Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 521238
Extracte de la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a la contractació d'agents de corresponsabilitat i conciliació per a l'any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BDNS: 591783

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria de subvencions per a la contractació d'agents de corresponsabilitat i conciliació per a l'any 2021. El text complet es pot consultar a la Base de dades nacional de subvencions (<http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/ca/index>).

Primer

Objecte

Aquesta convocatòria pretén crear, en l'àmbit local, la figura dels agents de corresponsabilitat i conciliació, prevista en el Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears 2021-2024.

L'objecte de les subvencions d'aquesta convocatòria és el finançament de la totalitat dels costs salarials, inclosa la cotització a la Seguretat Social, que es derivi de la contractació dels agents de corresponsabilitat i conciliació.

Segon

Entitats beneficiàries

Es poden beneficiar de la subvenció objecte d'aquesta convocatòria els ens locals de les Illes Balears (ajuntaments i mancomunitats) que, a més, no incorrin en cap de les prohibicions que estableix l'apartat 4.2 de la convocatòria.

Tercer

Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per l'Ordre de la consellera de Presidència de 24 d'agost de 2018 per la qual s'aproven les bases de subvencions de la Conselleria de Presidència (BOIB núm. 106, de 28 d'agost).

Quart

Quantia

L'import màxim que es destina a la convocatòria és de 2.000.000,00€ (dos milions d'euros), finançats amb fons estatals provinents del «Plan Corresponsables», imputats al centre de cost 11301, subprograma 316A01, capítol 4, fons finalista 21131, dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2021.

Cinquè

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Els models per presentar la sol·licitud estan disponibles a la pàgina web de la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat (http://cpresidencia.caib.es/).​​​​​​​

Palma, en el dia de la signatura electrònica (27 d'octubre de 2021)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez