Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 518265
Aprovació inicial del Reglament del Servei d'ajuda a domicili

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament des Castell en sessió ordinària celebrat el dia 28 d'octubre de 2021, va adoptar el següent acord:

APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI

En compliment del que preveu l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, l'expedient s'exposa al públic a les oficines municipals pel termini de trenta dies hàbils, a comptar des de la darrera publicació de l'anunci, durant el qual les persones interessades el podran examinar i presentar les reclamacions o suggeriments que estimin oportunes.

Si durant el termini indicat no es presenta cap reclamació, l'expedient es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat d'ulterior acord.

Transcorregut el termini d'exposició pública i esdevingut l'acord definitiu es publicarà el text íntegre del reglament definitivament aprovat en el BOIB, web de l'Ajuntament i al Tauler d'anuncis de la Corporació.

 

Signat a Es Castell, en la data de la signatura electrónica (29 d'octubre de 2021)

La batllessa Juana Escandell Salom