Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Núm. 523669
Aprovació ampliació quantitat económica convocatòria d’ajuts individuals, temporals i d’emergència social de l’Ajuntament des Mercadal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Batlia de l'Ajuntament des Mercadal, dia 3 de novembre de 2021, s'ha dictat la resolució de batlia núm. 1039 en la que s'aprova l'ampliació de la quantitat econòmica disponible per atendre la convocatòria d'ajuts individuals, temporals i d'emergència social de l'Ajuntament des Mercadal per a l'any 2021, en 30.000,00 €, que provenen de fons ordinaris municipals (modificació de crèdit núm. 9/2021), emparada per l'aplicació pressupostària 30.2310.48200 SUBVENCIONS D'EMERGÈNCIA SOCIAL, dotada en el pressupost inicial del 2021

Mitjançant el BOIB núm. 31 del dia 4 de març de 2021 es van publicar l'extracte de la Resolució de Batlia núm. 215 de 24 de febrer de 2021, per la qual s'aproven la convocatòria i les bases que regeixen la concessió d'ajuts individuals, temporals, i d'emergència social de l'Ajuntament des Mercadal per a l'any 2021

 

Es Mercadal, en la data de la signatura electrònica (3 de novembre de 2021)

El batle

Francesc Ametller Pons