Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 522414
Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, exps. 201 i 228 de data 13 d’octubre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 13 d'octubre de 2021, va signar la següent resolució,

“INFORME/PROPOSTA/RESOLUCIÓ DE DESISTIMENT

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.1. Ajuda a les inversions a les explotacions agràries (INEA)

Convocatòria: INEA 2020_1

Codi DIR3: A04026954

Codi SIA: 2278185

Codi BDNS: 497983

Fets

1.En data de 16 de juliol de 2015 es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 106, la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, modificada mitjançant les resolucions de data 17 de desembre de 2015 (BOIB núm. 185), en data 22 de juny de 2016, (BOIB núm. 81) i en data 26 de juny de 2018 (BOIB núm. 80).

2.De conformitat amb l'apartat sisè de l'esmentada Resolució, el termini de presentació de sol·licituds va acabar el dia 11 de maig de 2020.

3.Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

4.En data 3 d'agost de 2020 se va publicar a la pàgina web del FOGAIBA la notificació de deficiències, amb un termini de deu dies per presentar la documentació adient, comunicant- lis que transcorregut aquest termini sense presentar els documents requerits se considerarà desistida la seva sol·licitud. Entre altres figuren els interessats que es relacionen a l'annex adjunt.

5.Transcorregut l'esmentat termini els interessats no han aportat la documentació requerida i, per tant, s'han de desistir les sol·licituds segons l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Fonaments de dret

1.Resolució de 10 de juliol de 2015 del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries modificada mitjançant les resolucions de 17 de desembre de 2015, 22 de juny de 2016 i 26 de juny de 2018.

2.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3.Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució de desistiment

Per tot això, s'informa favorablement i es proposa al vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Desistir l'ajuda sol·licitada pels interessats que figuren en l'annex d'aquesta resolució que són un total de dos expedients i que comença amb union agricola y turistica s.l. i acaba amb inversions i gestions illenques, sl, relativa a la línia d'ajudes “Inversions a les explotacions agràries”, per no presentar la documentació requerida en la notificació de deficiències de dia 28 de juliol de 2020 publicada el dia 3 d'agost de 2020.

2.Declarar conclòs el procediment i arxivar dels expedients detallats a l 'annex d'aquesta resolució.

3.Notificar aquesta resolució a la persona interessada mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 13 de octubre de 2021

La gestora de la línia

La cap de secció XVI

El cap del Servei d' Ajudes al Desenvolupament Rural

Mª Isabel Jiménez Vidal

Lidia Álvarez Álvarez

Isidre Cañellas Simonet

 

Conforme amb la proposta, en dict resolució

Palma, 13 d'octubre de 2021

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

ANNEX

RELACIÓ DE SOL·LICITUDS DENEGADES (INEA2020_1)

Sol·licitant

NIF

Núm. exp.

Motiu desistiment

UNION AGRICOLA Y TURISTICA S.L.

B07438385

INEA2020_1/201

No s'ha presentat la documentació requerida «Acreditació de la capacitació professional» considerada com a requisit al punt 1.1c de l'apartat tercer de la convocatòria.

Notificació de deficiències de dia 28 de juliol de 2020 publicada el dia 03 d'agost de 2020.

INVERSIONS I GESTIONS ILLENQUES SL

B28212025

INEA2020_1/228

No s'ha presentat la documentació requerida «Acreditació de la capacitació professional» considerada com a requisit al punt 1.1c de l'apartat tercer de la convocatòria.

No s'ha presentat l'acreditació (Apud Acta) de la representant autoritzada de l'empresa Carmen Serra Magraner.

(Notificació de deficiències de dia 28 de juliol de 2020 publicada el dia 03 d'agost de 2020).

 

Palma, 15 d'octubre de 2021

El director gerent del FOGAIBA

Mateu Morro Marcé