Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de correcció d'errors de l’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 14 de juliol de 2021, per la qual s’aproven la relació de funcions dels llocs de treball del personal funcionari de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball i la del personal dels ens públics instrumentals autonòmics adscrits a la Conselleria (BOIB número 101, de 29 de juliol de 2021)

    Número d'edicte 11255 - Pàgines 43543-43544

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la modificació del pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2021 (modificació plantilla i ajuts nominatius) competència del Ple de la Corporació. (Exp. 0426-2021-000015)

    Número d'edicte 11236 - Pàgines 43545-43546

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits número 12.2021, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 11220 - Pàgina 43547

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva de l’expedient del Patronat Municipal de l’Hospital de modificació de crèdits número 2.2021, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari

    Número d'edicte 11221 - Pàgines 43548-43549

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 16/2021 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

    Número d'edicte 11265 - Pàgina 43550

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació definitiva - Mod. Crèdit 29/2021

    Número d'edicte 11230 - Pàgina 43551

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació definitiva - Modificació de Crèdit 30/2021

    Número d'edicte 11234 - Pàgina 43552

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Expedient núm. 3/21 de modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per a inversió financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del Pressupost de 2021

    Número d'edicte 11251 - Pàgina 43553

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm. 09/2021 (exp.428/2021)

    Número d'edicte 11208 - Pàgina 43554

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm.17/2021 (exp.606/2021)

    Número d'edicte 11210 - Pàgina 43555

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Modificació pressupostària 17/2021 per transferència de crèdit. Aprovació definitiva

    Número d'edicte 11179 - Pàgina 43556

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit núm. 9 al Pressupost de 2021

    Número d'edicte 11228 - Pàgina 43557

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Correcció de l'error material detectat a l'anunci d'aprovació definitiva de l'expedient n.º2021/015727 de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (BOIB núm. 151 de 02 de novembre de 2021)

    Número d'edicte 11267 - Pàgina 43558