Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a entitats locals destinades a contractar agents de corresponsabilitat i conciliació per a l’any 2021

    Número d'edicte 11245 - Pàgines 43646-43656

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

    Número d'edicte 11188 - Pàgina 43657

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021

    Número d'edicte 11189 - Pàgina 43658

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 27 d’octubre de de 2021 per la qual es modifica l’annex al Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, aprovat mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 i prorrogat mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2021

    Número d'edicte 11252 - Pàgines 43659-43660

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 28 d’octubre de 2021 per la qual s’amplia el crèdit assignat a la convocatòria de subvencions per executar projectes d’educació per a la transformació social per a l’any 2021 (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 30 de març de 2021)

    Número d'edicte 11217 - Pàgines 43661-43662

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es crea la llista de professionals especialistes en el tractament psicològic dels abusos sexuals infantils, es determinen els requisits i les condicions dels professionals per participar en aquests borsí i el procediment per accedir a la llista de professionals

    Número d'edicte 11218 - Pàgines 43663-43672

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Correcció d’errata advertida en la versió catalana de la publicació del edicte núm. 11132 «Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 28 d’octubre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes de garantia alimentària amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent a l’any 2021, per a accions a realitzar durant el 2022«

    Número d'edicte 11289 - Pàgines 43673-43683

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 d’octubre de 2021 per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria d’ajuts en espècie corresponents als exercicis 2021 a 2024 per a l’acompanyament i assessorament d’entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil dels exercicis 2020 a 2024, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 11254 - Pàgines 43684-43687

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es concedeixen o s’exclouen les ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris durant el curs acadèmic 2019-2020

    Número d'edicte 11241 - Pàgines 43688-43690

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es concedeixen ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2020-2021

    Número d'edicte 11242 - Pàgines 43691-43693

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) del TM de Campos, Mallorca (44e/2021)

    Número d'edicte 11278 - Pàgines 43694-43698

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears per la qual es modifica la resolució del president de l'AETIB, de 10 de maig de 2021 per la qual s'aproven les bases per a la realització de convenis de col·laboració de co-màrqueting estratègic amb l’AETIB per accions que millorin la connectivitat turística i impulsin la comercializació de les Illes Balears

    Número d'edicte 11207 - Pàgines 43699-43700

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es disposa la suplència de la Presidència del dia 1 al dia 3 de novembre de 2021, ambdós inclosos

    Número d'edicte 11240 - Pàgina 43701

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acords de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme presos en sessió de dia 29 d’octubre de 2021, relatius a expedients per a la declaració d’interès general en diversos termes municipals

    Número d'edicte 11215 - Pàgines 43702-43704

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme pres en sessió de dia 29 d’octubre de 2021, relatiu a un expedient de subrogació en les competències municipals d’un projecte d’urbanització a Valldemossa

    Número d'edicte 11216 - Pàgina 43705

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Convocatòria i bases per a la concessió d'ajudes als estudiants universitaris o de cicles formatius de grau superior per al curs 2021-2022 de l'Ajuntament d'Algaida

    Número d'edicte 11286 - Pàgines 43706-43712

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Acord de Ple ordinari de dia 21 d’octubre de 2021, punt 4 de l’ordre del dia, de ratificació del primer i del segon punts d’acord de la Resolució d’Alcaldia número 144, de 6 d’octubre de 2021, sobre la finalització d’una dedicació parcial, i la modificació de dedicacions parcials i del règim de dedicacions i retribucions (expedient 2019/006777)

    Número d'edicte 11224 - Pàgina 43713

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Delegació de les atribucions de Batllia de direcció interna i gestió dels serveis als regidors

    Número d'edicte 11257 - Pàgines 43714-43715

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Delegació de signatura en els regidors amb delegació especial

    Número d'edicte 11225 - Pàgina 43716

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Convocatòria de la Fira de Nadal 2021

    Número d'edicte 11250 - Pàgines 43717-43719

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Resolució per la qual es deneguen les ajudes econòmiques per fomentar la reactivació del desenvolupament econòmic local i la promoció turística del municipi (exp. E05582021000097)

    Número d'edicte 11270 - Pàgines 43720-43721

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. PMH-RIBA: modificar les funcions específiques del llocs de treball de jurídic i d’arquitecte. Aprovar la creació del Registre de tot el personal i les ocupacions dels treballadors en cada un dels llocs de treball definits a la RLLT

    Número d'edicte 11256 - Pàgines 43722-43736

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Participació Ciutadana - Admissió beneficiaris subvencions Bons bescanviables 2021

    Número d'edicte 11243 - Pàgina 43737

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2021

    Número d'edicte 11287 - Pàgina 43738

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva modificació RLTF0002, 0008 i 0011

    Número d'edicte 11290 - Pàgina 43739

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva modificació RLTF0047

    Número d'edicte 11291 - Pàgina 43740

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball RLTF0013

    Número d'edicte 11292 - Pàgines 43741-43742

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva modificació RLTL0084

    Número d'edicte 11294 - Pàgines 43743-43745

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Delegació competències absència senyora Batlessa

    Número d'edicte 11229 - Pàgina 43746

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Delegació de les funcions de Presidencia per absència

    Número d'edicte 11201 - Pàgina 43747