Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 521755
Notificació de Resolució de concessió parcials beneficiaris de les ajudes, R2 de data 14 de juliol de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 14 de juliol de 2021, va signar la següent resolució, 

 Informe proposta de resolució de concessió

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura: Mesura 4.1. Ajuda a les inversions a les explotacions agràries (INEA)

Convocatòria:INEA2018_1                 Grup: INEA 2018_1  - RES-2

Codi DIR3: A4026954

Codi SIA: 208246

Codi BDNS: 497976

Fets

1.El 16 de juliol de 2015 es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 106, la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, modificada mitjançant les resolucions de 17 de desembre de 2015, 22 de juny de 2016, 26 de juny de 2018, 2 de març de 2020 i 6 de maig de 2020.

2.De conformitat amb l'apartat sisè de la Resolució abans esmentada, el termini per presentar les sol·licituds va acabar el dia 30 de juny de 2018.

 

​​​​​​​3.Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds d'ajuda i de la documentació aportada, d'acord amb les normes reguladores d'aquesta subvenció. El compliment dels requisits i la documentació ha quedat reflectit a l'aplicació SIFOG i es troben en revisió administrativa final.

4.El crèdit final va ser de 11.002.064,79 euros per a aquesta línia d'ajudes per a l'exercici de l'any 2018.

5.Tenint en compte que el crèdit existent no va cobrir la totalitat de les peticions d'aquesta convocatòria, la selecció dels beneficiaris de les ajudes s'ha fet mitjançant el procediment de concurrència competitiva, segons els criteris de prioritat i la puntuació obtinguda aplicant l'apartat setè de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 16 de juliol de 2015 abans esmentada.

6.En data 10 de setembre de 2020 es va dictar resolució de concessió d'aquestes ajudes, publicada el 17 de setembre de 2020 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 161, dins la qual hi havia 86 expedients que complien amb les condicions establertes per la convocatòria però que quedaven denegats provisionalment per falta de pressupost.

7.En aquesta resolució es disposava que si algun dels beneficiaris renuncia a la subvenció en els sis mesos següents de la notificació de la seva concessió, l'òrgan que concedeix la subvenció esmentada haurà d'acordar, sense necessitat de nova convocatòria, la concessió de la subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents per ordre de puntuació, sempre que amb la renúncia per part d'algun dels beneficiaris, s'hagi alliberat prou crèdit per poder atendre com a mínim una de les sol·licituds denegades.

8.La data límit dels sis mesos era el 17 de març de 2021 i, per renuncies i revocacions, es va alliberar un total de 335.421,55 euros, per tant, es poden concedir, per l'ordre de puntuació que hi havia, els expedients que figuren en l'annex I.

9.Requerits els interessat el dia 23 de juny de 2021, transcorreguts el 10 dies hàbils no han manifestat la seva oposició a la concessió de l'ajuda.

Fonaments de dret

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries.

2.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3.Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.

Proposta de resolució

Per tot això, s'informa favorablement i propòs al vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1. Concedir l'ajuda sol·licitada als beneficiaris pels imports i amb els terminis detallats en l'annex I, amb els números d'ordre del 295 al 308, ambdós inclosos, que són un total de 14 expedients i que comença amb AGRICOLA DE PROMOCIONES S.A. i acaba amb FARTÀRITX RAMADERIA MALLORQUINA S.L. que suma un import total de 335.421,55 euros, relativa a la línia d'ajuda “ Inversions a les explotacions agràries 2015-2019”

2. Autoritzar i disposar la despesa assenyalada a cada un dels beneficiaris amb càrrec als pressuposts i percentatges de cofinançament detallats en l'annex I d'aquesta resolució.

3. Determinar que, d'acord amb el que estableix la convocatòria de referència, les obligacions dels beneficiaris són les indicades en l'annex II d'aquesta resolució.

4. Notificar aquesta resolució als interessats mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5. Disposar que queda modificada la resolució de concessió dictada pel secretari general de la conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per suplència del vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, de dia 10 de setembre de 2020, en el sentit en la qual estic dictant.

Interposició de recurs

Contra aquesta resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 14 de juliol de 2021

El cap del Servei d'Ajudes OCM, de l'Estat i Pesca (per suplència del cap del Servei d'ajudes al Desenvolupament Rural, segons la resolució de la Presidenta del FOGAIBA de 1 d'abril de 2020, BOIB nº 52/2020)

Joan Josep Coll Bibiloni

Conforme amb la proposta. En dict resolució,

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

Palma , 14 de juliol de 2021

Fernando Fernández Such”

 

ANNEX I –RELACIÓ DE BENEFICIARIS AMB DRET A AJUDA

Ordre

Num. Exp.

NIF

Beneficiari

Inmobles

Instal·lacions

Maquinària

Honoraris

Total

% Aj.

Import 

​​​​​​​concedit

Termini

d'execució

Cofinançament

295

INEA2018_1/293

A07032295

AGRÍCOLA DE  PROMOCIONES  S.A.

0,00

0,00

28.257,50

0,00

28.257,50

60,00

16.954,50

6 mesos

Top up,

 Cofinançament_1

296

INEA2018_1/311

***5133**

JOSEFA RIBAS TORRES

0,00

0,00

10.150,00

0,00

10.150,00

39,00

3.958,50

6 mesos

Top up

297

INEA2018_1/401

***5998**

MIGUEL

 PUIGSERVER COLOM

0,00

0,00

42.975,20

0,00

42.975,20

35,75

15.363,63

6 mesos

Top up, 

Cofinançament_1

298

INEA2018_1/002

***5207**

PEDRO FERRER TUR

0,00

0,00

64.405,00

0,00

64.405,00

39,00

25.117,95

6 mesos

Cofinançament_1

299

INEA2018_1/077

B57163412

CAS BEATO , S.L.

20.260,96

0,00

0,00

0,00

20.260,96

35,75

7.243,29

12 mesos

Cofinançament_1

300

INEA2018_1/098

B58807108

MARJAL NOVA SL

0,00

0,00

7.395,20

0,00

7.395,20

35,75

2.643,78

6 mesos

Cofinançament_1

301

INEA2018_1/133

B57038804

ES FIGUERAL GRAN SL

0,00

0,00

67.116,49

0,00

67.116,49

35,75

23.994,15

6 mesos

Cofinançament_1

302

INEA2018_1/140

E07701741

EL PARE SRM

110.594,83

0,00

0,00

0,00

110.594,83

35,75

39.537,65

12 mesos

Cofinançament_1,

 Top up

303

INEA2018_1/159

***3474**

FRANCISCO BOSCH  TRUYOL

0,00

0,00

87.130,00

0,00

87.130,00

55,00

47.921,50

6 mesos

Top up

304

INEA2018_1/169

B16658726

CAN QUELÓ SL

7.738,16

6.100,00

3.479,38

0,00

17.317,54

35,75

6.191,02

12 mesos

Top up

305

INEA2018_1/183

***2086**

JUAN OLIVER MASCARO

0,00

0,00

77.272,73

0,00

77.272,73

39,00

30.136,36

6 mesos

Top up

306

INEA2018_1/189

***3464**

FRANCISCO  LLORENS

 FEDELICH

0,00

44.534,00

82.920,72

0,00

127.454,72

55,00

70.100,10

6 mesos

Top up

307

INEA2018_1/199

E07712037

CAVALLERIA,  S.R.M

0,00

48.445,59

0,00

0,00

48.445,59

35,75

17.319,30

6 mesos

Top up

308

INEA2018_1/201

B57585945

FARTARITX  RAMADERIA

 MALLORQUINA S.L

0,00

0,00

103.660,71

0,00

103.660,71

35,75

28.939,82

6 mesos

Top up

 

ANNEX II: OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI

-Realitzar les inversions o activitats auxiliades en el termini establert.

-Justificar les despeses relacionades amb la inversió per a la recepció dels fons comunitaris en els termes i terminis determinats a la present Resolució.

-Exercir l'activitat agrària en qualsevol explotació i mantenir les inversions realitzades durant almenys cinc anys, comptats des de la data de pagament de l'ajuda.

-Complir les normes comunitàries aplicables a la inversió de la qual es tracti i les específiques que puguin assenyalar-se en funció del tipus d'explotació.

-Adoptar les mesures que siguin necessàries per proporcionar informació al públic i donar-ne publicitat.

-Sotmetre's als controls que dugui a terme l'administració, necessaris per comprovar la correcta concessió de l'ajuda i el posterior manteniment dels compromisos.

-Complir els compromisos adquirits per a la concessió de l'ajuda.

-Mantenir els requisits i condicions exigibles respecte a l'explotació i a la persona beneficiària, als quals fa referència l'apartat tercer d'aquesta Resolució.

S'informa els beneficiaris que els seus expedients es troben a la seva disposició i consulta al Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural del FOGAIBA (carrer de Reina Constança, núm. 4, de Palma).​​​​​​​

Palma, 18 d'octubre de 2021

El director gerent del FOGAIBA ​​​​​​​Mateu Morro Marcé