Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

Núm. 523644
Exp. Núm. 1537/2021: Acord del Ple de data 7 d'octubre de 2021 de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja pel qual s'aprova inicialment l’expedient de modificació del Reglament de la Comissió Municipal de Patrimoni i Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment la modificació del Reglament de la Comissió Municipal de Patrimoni i Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja, per Acord del Ple de data 7 d'octubre de 2021, de conformitat amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 56 del Text Refós de Règim Local; se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta (30) dies, a comptar des de l'endemà de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè pugui ser examinada i presentar les reclamacions que s'estimin oportunes.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, el text de la modificació del Reglament estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica de l'Ajuntament (portal de transparència) https://santjoandelabritja.sedelectronica.es.

En el cas de no presentar-se reclamacions en el citat termini, s'entendrà definitivament aprovat l'Acord de modificació de l'esmentat Reglament sense necessitat d'acord exprés.

  

Sant Joan de Labritja, 2 de novembre de 2021

L'alcalde

Antoni Marí Marí