Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 518818
Decret de caducitat de l’expedient sancionador en matèria d’ocupació de via publica PS OVP 8/2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Presidenta del Consell Insular de Formentera va iniciar, mitjançant decret de 16 de juny de 2020, expedient sancionador en matèria d'ocupació de via publica PS OVP 8/2019, contra la persona que s'esmenta a continuació per  no respectar el compromís de tenir el establiment obert en el període mínim de 15 de maig i el 15 d'octubre, segons l'Ordenança municipal reguladora d'ocupació de la via publica amb terrasses i altres instal·lacions.

No havent estat possible la notificació a la persona  interessada i d'acord amb l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, es procedeix a la publicació d'aquest anunci.

Claus d'identificació:

Núm. Expedient.

Identitat

Data de Decret de caducitat

Assumpte

- PS OVP 8/2019

SR. CARLO DI PIETRO

10/09/2021

Decret caducitat del expedient sancionador en matèria d'ocupació de via publica

Quedant a disposició de l' interessat, l'expedient a la seu del Consell Insular de Formentera, àrea d'Activitats, situada al C/Pius Tur 14 de Sant Francesc, Formentera (Illes Balears). Així mateix, informar que pot formular  recurs de reposició davant el mateix òrgan en el termini d'un mes, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma (Mallorca) en el termini de dos mesos.

  

Formentera, 26 d'octubre de 2021

La presidenta

Ana Juan Torres