Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 478404
Traspàs provisional dels drets funeraris de la sepultura 168CV(Cementeri Municipal de Sóller)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A continuació es publica el traspàs provisional dels drets funeraris de la sepultura 168CV(Cementeri Municipal de Sóller), als efectes de que totes aquelles persones que creguin tenir dret sobre l'esmentada unitat d'enterrament, puguin presentar les al·legacions que estimin oportunes en el Negociat de Contractació i Patrimoni de l'Ajuntament de Sóller.

Al efectes de l'establert al Reglament de Prestació del Servei de Cementeri (article 95.2.b) transcorregut el termini de dos anys sense que s'hagi presentat reclamació contradictòria, aquesta adjudicació de drets esdevindrà definitiva.

 

Sóller, en el dia de la signatura electrònica (23 de setembre de 2021)

El batle Carlos Simarro Vicens