Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 521762
Notificació de Resolució de Desistiment i Revocació, exp. 308 de 5 d’octubre de 2021 a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3 de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 El vicepresidenten matèria agrària del FOGAIBA, en data 5 d'octubre de 2021, va signar la Resolució següent:

“Informe/Proposta de Resolució sobre la declaració de desistiment de la sol·licitud de pagament i revocació total de l'ajuda concedida

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.1- Ajuda a les inversions a les explotacions agràries (INEA)

Convocatòria: INEA 2017_1

Codi DIR3: A04026954

Codi SIA: 208246

Codi BDNS: 464368

Document: resolució

Exp. núm.: INEA2017_1/308

Antecedentes

1.Resolució del president del Fons de Garantia AgrÀria i Pesquera de les Illes Baleras (FOGAIBA)de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries. La Resolució esmentada es va modificar en data 17 de desembre de 2015 (BOIB núm. 185), en data 22 de juny de 2016 (BOIB núm. 81) i en data 26 de juny de 2018 (BOIB núm. 80).

2. Una vegada analitzada tota la documentació presentada, el vicepresident del FOGAIBA va resoldre favorablement la concessió de l'ajuda a favor de Pere Joan Munar Fotirroig, entre d'altres, que figuren en l'annex de la Resolució de concessió, R20 de data 11 de setembre de 2019, (BOIB núm. 146, de 26 d'octubre de 2019) amb les dades i els imports corresponents (amb un import concedit de 25.115,70 €).

3. Atesa la Resolució de concessió de l'ajuda esmentada, i d'acord amb el que estableix l'apartat desè de la convocatòria abans esmentada, el beneficiari s'obliga, entre altres, a realitzar les actuacions auxiliades dins el termini establert i a justificar les despeses relacionades amb la inversió per a la recepció dels fons comunitaris en la manera i els terminis determinats en la convocatòria.

4. Dins el termini legalment establert per a la justificació de les inversions aprovades, l'interessat presenta la sol·licitud de pagament com també la documentació exigida, però, una vegada examinada aquesta, es comprova que:

- la sembradora SNE 350-3-28 Solano Horizonte xasis n. 14021, comprovat al Registre de maquinària agrícola de les Illes Balears (ROMA) no figura inscrita.

- els pagaments del tractor Lamborghini i la pala davantera Stoll, estan pagats i justificats fora de termini, la data per justificar i pagar les inversions és fins 26 d'abril de 2020. Nom´´es el pagament de data 21 de gener de 2019 d'un import 4.879,58 euros, està dins termini, però a l'ordre de transferència figura el BNP PARIBAS com el beneficiari de la transferència, quan el proveïdor de la factura es Agromontuiri, SL, així mateix a l'ordre de transferència tampoc figura al concepte el número de factura per poder identificar que aquest import és una part de la factura A/490 d'un import de 32.500,00 euros.

 

5. Atès que la sembradora SNE 350-3-28 Solano Horizonte xasis n. 14021de la factura núm. M03193 no està inscrita al Roma incompleix l'apartat desè punt 2 d'obligacions dels beneficiari de la Resolució i RD 1013/2009, de 19 de juny, sobre la caracterització i registre de la maquinària agrícola, i per tant es tracte d'una factura no auxiliable. Els pagaments de la factura n´úm. A/490 de data 19 de desembre de 2017 estan fora de termini establert, segons el punt 2 de l'apartat dotzè, l'actuació subvencionada haurà d'estar realitzada i pagada pel beneficiari en el període comprès entre la data de començament del període d'elegibilitat previst en l'apartat quart de la Resolució, que en el punt 3 estableix que de conformitat amb el que disposa l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, només seran subvencionables les despeses realitzades desprès de la presentació de la sol·licitud d'ajuda i el termini, en aquest cas d'inversió moble, de sis mesos comptadors des de l'endemà de la data de notificació de la Resolució de concessió de l'ajuda. Així mateix no estan reflectides les dades necessàries per justificar els pagaments efectuats, segon el punt 3 de l'apartat dotzè de la Resolució, i per tant es tracte d'una factura no auxiliable.

Referent a la prolongació del termini per l'estat d'alarma, la notificació de la concessió es va publicar al R20 de data 11 de setembre de 2019, (BOIB núm. 146, de 26 d'octubre de 2019), la data límit de l'actuació subvencionada d'estar realitzada i pagada es fins 26 d'abril de 2020. La suspensió dels terminis administratius va començar el 14 de març de 2020 amb la declaració d'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària i va reprendre segons la resolució de data 1 d'abril de 2020 de la presidenta del Fogaiba. No està dins aquest termini, no pertoca la suspensió, ni prolongació dels terminis.

6. L'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que “Pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament”.

7. En data 17 de de maig de 2021 es notifica a la persona interessada, mitjançant la publicació al web, l'Informe/Proposta provisional de resolució de revocació parcial de 5 d'agost de 2020 per l'incompliment de l'obligació d'haver realitzat, pagat i justificat les inversions concedides dins el termini establert, a l'efecte de complir amb el tràmit d'audiència per dur a terme les al·legacions.

8. El 24 de maig de 2021 (RGE núm. 200700), el senyor Pere Juan Munar Fontirroig va presentar al·legacions i la documentació corresponent a l'expedient INEA2017_1/308.

9. Una vegada revisada les al·legacions, en data 6 de setembre de 2021 es notifica mitjançant la publicació al web deficiències de documentació per aportar i aclariments, informant que si no es fa així, serà considerada desistida la seva sol·licitud.

10. L'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l'obligació de l'Administració a dictar resolució expressa i a notificar-la. En el seu paràgraf segon especifica que «En els casos de prescripció, renúncia del dret, caducitat del procediment o desistiment de la sol·licitud, així com la desaparició sobrevinguda de l'objecte del procediment, la resolució consistirà en la declaració de la circumstància que concorri en cada cas, amb la indicació dels fets produïts i les normes aplicables».

11. L'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que «Pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament».

12. Atès tot això, es proposa declarar per desistida l'ajuda concedida al beneficiari que s'indica en l'annex d'aquesta resolució i això comporta fer-ne la revocació total.

Fonaments de dret

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries.

2.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3.Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

​​​​​​​Proposta de resolució

Per tot això, s'informa favorablement sobre la declaració de desistiment i revocació total i es proposa al vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1. Donar per desistida l'ajuda concedida a Pere Joan Munar Fontirroig, per la Resolució del vicepresident del FOGAIBA de 11 d'octubre de 2019, (R20), expedient núm. INEA2017_1/308.

2. Revocar totalment la ajuda concedida en la resolució del vicepresident del FOGAIBA de 11 d'octubre de 2019, (R20), corresponent a l'expedient INEA2017_1/308 i per l'import indicat en l'annex d'aquesta resolució.

3. Declarar conclòs el procediment i arxivar l'expedient INEA2017_1/308.

4. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 120 i 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 5 d'octubre de 2021

La cap de secció XVI

El cap del Servei d' Ajudes al Desenvolupament Rural

Lidia Álvarez Álvarez

Isidre Cañellas Simonet

Conforme amb la proposta, en dict resolució

Palma, 5 d'octubre de 2021

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

 Palma, 14 d'octubre de 2021

El director gerent del FOGAIBA Mateu Morro Marcé