Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 522535
Anunci de notificació i citació a termini en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari 484/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Us comunicam, a l'efecte de notificació i citació a termini, d'acord amb l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sobre la base del requeriment fet per la Sala Contenciosa Administrativa núm. 1 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que s'ha interposat recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 484/2021,  contra la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juliol de 2021 per la qual es desestima el recurs de reposició interposat contra la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de maig de 2021 per la qual s'aprova la llista de persones que varen superar el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d'infermer/infermera.

En conseqüència, quedau citat/citada a termini perquè pugueu comparèixer i personar-vos en el termini de nou dies davant la Sala Contenciosa Administrativa núm. 1 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant procurador amb poder suficient i subscrita per lletrat. Igualment, us informam de que en cas de personar-vos transcorregut el termini indicat sereu considerat com a part, sense que per aquesta causa hagi de retrotraure's ni interrompre's el curs del procediment; en cas de no personar-vos oportunament continuaran els tràmits d'aquest procediment, sense que doni lloc a cap notificació.

 

Palma, 22 d'octubre de 2021

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears Julio Miguel Fuster Culebras