Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 520144
Aprovació inicial del Reglament d’ús social dels edificis i de les instal·lacions dels centres públics de segon cicle d’educació infantil i primària de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/010049)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 21-10-2021, al punt 6 de l'ordre del dia, va acordar l'aprovació inicial del Reglament d'ús social dels edificis i de les instal·lacions dels centres públics de segon cicle d'educació infantil i primària de Ciutadella de Menorca.

El Reglament corresponent estarà exposat al públic durant un període de trenta dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), a l'efecte de presentació de reclamacions per part de les persones interessades; tot açò, d'acord amb l'establert a l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

En el cas que no es presentin reclamacions, el Reglament esmentat quedarà aprovat de forma definitiva automàticament, d'acord amb el que disposen l'article 49 lletra c) de la Llei 7/1985 i l'article 102.1 lletra d) de la Llei 20/2006.

El Reglament aprovat inicialment es podrà consultar al web de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (www.ajciutadella.org).

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Ciutadella de Menorca, 27 d'octubre de 2021

L'alcaldessa Joana Gomila Lluch