Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 518786
Modificació puntual núm. 26 de les normes subsidiàries d'actualització i adaptació cartogràfica dels sistemes generals d’infraestructures i equipament comunitari. regulació del subsol dels espais d’ús i domini públic. Expedient: 2017/892

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament a la sessió de dia 26 d'octubre de 2021, es va adoptar entre d'altres l'acord següent:

Primer. Aprovar inicialment la modificació de les Normes Subsidiàries núm. 26 redactada per l'Arquitecte Angel García de Jalón Lastra (juny 2021), relativa a actualització i adaptació cartogràfica dels sistemes generals d'infraestructures i equipament comunitari, regulació del subsol dels espais d'ús i domini públic.

Segon. Sotmetre aquesta aprovació al tràmit d'informació pública per un termini de 45 dies, tràmit que, de conformitat amb l'article 55 de la Llei 12/2017 d'Urbanisme, consistirà en la inserció d'un anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un dels diaris de major difusió de les Illes Balears i a la seu electrònica de l'Ajuntament, en aquesta seu electrònica a més de l'anunci s'insertarà la documentació completa. Totes les persones que es mostrin interessades podran consultar la documentació en horari d'oficina (de 8h a les 14.30h) els dies feiners (de dilluns a divendres) a les dependències municipals d'urbanisme situades a la Plaça de l'Ajuntament s/n, així com també, fer ús del seu dret a presentar les al·legacions que estimin adients. Als anuncis d'informació pública es farà constar de manera clara el localitzador uniforme de recursos de la seu electrònica per accedir a la documentació.

Tercer. Sol·licitar a la Comissió Insular d'Urbanisme del Consell Insular de Mallorca l'informe en relació a aquesta modificació previst a l'article 55.3 de la Llei 12/2017 d'Urbanisme.

 

Sant Llorenç des Cardassar, data i signatura electrònica al marge (29 d'octubre de 2021)

El batle Mateu Puigròs Sureda