l'illa de Mallorca, vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i emmarcats en l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca

II. Conveni de col·laboració entre el Fons de Garantía Agrària i Pesquera de les Illes Balears com a Organisme Pagador, l'adjunt a la Gerència del FOGAIBA com Autoritat de Gestió i el Grup d'Acció Local Associació Mallorca Rural pel que s'estableixen les condicions per a l'aplicació de la mesura 19 del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020 de 20 d'abril de 2018. 

III. Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.

IV. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

V. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

VI. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

VII. Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

VIII. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

IX. Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

X. Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 082 de 2007; en virtut de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l'assumpció de l'execució de la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l'article 1 que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l'1 de gener de 2006.

XI. Llei 39/2015, de 1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució de concessió

Per tot això, s'informa favorablement i propòs al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1. Concedir l'ajuda sol·licitada als beneficiaris pels imports i amb els terminis detallats a l' Annex I , que són un total de 10 expedients i que comença amb MATEU REUS GARÍ i acaba amb FUNDACIÓ NATURA PARC , que suma un import total de 62.893,42 euros, relatiu a la línia d'ajuda «Suport a l'implementació a les operacions incloses els EDL No Programats MALLORCA» Convocatòria, per a l'any 2020, d'ajudes al desenvolupament rural de l'illa de Mallorca, vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i emmarcats en l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca. EDLNP32020_1.

2. Autoritzar i disposar la despesa assenyalada a cada un dels beneficiaris amb càrrec als pressuposts i percentatges de cofinançament detallats a l' Annex I.

3. Determinar que, d'acord amb el que estableix la convocatòria de referència, les obligacions dels beneficiaris seran les indicades a l' Annex II .

4. Notificar la resolució a cada un dels beneficiaris de l' Annex I.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Palma, 15 d'octubre de 2021

El/la cap de la Secció I

El/ La cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

María Angeles Pérez Ribas

Isidre Cañellas Simonet

 

Vista la proposta, en dict Resolució:

Palma, 19 d'octubre de 2021

​​​​​​​

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

  

ANNEX I. RELACIÓ DE BENEFICIARIS AMB DRET A LA CONCESSIÓ DE L'AJUDA 

Sol·licitant

NIF

Núm. exp.

Inversió elegible

% Aj.

Import concedit

Cofinançament

Termini execució

Anualitat

TOTAL

CAIB (14.0%)

FEADER (80.0%)

AGE (Fega) (6.0%)

MATEU REUS GARÍ

***3949**

EDLNP32020_1/005

20.914,50

50,00 %

10.457,25

1.464,01

8.365,80

627,44

12 mesos

2020

SECTOR RURAL SL

B57180739

EDLNP32020_1/006

11.000,00

50,00 %

5.500,00

770,00

4.400,00

330,00

12 mesos

2020

MIGUEL TENA MORALES

***2508**

EDLNP32020_1/007

10.297,50

50,00 %

5.148,75

720,82

4.119,00

308,93

12 mesos

2020

ALFÀBIA C.B.

E07960628

EDLNP32020_1/016

11.543,74

50,00 %

5.771,87

808,06

4.617,50

346,31

12 mesos

2020

ECO AYREFLOR SL

B16615874

EDLNP32020_1/019

8.386,52

50,00 %

4.193,26

587,05

3.354,61

251,60

24 mesos

2020

MIREIA OLIVER MULET

***2776**

EDLNP32020_1/021

24.582,28

50,00 %

12.291,14

1.720,76

9.832,91

737,47

12 mesos

2020

JOSE RAMON PARETS AMENGUAL

***4238**

EDLNP32020_1/035

7.416,80

50,00 %

3.708,40

519,18

2.966,72

222,50

12 mesos

2020

ECO AYREFLOR SL

B16615874

EDLNP32020_1/043

8.550,00

50,00 %

4.275,00

598,50

3.420,00

256,50

12 mesos

2020

CARLOS TUGORES ROJO

***5266**

EDLNP32020_1/058

9.555,00

50,00 %

4.777,50

668,85

3.822,00

286,65

12 mesos

2020

FUNDACIÓ NATURA PARC

G57068603

EDLNP32020_1/065

13.540,50

50,00 %

6.770,25

947,83

5.416,20

406,22

12 mesos

2020

 

 

 

 

TOTALS

62.893,42

8.805,06

50.314,74

3.773,62

 

 

 

ANNEX II: OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI

Són obligacions de les persones beneficiàries les següents:

-Realitzar les inversions o activitats auxiliables durant el termini establert.

-Justificar les despeses relacionades amb la inversió per a la recepció dels fons comunitaris en els termes i terminis determinats a la present convocatòria.

-Mantenir les inversions realitzades durant almenys cinc anys, comptats des de la data de pagament de l'ajuda.

-Complir les normes comunitàries aplicables a la inversió i en especial les relatives a la durabilitat de les operacions previstes a l'article 71 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

-Sotmetre's als controls que dugui a terme l'administració, necessaris per comprovar la correcta concessió de l'ajuda i el posterior manteniment de compromisos.

-Atendre els requeriments del Grup d'Acció Local Associació Mallorca Rural relacionats amb el seguiment i l'avaluació del projecte i de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu.

-Complir els compromisos adquirits per a la concessió de l'ajuda.

A més, s'hauran de complir les normes d'informació i publicitat previstes a l'annex III del Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Aquestes obligacions s'entendran sense perjudici de l'obligació de complir-ne la resta que s'estableixen a l'article 11 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i a l'article 11 de l'Ordre de bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, aprovat mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, així com la resta que deriven de la normativa estatal i comunitària d'aplicació.

El règim jurídic aplicable per l'incompliment d'aquestes obligacions és el que preveu el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i comprèn des del reintegrament de l'ajuda i el pagament de l'interès de demora fins a la imposició de les sancions corresponents. En el cas d'incompliment de les obligacions anteriors s'aplicaran les reduccions previstes a la convocatòria.

  

Palma, 21 d'octubre de 2021

El director gerent del FOGAIBA

Mateu Morro Marcé