Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 517932
Departament de Personal. Servei de Planificació i Provisió. Notificació tercers interessats interposició recurs contenciós administratiu, Procediment Abreujat 231/2021 Jutjat contenciós administratiu núm. 2 contra la resolució del tribunal qualificador de data 3 de desembre de 2020 del procés selectiu (prova d’aptitud psicològica i de personalitat) per a cobrir 22 places vacants de policia local de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda,  Innovació i Funció Pública, el dia 8 d'octubre de 2021 va adoptar el següent:

Mitjançant ofici de Serveis Jurídics de data 28 de setembre de 2021 es remet Diligència d'Ordenació del jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma, en el Procediment Abreujat núm. 231/21 interposat per Miguel José Jaume Fiol, contra el Decret núm. 202101484 de data 4 de febrer de 2021 del regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, pel qual es desestima el recurs d'alçada presentat contra la resolució del tribunal qualificador de data 3 de desembre de 2020, pel qual es resolen les al·legacions i es publica la llista definitiva del tercer exercici del procés selectiu (prova d'aptitud psicològica i de personalitat) per a cobrir 22 places vacants de policia local d'aquest Ajuntament.

Conforme al que es disposa en l'article 49 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, el Regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Pública dicta al següent

PROVIDENCIA

PRIMER.- Notificar a totes les persones que puguin ser interessades, que per part del Sr. Miguel José Jaume Fiol s'ha interposat recurs contenciós administratiu contra el Decret núm. 202101484 de data 4 de febrer de 2021 del regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, pel qual es desestima el recurs d'alçada presentat contra la resolució del tribunal qualificador de data 3 de desembre de 2020, pel qual es resolen les al·legacions i es publica la llista definitiva del tercer exercici del procés selectiu (prova d'aptitud psicològica i de personalitat) per a cobrir 22 places vacants de policia local d'aquest Ajuntament i que se segueix en el Procediment Abreujat 231/21 davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma i de conformitat amb l'article 49 de la Llei 29/98; de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, emplaçar-ho perquè, si ho considera oportú, pugui comparèixer i personar-se com a demandat, en el termini de 9 dies; fent-li saber que si es persona davant el jutjat contenciós administratiu núm. 3 amb posterioritat al termini indicat, serà tingut com a parts per als tràmits no preclosos sense necessitat de retrotreure ni interrompre el curs del procediment, i que si no es persona, el procediment continuarà amb els tràmits sense la necessitat de practicar les notificacions, tal com resulta en el que es disposa en l'article 50 de l'esmentada llei.

SEGON.- Una vegada notificat es procedirà  a remetre el justificant al jutjat contenciós administratiu núm. 2.

   

Palma,  en el dia de la signatura electrònica (27 d'octubre de 2021)

El cap del Departament adjunt del Departament de Personal

Miguel Ramón Picó Enseñat